A involva, involvare

Cum era și firesc, după toată zbaterea nereușită a USL-ului de a‑l demite pe Băs­escu, tre­buiau să existe și țapi ispăși­tori. Spun că e firesc pen­tru că în polit­ica românească, ca și în întreaga soci­etate, nu este impor­tantă rați­unea pre­al­a­bilă și nici căutarea soluției pen­tru prob­lemele ce, iner­ent, apar, ci iden­ti­fi­carea vino­vaților. Înfrățirea în ură, sin­gu­rul fel de sol­i­dar­i­tate pe care îl prac­ticăm cu suc­ces, cere acest tip de sac­ri­fi­ciu rit­u­alic, menit să îi resol­i­darizeze pe per­danți, care se simt — para­doxal — mai put­er­nici, nu pen­tru că au fost înfrânți, ci pen­tru că au iden­ti­fi­cat răul din mijlocul lor și l‑au exor­cizat.

Prima vic­timă este Ioan Rus. Dom­nia sa, pe care îl știam ceva mai edu­cat și mai atent la antu­ra­jele politice în care se bagă, a făcut un număr impre­sio­n­ant de slu­juri în fața lui Ponta, mult mai multe decât ar suporta stom­acul sen­si­bil al unui om nor­mal la car­ac­ter. De pildă a expli­cat că pla­giatul e o obișn­uință de la Pla­ton și Aris­to­tel încoace — ca să‑i găsească o scuză șefu­lui său de par­tid și guvern. A fost gata să orga­nizeze un mini-recensământ ca să ajusteze cifrele necon­ven­abile în arit­met­ica ref­er­en­du­mu­lui. Într-un final iată‑l demi­sionând și făcând două afir­mații: (i) că nu mai poate rezista pre­siu­nilor inac­cept­abile făcute de Băs­escu și Antonescu și (ii) că nu i se pare nor­mal ca MAI "să fie păr­taş la ceva ce nu înseamnă lege şi respectarea legii în Româ­nia". La prima afir­mație aș comenta că includ­erea lui Băs­escu este o perdea de fum ca să mai atenueze menționarea lui Antonescu. Băs­escu nu are cum să facă pre­siuni asupra lui, în nici un fel. Antonescu, da. La a doua afir­mație aș spune că sunt intere­sat să știu la ce se referă mai exact. I se cere să facă ile­gal­ități? De către cine? În ce scop? Să fie vorba de dis­par­iția mis­te­rioasă a unor para­grafe din decizia CCR? Sau fap­tul că era pus să facă ce‑o face ca să scoată peste un mil­ion trei sute de mii de nume din lis­tele elec­torale?

A doua vic­timă este Vic­tor Paul Dobre, tandemul dom­nu­lui Rus. Rolul său îmi e oare­cum neclar — ce e aia min­istru del­e­gat pen­tru Admin­is­trație? Mie îmi sună cam așa: la interne și admin­is­trație ne pregă­tim de niște matra­pa­zlâcuri și există peri­colul ca un par­tid din coal­iția USL să fie deza­van­ta­jat. De aia mai bine ne punem doi, de la fiecare câte unul, ca să ne supraveg­hem rec­i­proc golăni­ile. Nimic mai nat­ural atunci ca demisia să fie și ea în tan­dem.

Dar prob­a­bil cea mai ridi­colă situ­ație este cea a dom­nu­lui Marga. După ce a con­simțit să susțină toate inepți­ile lui Ponta, luându‑i parte în situ­ații în care orice om cu bun simț ar fi stat măcar deop­arte, dom­nul uni­ver­si­tar este acum înlă­tu­rat fără expli­cații și trimis, pare-se, ca ambasador în Ger­ma­nia, unde poate să‑i explice doam­nei Merkel cât de demo­c­ra­t­ică e Româ­nia. Și asta pen­tru că tre­buie să‑i facă loc lui Cor­lățeanu, care lasă locul la justiție Monei Pivniceru, una rea de clanță, cunos­cută că se ia în coarne tot tim­pul cu Băs­escu. Eu tra­duc asta așa: ne pregă­tim de "coabitare", o luăm pe țața asta să‑i dea la gioale lui Băs­escu și să‑l provoace într-una pe tema justiției (unde el pretinde că vrea reformă și rezul­tate), așa că tre­buie să‑i găsim loc lu' nea Titus (că‑i de-al nos­tru) — deci îl dăm jos pe Marga. Zis și făcut. Și uite-așa rahatul mân­cat de cul­ti­vatul, rafi­natul și int­elec­tu­alul Marga a fost util par­tidu­lui, dar n‑a fost de ajuns ca să‑l țină în post.

Pe fon­dul aces­tor remanieri legate de ref­er­en­dum, apare și demisia lui Lucian Isar, min­istru pen­tru Mediul de Afac­eri, care se declară deza­măgit de modul în care înțelege actu­alul guvern să își îndeplin­ească man­datul. Nu știu dacă e ultima. Lui Ponta i se cam destramă cab­i­ne­tul și nu se poate să nu observe că are o prob­lemă în a forma și a ține unită o echipă.

În finalul scurtei sale declar­ații de presă prin care și‑a anunțat demisia, dom­nul Rus spunea că speră ca suc­ce­sorul său să nu accepte ca min­is­terul să fie invol­vat în jocuri politice. Trecând peste stu­pid­i­tatea exprimării amer­i­cano­fone, se pare că asta e cer­ința prin­ci­pală pen­tru a fi inclus în cab­i­ne­tul Ponta: să fi invol­vat în demiterea lui Băs­escu. Cine nu e o rotiță indis­pens­abilă a aces­tui mecan­ism, tre­buie să plece.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu