Eram la sala de sport când am vă­zut un re­por­taj des­pre una din vic­ti­mele ac­ci­den­tu­lui de la Tul­cea — un in­ter­lop de et­nie romă din Te­le­or­man. O domni­șoară re­por­ter se dă­dea de cea­sul mor­ții (sic!) să ada­uge dra­ma­tism și com­pa­siune în re­la­ta­rea ei de la lo­cu­ința de­func­tu­lui. Am­ploa­rea tra­ge­diei era sub­li­ni­ată de îm­pre­ju­ra­rea că și so­ția ți­ga­nu­lui mu­rise îm­pre­ună cu el, vic­timă a ace­lu­iași ac­ci­dent ru­tier. Dum­ne­zeu să îi ierte pe ei și pe toți care s‑au pră­pă­dit în ne­no­ro­ci­rea asta, in­di­fe­rent cine ar fi fost ei. M‑am gân­dit to­tuși că me­di­a­ti­za­rea aces­tei per­soane — chiar dacă îm­pre­ju­ra­rea e tra­gică și ne­o­biș­nu­ită — nu e to­tuși o idee prea bună. Unii mai slabi de minte ar pu­tea în­țe­lege că, de vreme ce în­mor­mân­ta­rea unui in­ter­lop ți­gan e pre­zen­tată la te­le­vi­zor și la fel e și cea a unui mare ac­tor sau poet, am­bele ca­te­go­rii de oa­meni sunt egal im­por­tante, aflându-se în elita so­ci­e­tă­ții românești.

Evi­dent, ni­meni din­tre cei care so­li­ci­ta­seră re­por­ta­jul sau cei ce‑l re­a­li­zau nu cre­dea așa ceva. Era doar sen­zațio­na­lul, sub­li­niat de casa de­ce­da­tu­lui — o co­pie fi­delă a ju­de­că­to­riei din Ca­ra­cal, ri­di­cată pen­tru a sfida in­stanța res­pec­tivă, care a fost sin­gura ce a re­u­șit să‑l con­damne la în­chi­soare, cu niște ani în urmă. Ca mulți al­ții din țara asta, in­di­vi­dul avea o avere de câ­teva mi­li­oane de euro, pe care nu pu­tea să o jus­ti­fice nici prin în­de­le­t­ni­ci­rile sale ofi­ci­ale, nici prin alte căi le­gale. Dar era sen­zațio­nal și deci nu pu­tea fi ra­tat din punct de ve­dere au­diență: un ți­gan bo­gat, cu o casă co­pi­ată după o ju­de­că­to­rie, mort într-un ac­ci­dent auto îm­pre­ună cu so­ția. Aur curat.

E im­po­si­bil să oprești ast­fel de știri. E im­po­si­bil să dai o lege care să in­ter­zică ast­fel de ex­ploa­tări ieftine ale sen­zațio­na­lu­lui, pen­tru sco­puri co­mer­ci­ale. Toată lu­mea ți-ar sări în cap afir­mând că asta e cen­zură, că li­ber­ta­tea de ex­pri­mare și de opi­nie e ga­ran­tată. Dar că ast­fel de presă este to­xică, asta va fi de acord ma­jo­ri­ta­tea. Că ne tâm­pește co­piii, că in­to­xică ju­de­cata ce­lor mai slabi de minte, că e o formă ieftină de a crea con­ți­nut me­dia — cu toate as­tea vor fi de acord toate or­ga­nis­mele ga­ze­tă­rești și toți so­cio­lo­gii onești. Mă în­treb atunci ce tre­buie fă­cut ca ast­fel de tâm­pe­nii să nu se mai am­pli­fice, ba chiar să scadă în frecvență?

