Chestii, socoteli [4]

Dacă mai era nevoie, ni s‑a mai bătut un cui în coș­ci­ugul pe care ni‑l împodobește USL: Deutsche Welle pub­lică un arti­col în care anunță, după ref­er­en­dum, revenirea la un regim autori­tar. Desigur, exor­ciștii noștri se vor grăbi să înfiereze pro­le­tar ast­fel de arti­cole dușmănoase. Pe cuvânt de onoare că la început am crezut că sunt exagerări com­para­ți­ile cu pro­pa­ganda comu­niștilor, când te mințeau în față că zăpada e nea­gră. Exact așa se întâm­plă acum: niște indi­vizi spun niște min­ci­uni incred­i­bile și o mulțime de oameni se com­portă ca și cum li s‑ar fi extir­pat creierele. Incred­i­bil!

* * *

Azi am făcut o plim­bare spre Ploiești — am să povestesc despre ea în alt arti­col — dar am avut ocazia să văd afișele pregătite de USL pen­tru ref­er­en­dum. "Ți‑a tăiat pen­sia? Taie‑i și tu man­datul!". "Vreau să‑l demit pen­tru că mi-am pier­dut locul de muncă!". Iubiții mei cret com­pa­tri­oți, vreți să spuneți că n‑am avut nici o criză eco­nom­ică, n‑a venit în 2010 FMI-ul aici și ne‑a cerut impe­rios să reducem chel­tu­ielile bugetare — totul a fost doar opera lui Băs­escu? El sin­gur a orches­trat toată tărășe­nia? În tim­pul ăsta pesediștii și peneliștii se zbăteau să ajute poporul și econo­mia, așa‑i?

"I‑a alun­gat pe medici din țară!" — el sin­gur, i‑a luat de mânuță și i‑a tre­cut granița și le‑a zis să nu mai vină. Dragii mei imbe români, medicii se vor întoarce când vom avea bani pen­tru un sis­tem san­i­tar civ­i­lizat, iar asta e posi­bil numai când avem des­tui bani pen­tru el, adică o economie put­er­nică. Uitați-vă la cur­sul euro din ultima vreme, uitați-vă la ce spun pub­li­cați­ile finan­ciare despre Româ­nia de când a început criza politică declanșată de USL. Vi se pare că ne îndrep­tăm în direcția bună?

"Români, hai la ref­er­en­dum! Băs­escu, hai la revedere!" — o for­mu­lare nedemnă de un popor civ­i­lizat. Scumpii mei gola con­cetățeni, dacă ne vom trata ast­fel președ­in­tele — indifer­ent cine va fi el — nu vom merita în frun­tea noas­tră decât pe cei care se exprimă și gân­desc în acești ter­meni. Aici vor­bim despre o funcție extrem de impor­tantă în stat, nu despre paznicul de la toaleta pub­lică (deși nici aceluia nu ne putem adresa nepoliti­cos).

Dar din­colo de toate exprimările astea, ideea care stă în spatele întregii cam­panii e alta. Și efectele sale sunt mult mai grave. Clasa politică românească dă chix într-una de câțiva ani și acum ne vinde această min­ci­ună a vinovăției inte­grale a unui sin­gur indi­vid, ca și cum toate prob­lemele veneau de la acela, ca și cum ei nu au făcut afac­eri și nu au ben­e­fi­ciat de pe urmele funcției lor. Demo­nizarea lui Băs­escu este ser­vi­ciul de curăță­to­rie al politi­cie­nilor români — după ce îl demit toate relele se duc și ei rămân curați și puri, gata să muncească și să se sac­ri­fice pen­tru români. Și mar­mota înve­lea cio­co­lata…

* * *

Un exem­plu de com­pe­tență și bună infor­mare: dom­nul Sorin Bota ne spune că vom avea peste 1000 de km de autostradă în patru ani (prob­a­bil socotindu‑i pe cei care deja există), iar în aceeași zi ni se taie fon­durile europene pen­tru pro­gra­mul de trans­port din cauza sus­pi­ci­u­nilor de fraudă ale dom­nu­lui Nelu Ior­dache de la Rom­strade. Noii noștri guver­nanți habar n‑au ce vorbesc.

* * *

Dacă vă între­bați care va fi pro­gra­mul de guvernare viitor, vă invit să arun­cați o privire la ce se întâm­plă în Slo­va­cia, alt­minteri înain­tea noas­tră din punct de vedere eco­nomic. Cam așa o să decurgă lucrurile pen­tru noi. Și pen­tru că fon­durile europene nu vor prea mai veni, iar baronii pesedișți și peneliști tre­buie și ei să se îndestuleze cumva, o să avem un nou acord cu FMI-ul. Adică da! ne împru­mutăm și mai mult, ca să ne ia dracu peste niște ani de acum înainte. În vreo zece ani, cam la vre­mea când absol­venții ăștia de bacalau­reat vor deveni baza economiei românești, tot pe atunci va tre­bui să dăm și o căruță de bani înapoi.

* * *

Din spatele scenei politice, pitit în culise de unde trage sfo­rile celor două mar­i­onete trim­ise pe scenă, Dan Voiculescu rân­jește fericit. Planul merge ca pe roate. Tele­viz­iu­nile lui au reușit să încline bal­anța în favoarea sa. Va scăpa de justiție, va putea fura mai departe. Nimeni nu va îndrăzni să se atingă de el, pen­tru că a demon­strat tuturor forța de manip­u­lare pe care o are. O sin­gură min­ci­ună spusă de un jurnalist-activist la o oră de max­imă audi­ență e mai put­er­nică decât o mie de ade­văruri ros­tite de o sută de oameni inteligenți. Pen­tru că sunt mulți proști. Alții, care nu‑s proști, sunt furi­oși și caută un țap ispăși­tor, pen­tru că o soluție nu sunt în stare să găsească. Ceea ce tot o formă de prostie este, doar că e mai greu de obser­vat.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. aki

    Foarte suc­cint si corect spus lucrurilor pe nume.. De acord cu tot ce spui!!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu