M‑am în­șe­lat, Bă­sescu n‑a fost de­mis. Le­ha­mi­tea po­pu­lară de toți po­li­ti­cie­nii e mai mare de­cât sila de el. Ceea ce ve­dem însă că ur­mează este proba ma­tu­ri­tă­ții con­du­că­to­ri­lor noș­tri. Și după cum se vede, mai toți pică la exa­me­nul ăsta. Dom­nul Ponta de­clară ri­tos că USL va con­ti­nua să re­pre­zinte pe cei care au vo­tat pen­tru de­mi­te­rea lui Bă­sescu. Con­form da­te­lor ofi­ci­ale pe care le am acum, asta în­seamnă vreo șapte mi­li­oane și ju­mă­tate de ro­mâni. Pe cei­lalți cine îi re­pre­zintă în Gu­ver­nul Ro­mâ­niei? Nu e pro­blema lui, nu‑l in­te­re­sează. Merge chiar mai de­parte cu în­drăz­ne­ala și de­clară că nu va mai co­la­bora cu Bă­sescu în nici un fel: nici la CSAT (unde cică ori­cum nu se în­tâm­plă ni­mic, vor­bește Bă­sescu și-atât), nici la gu­vern (se va feri să se în­tâl­nească cu el dacă va veni pe-acolo), nici în pro­ble­mele eu­ro­pene (să se ducă la Bru­xe­l­les, ori­cum nu poate să facă ni­mic că n‑are spri­ji­nul gu­ver­nu­lui și parlamentului).

E ceva la Vic­tor Ponta care mă face să nu am în­cre­dere în el, as­pec­tul pu­ber și ne­copt, de puști ră­tă­cit prin tre­bu­rile adul­ți­lor. An­drei Pleșu a gă­sit o ana­lo­gie foarte in­spi­rată cu de­se­nele ani­mate: ase­meni per­so­na­je­lor aces­tea, care cad zeci de etaje, se lo­vesc re­ci­proc cu cio­cane uri­așe, se dezmem­brează în zeci de bu­căți, se re­com­pun mi­ra­cu­los și apoi zâm­besc ca și cum ni­mic nu s‑ar fi în­tâm­plat, Vic­tor Ponta afi­șează acest zâm­bet in­fan­til, de elev prins co­pi­ind, in­di­fe­rent ce se pe­trece în ju­rul său. Tac­tica lui e tot din re­gis­trul co­pi­lu­lui: nu dau ochii cu du­ș­ma­nul, mă as­cund de el, că eu am ju­că­ri­ile mele și n‑am ne­voie de ale lui.

An­to­ne­scu tace cu­min­țel — pro­ba­bil doarme — ca să se uite că a pro­mis de­mi­sia în ca­zul în care Bă­sescu se în­toarce la Co­tro­ceni. Lu­crează în fa­voa­rea lui niște ju­riști PNL, care vor ex­plica CCR cum tre­buie să gân­dească în pri­vința re­fe­ren­du­mu­lui pen­tru a‑l va­lida chiar dacă nu s‑a în­tru­nit cvo­ru­mul le­gal. Chiar și bă­trâ­nul Ili­escu și‑a scos to­cul cu pe­niță ca să scrie el la CCR ce au de fă­cut în această si­tu­a­ție foarte specială.

De par­tea cea­laltă Bă­sescu nu în­ce­tează cu de­cla­ra­ți­ile be­li­coase la adresa ce­lor care au or­ga­ni­zat lo­vi­tura de stat. Teh­nica bă­țu­lui bă­gat prin gard nu face de­cât să‑i în­tă­râte pe cei din USL, ri­di­când ten­siu­nea po­li­tică. Pro­ba­bil Bă­sescu mi­zează pe gre­șe­lile care le vor face ad­ver­sa­rii săi, pe­na­li­za­bile de elec­to­rat și de Uniu­nea Eu­ro­peană, fără să‑i pese că scan­da­lul ast­fel în­tre­ți­nut nu face de­cât să dă­u­neze României.

Po­li­ti­cie­nii noș­trii se află în pra­gul unuia din cele mai grele exa­mene de ma­tu­ri­tate din viața lor — tre­buie să gă­sească o me­todă să coa­bi­teze. Alt­min­teri ne vor târî pe toți într-un co­laps so­cio-eco­no­mic din care nu ne vom re­veni multă vreme. Vor da do­vada ma­tu­ri­tă­ții lor sau vor pica acest ba­ca­la­u­reat po­li­tic, la fel cum l‑au pi­cat și ma­jo­ri­ta­tea li­ce­e­ni­lor români?

Din spa­tele sce­nei, Vo­i­cu­lescu ana­li­zează miș­că­rile pă­pu­și­lor lui. Dacă nu vor pro­duce re­zul­ta­tele aș­tep­tate, nu va ezita să pună tu­nu­rile pe ei. Îi va în­lo­cui ra­pid cu al­ții mai efi­cienți, care pot să atingă obiec­ti­vele tra­sate. În­tre timp ma­șina sa ma­ni­pu­la­tivă lu­crează de zor, cu ma­ximă efi­ciență. Vlad Pe­treanu po­ves­tește pe blo­gul său cum o fe­meie bă­trână, apla­u­dată de alți pen­sio­nari, striga după Ioana Bă­sescu: scroafo! N‑o ju­de­cați prea as­pru — era pro­ba­bil in­dig­nată că tac-su’ lu’ Ioana vor­bește ca un bi­r­jar: n‑ați vă­zut la An­tena 3 că i‑a zis la o fe­meie ți­gancă împuțită?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.