Ceea ce an­ti­ci­pam în ar­ti­co­lele an­te­ri­oare în­cepe să se con­tu­reze. Deja cei din USL în­cep să in­ter­pre­teze re­zul­ta­tele în fa­voa­rea pro­priei lor po­li­tici. Ci­neva de la PSD spu­nea acum câ­teva mi­nute că au scos la vot mai mulți oa­meni de­cât la orice alte ale­geri, re­fe­rindu-se la circa opt mi­li­oane de ro­mâni care au vo­tat de­mi­te­rea pre­șe­din­te­lui. Con­ta­bi­li­za­rea vo­tu­ri­lor de la re­fe­ren­dum în sus­ți­ne­rea vi­i­toa­rele mă­suri pe care le vor lua îmi dă fi­ori. Domni­lor, s‑a vo­tat de­mi­te­rea pre­șe­din­te­lui, nu să vi se dea vouă mână li­beră să fa­ceți ce vreți!

* * *

Ca­lul de bă­taie este acum elec­to­ra­tul ma­ghiar. Fap­tul că n‑au ve­nit la vot este im­pu­tat ba UDMR, ba pre­mi­e­ru­lui ma­ghiar, care ar fi su­ge­rat că e bine să se ab­țină. Ke­le­men Hu­nor a dat o re­plică în seara asta care in­dică o po­si­bilă ne­a­li­ni­ere la li­nia USL, iar dacă o fac — cre­deți-mă — e pen­tru că au in­for­ma­ții clare că nu se vor în­de­plini pro­mi­siu­nile fă­cute la sus­pen­da­rea din par­la­ment. Atunci USL a pro­mis mare și sa­rea, ca să‑l vadă pe Bă­sescu tri­mis în re­fe­ren­dum. Se pare că nu și-au ți­nut pro­mi­siu­nile. Pro­ba­bil că vom afla la un mo­ment dat…

Apropo, ați ob­se­er­vat că atunci când sunt fa­vo­ra­bili unui par­tid se nu­mesc ma­ghiari, iar când sunt ad­ver­sari se nu­mesc unguri?

* * *

Gu­zga­nul ro­za­liu — Hre­ben­ciuc — bate mo­nedă de zor pe ideea că un ade­vă­rat băr­bat de stat și-ar da de­mi­sia dacă ar ve­dea câți oa­meni au vo­tat îm­po­triva sa. Pro­ba­bil nu i se pare la fel de fi­resc ca Vic­to­raș al lui să-și dea de­mi­sia din func­ția de prim-mi­nis­tru după ce s‑a do­ve­dit clar că lu­cra­rea sa de doc­to­rat e un pla­giat sau că mas­te­ra­tele de­cla­rate prin CV erau doar niște cur­suri ale unei școli de vară.

Bine, ce poți să te aș­tepți de la un in­di­vid care se ex­primă des­pre pre­șe­din­tele Co­mi­siei Eu­ro­pene că e un “șme­che­raș de Portugalia”?

* * *

Dom­nul Vo­s­ga­nian, în li­be­ra­lis­mul său co­tro­pi­tor, ex­plică într-un mod dez­in­volt cum că Bă­sescu, dacă se în­toarce la Co­tro­ceni, nu va mai avea ace­eași pu­tere ca până acum pen­tru că — fiți atenți — în au­gust sau sep­tem­brie se schimbă pro­cu­ro­rii, iar bu­ge­tele ser­vi­ci­i­lor se­crete le face gu­ver­nul, nu pre­șe­den­ția. Vă vine să cre­deți ches­tia asta? Cu­rat liberal!

* * *

Au ve­nit la vot mai ales pen­sio­na­rii — ei au re­pre­zen­tat aproape 40% din vo­tan­ții de ieri. Mi se pare nor­mal, ei re­pre­zintă vi­i­to­rul pa­triei. În mod foarte in­te­re­sant, ci­team acum câ­teva zile că peste 60% din au­diența An­te­ne­lor lui Fe­lix sunt pen­sio­nari. Ve­deți o co­re­la­ție aici? Eu, da.

* * *

Am cu­les o poză de pe Twit­ter cu fe­țele unor per­so­naje anti-Bă­sescu la ve­de­rea es­ti­mă­rii fi­nale de la BEC. Foarte ex­pre­siv. Re­la­xați-vă dra­gii mei jur­na­liști im­par­ți­ali (ca tot ro­mâ­nul), ma­și­nă­ri­ile PSD încă mai lu­crează, nu dis­pe­rați! În plus, sunt si­gur că domnu’ Vo­ci­u­lescu vă dă ba­nii in­di­fe­rent de re­zul­tat —  e un om de mare ca­rac­ter, toată lu­mea îl știe.

* * *

Fap­tul că da­tele de la re­ce­sămân­tul de anul tre­cut nu au fost încă pu­bli­cate de­cât în forma lor par­ți­ală e o mare pro­blemă. Dacă re­fe­ren­du­mul nu este va­li­dat, iar mai în toamnă vom afla că sun­tem doar vreo 15 mi­li­oane, o să iasă un scan­dal enorm pen­tru că, cu doar opt mi­li­oane de vo­turi con­tra, Bă­sescu ar fi de­mis. Iar o s‑o luăm de la ca­păt cu pre­șe­din­tele ne­le­gi­tim, cu mo­tive de de­mi­tere, cu alt re­fe­ren­dum — Doamne apără și păzește!

* * *

Re­plica se­rii pe Twit­ter @brylu: An­to­ne­scu ar tre­bui să de­mi­sio­neze pen­tru că e bou, Ponta pen­tru că e hoț și Bă­sescu pen­tru că nu‑l mai vrea ni­meni. Și după aia om ve­dea. Și încă una @Lucian Mân­druță: În aceste mo­mente triste pen­tru țară, gân­dul meu se în­dreaptă spre ce­tă­țe­nii care au vo­tat din con­vin­gere. Pe bune, ați vo­tat moca? LOL.

* * *

Un sce­na­riu per­fect po­si­bil: se în­de­pli­nește ba­re­mul de 50% + un vot și Bă­sescu e de­mis. În­tre­bare: ce își vor spune în min­tea lor ăia vreo 10% care au vo­tat con­tra de­mi­te­rii, când vor con­stata că prin pre­zența lor la vot l‑au de­mis? Că și-au ma­ni­fes­tat drep­tul de­mo­cra­tic de a vota? Adică ce era mai im­por­tant pen­tru ei, să vo­teze sau să rămână Bă­sescu pre­șe­dinte? Asta e din ca­te­go­ria “te iu­besc, dar nu pe tine”…

* * *

În ju­de­țul Olt, în ul­ti­mele trei ore de vo­tare pro­cen­tul de pre­zență la vot a cres­cut cu peste 19%. De­si­gur pen­tru că ol­te­nii au stat și s‑au gân­dit bine cum să vo­teze și abia apoi au pur­ces la sec­ția de vo­tare. Haida de! Asta e fu­ră­ciune pe față, orice mi-ar spune mie cineva…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.