Din fe­ri­cire există mu­zica. Există lu­cruri la care poți să te în­torci ori­când simți că nu mai gă­sești cheița re­sor­tu­lui de la pro­priul sis­tem de ilu­zii. Și as­tăzi am să vă in­vit într‑o că­lă­to­rie con­cep­tu­ală des­pre spa­țiu, o odi­see spa­ți­ală de­di­cată mi­siu­nii Apo­llo 11. Este vorba des­pre al­bu­mul To our chil­dren’s chil­dren’s chil­dren al tru­pei The Moody Blues. Măr­tu­ri­sesc că am o slă­bi­ciune foarte mare pen­tru el și că sper din toată inima să mai “ra­co­lez” câ­țiva adepți.

S‑a spus des­pre al­bum că ar avea ceva alu­zii des­pre con­su­mul de dro­guri, încurajându‑l prin me­ta­fore le­gate de plu­tire și zbor. Îmi este im­po­si­bil să con­firm sau nu, dar nu în sen­sul acesta in­ter­pre­tez ver­su­rile și mu­zica. Așa că, dacă au­ziți ast­fel de bârfe, nu le le­gați de pre­fe­rința mea mu­zi­cală :-). Acest al pa­tru­lea al­bum al ce­lor de la The Moody Blues, lan­sat în 1969 (da, ați ci­tit bine, 1969!), este o ca­po­do­peră a ge­nu­lui pro­gre­siv, o com­po­zi­ție pro­fund con­cep­tu­ală în care pie­sele se în­lăn­țuie foarte strâns, cre­ând o cur­gere fi­rească a te­mei de la un ca­păt la al­tul. E un al­bum de stu­dio, cu in­flu­ențe psi­he­de­lice și nu­me­roase efecte spe­ci­ale gen over­du­b­bing, care la vre­mea aceea erau aproape im­po­si­bil de ob­ți­nut pe scenă, de aceea pie­sele nu au fost in­cluse nici­o­dată în con­cer­tele live ale formației.

În esență tema este aceea a că­lă­to­riei că­tre Lună, ca oma­giu adus mi­siu­nii spa­ți­ale care a re­u­șit per­for­manța ase­le­ni­ză­rii. Da, știu, știu, unii nu cre­deți ches­tia cu Luna, dar — de dra­gul aces­tui al­bum — să ac­cep­tăm ideea că așa s‑a în­tâm­plat. Pie­sele se în­lăn­țuie cur­siv: Hi­gher and hi­gher des­crie lan­sa­rea ra­che­tei Sa­turn V și în­ce­pu­tul că­lă­to­riei, Eyes of a child ne des­chide per­spec­tiva unui co­pil asu­pra că­lă­to­riei în spa­țiu, su­ge­rând că uma­ni­ta­tea este doar în co­pi­lă­ria sa la nive­lul în­tre­gu­lui Uni­vers. Mi­ra­co­lul re­zidă în sim­pli­tate și fru­mu­sețe, iar pen­tru a‑l per­cepe e ne­voie de ino­cență. Floa­ting e o ex­plo­rare a plu­ti­rii im­pon­de­ra­bile, cu o so­no­ri­tate ușor co­rală a re­fre­nu­lui, după care ur­mează con­ti­nu­a­rea te­mei co­pi­lu­lui, de data aceasta într-un ritm mult mai aproape de rock. I ne­ver tho­u­ght I’d live to be a hun­dred este o foarte scurtă ba­ladă în care apare un con­tro­ver­sat vers, ce tri­mite la teme religioase:

“I ne­ver tho­u­ght I’d ever have my freedom
An age ago my ma­ker was re­fu­sing me
The plea­sure of the view”

Ur­mează Beyond, o scurtă și rit­mată re­priză in­stru­men­tală, care nu face de­cât să in­tro­ducă piesa cen­trală (după pă­re­rea mea) a al­bu­mu­lui: Out and in. După care des­fă­șu­ra­rea al­bu­mu­lui pă­ră­sește po­ves­tea mi­siu­nii spa­ți­ale și con­ti­nuă într‑o di­rec­ție mai de­grabă oni­rică: Gypsy, Eter­nity road, Can­dle of li­ght și Sun is still shi­ning sunt po­ves­tea unei că­lă­to­rii fără drum de în­toar­cere, idee in­tro­dusă încă din prima piesă a păr­ții a doua, “Left wi­thout a hope of co­ming home”. 

Ul­tima piesă a al­bu­mu­lui — Wat­ching and wai­ting — are un so­und ce amin­tește de Nights in white sa­tin, o altă piesă ce­le­bră a tru­pei, pro­ba­bil da­to­rită su­ne­tu­lui me­lo­tro­nu­lui. Ver­su­rile în­cheie al­bu­mul în spi­ri­tul ge­ne­ra­ției flower-power:

‘Ca­use here the­re’s lot of room for doing
The things yo­u­’ve always been denied
So look and ga­ther all you want to
The­re’s no one here to stop you trying

Wat­ching and waiting
For so­me­one to un­der­stand me
I hope it won’t be very long

Moody Blues — Hi­gher and higher

Moody Blues — Eyes of a child I

Moody Blues — Floating

Moody Blues — Eyes of a child II

Moody Blues — I ne­ver tho­u­ght I‘d live to be a hundred

Moody Blues — Beyond

Moody Blues — Out and in

Moody Blues — Gipsy

Moody Blues — Eter­nity road

Moody Blues — Can­dle of life

Moody Blues — Sun is still shining

Moody Blues — I ne­ver tho­u­ght I‘d live to be a million

Moody Blues — Wat­ching and waiting

Un­til we meet again…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.