Ieri am fă­cut o plim­bare scurtă — era în­gro­zi­tor de cald, peste 38°C — așa că ne-am ales ceva ușor ac­ce­si­bil și nu foarte de­parte: mâ­năs­ti­rea Ghi­ghiu. Au­zi­sem des­pre ea cum că e ves­tită în zona Plo­iești­u­lui și că ar avea o is­to­rie lungă și un iz­vor tă­mă­du­i­tor, deci ni s‑a pă­rut o des­ti­na­ție in­te­re­santă. Am că­lă­to­rit pe A3, autos­trada că­tre Plo­iești și de data asta am fost mai atent la de­ta­lii. Prima oară nu ob­ser­va­sem ie­și­rea că­tre Sna­gov, cam pe la ju­mă­ta­tea dru­mu­lui spre Plo­iești — e func­țio­nală și des­tul de utilă în ab­sența al­tor ie­șiri care sunt schi­țate, dar neterminate.

Mâ­năs­ti­rea Ghi­ghiu este așe­zată pe cen­tura Plo­iești­u­lui sau, mai bine zis, șo­seaua de cen­tură a fost tra­sată pe lângă mâ­năs­tire. Mie per­so­nal îmi dis­place acest am­pla­sa­ment al unui lă­caș bi­se­ri­cesc, chiar dacă îl fce foarte ac­ce­si­bil. O mâ­năs­tire ar tre­bui să fie un pic izo­lată, de­parte de zgo­mo­tul și agi­ta­ția vie­ții laice, un loc unde să simți, nu doar spi­ri­tual, ci și fi­zic că te în­de­păr­tezi de ne­bu­nia co­ti­diană pen­tru a‑ți re­găsi o anume la­tură a spi­ri­tu­a­li­tă­ții. La Ghi­ghiu e mai pu­țin po­si­bil asta — prin poarta des­chisă a mâ­năs­ti­rii pă­trund agre­siv zgo­mo­tele șoselei.

Bi­se­rica mare este re­la­tiv sim­plă la ex­te­rior, cu o navă îna­ltă, care dă im­pre­sia de ma­si­vi­tate. Pla­nul este tri­lo­bat, în stil ase­mă­nă­tor ce­lui brân­co­ve­nesc, iar ase­mă­na­rea a fost sub­li­ni­ată prin con­struc­ția chi­li­i­lor (prin anii ’50) în ace­lași re­gis­tru ar­hi­tec­tu­ral. Peste tot sunt flori și acea în­gri­jire care o gă­sești doar în mâ­năs­tiri, deși lip­sește sen­za­ția de ve­ge­ta­ție lu­xu­ri­antă din mâ­năs­ti­rile de munte, unde soa­rele nu pâr­jo­lește ca aici. Din ceea ce am ci­tit des­pre ea, bi­se­rica a vut o is­to­rie foarte zbu­ci­u­mată — a fost con­stru­ită pe la 1866, apoi afec­tată de cu­tre­mu­rul din 1940, bom­bar­dată în 1944 de ame­ri­cani și din nou de­te­ri­o­rată de cu­tre­mu­rul din 1977. De fi­e­care dată a fost însă re­pa­rată, iar pic­tura in­te­ri­oară restaurată.

Prin spa­tele bi­se­ri­cii, o po­tecă trece pe lângă un mic ci­mi­tir — în care am vă­zut câ­teva pie­tre fu­ne­rare vechi și in­te­re­sante prin con­cep­ția lor, di­fe­rită de cea ac­tu­ală — con­du­când spre iz­vo­rul tă­mă­du­i­tor. Apa are un de­bit slab, e săl­cie și pu­țin sul­fu­roasă, adică nu prea gus­to­asă pen­tru un vi­zi­ta­tor în­se­tat. Toți care vin la mâ­năs­tire însă trec pe la iz­vor, în­cre­din­țați că îi va ajuta în să­nă­tate și no­roc. Și cred că — de fapt — ăsta e și ros­tul unui ast­fel de iz­vor: să ne in­ducă în­cre­de­rea în ener­gi­ile care ni se trans­feră prin apa bă­ută. Ener­gii care le pri­mim zi de zi din hrana cu­rată pe care o mân­căm și din apa să­nă­toasă pe care o bem, doar că nu pri­ce­pem că din­colo de fi­zică și chi­mie mai e ceva ce încă nu în­țe­le­gem, deși într-acolo ar tre­bui să ne pu­nem stră­du­ința de a pro­gresa, în sens spi­ri­tual și mai pu­țin teh­no­lo­gic. Dar des­pre asta, altădată…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.