De fapt câte fe­luri de presă avem în Ro­mâ­nia? După cla­si­fi­ca­rea mea avem presa de in­for­ma­ție, presa de co­men­ta­riu și presa tip ta­bloid. Scot în afara dis­cu­ției presa de spe­cia­li­tate, ori­care ar fi ea — nu vor­besc de re­viste teh­nice sau spe­cia­li­zate în anu­mite do­me­nii. Pro­blema noas­tră este că toate pu­bli­ca­ți­ile me­dia — fie ele scrise, fie vi­deo, fie au­dio — ames­tecă în pro­por­ții di­fe­rite aceste ti­puri de co­mu­ni­care, din do­rința de a crea un mix de con­ți­nut pen­tru un spec­tru cât mai larg de au­diență. Dar efec­tul se­cun­dar este con­fu­zia pe care o sea­mănă în rân­dul cititorilor/spectatorilor: puse la un loc in­for­ma­ția, co­men­ta­riul și bârfa se în­tre­pă­trund într-un me­lanj in­di­gest, din care nu mai poți dis­tinge re­a­lul de ima­gi­nar, va­loa­rea de non-va­loare, esen­ți­a­lul de ba­nal. Să nu mă în­țe­le­geți greșit: nu am ni­mic îm­po­triva co­men­ta­ri­i­lor sau a bâr­fei. Am o pro­blemă doar când de­vin prin­ci­pala pre­o­cu­pare a oa­me­ni­lor sau, și mai rău, când sunt edu­cați să bâr­fească și să co­men­teze într-una. Alt­min­teri, gura lu­mii slobodă!

Co­men­ta­riul este o mo­da­li­tate foarte utilă de a do­bândi in­for­ma­ții su­pli­men­tare, dar este lo­vit de su­biec­ti­vis­mul co­men­ta­to­ru­lui, des­pre care tre­buie să știm care îi sunt edu­ca­ția, cu­noș­tin­țele în do­me­niul res­pec­tiv și in­te­re­sele. Prea pu­țini sunt însă azi cei ce re­cu­nosc fă­țiș că sunt par­ti­za­nii unui anu­mit cu­rent de opi­nii sau că sunt ata­șați unor anu­mite in­te­rese eco­no­mice care le in­flu­en­țează opi­ni­ile. Este sa­lu­tară apa­ri­ția unor pu­bli­ca­ții on­line de co­men­ta­riu cum e Con­tri­b­u­tors, Cri­tic atac sau In li­nie dreaptă — acolo lu­cru­rile sunt pe față, ex­pli­cite, co­men­ta­to­rii își asumă pre­fe­rin­țele și con­vin­ge­rile pro­prii. În alte ca­zuri însă, co­men­ta­riul este stre­cu­rat dis­cret în in­for­ma­ție și pre­zen­tat ca tru­ism, in­du­când în eroare audiența.

Des­pre bârfa din ta­blo­ide nici nu mai tre­buie să spun prea multe — toți ve­dem cum acest stil de re­la­tare își face loc tot mai mult în presă. Ca exem­plu, site-ul Re­a­li­ta­tea TV — care era nu de­mult oa­re­cum de­cent în con­ți­nut, deși evi­dent par­ti­zan al unei anu­mite părți a ba­ri­ca­dei po­li­tice — a de­ve­nit un ames­tec de știri și co­men­ta­rii po­li­tice, bine ase­zo­nate cu re­la­tări des­pre cum să arați mai tâ­nără în 30 de mi­nute sau po­zele de piți­poancă ale La­u­rei Nu-Știu-cum. Ba­ro­sso, pre­șe­din­tele Con­si­li­u­lui Eu­ro­pei, trans­mite me­saje gu­ver­nu­lui Ro­mâ­niei chiar de lângă sem­nele lă­sate de sar­cină pe cor­pul Si­mo­nei Pă­tru­leasa. Relu Fe­ne­chiu cere de­mi­sia lui Do­bre de lângă pe­pe­nii unui in­di­vid care și‑a pier­dut ta­raba din piață din nu știu ce mo­tiv. Ghi­ve­ciul ăsta te îm­pie­dică să dis­tingi ade­vă­rul de spe­cu­la­ția per­so­nală, tra­gi­cul de ri­di­col, co­mi­cul de macabru.

Me­di­tând la cele de mai sus, m‑am gân­dit la fap­tul că bârfa și co­men­ta­riul sunt aproape un vi­ciu pen­tru ro­mâni, o obiș­nu­ință, iar dacă le‑o iei, s‑ar re­volta. Dar pen­tru că sunt to­xice, pot fi mă­car des­cu­ra­jate. Și de aici am alu­ne­cat cu gân­dul spre ana­lo­gia cu alte vi­cii per­mise: al­co­o­lul, tut­u­nul. Cum des­cu­ra­jăm con­su­mul lor? Sim­plu: ac­cize tot mai mari, anun­țuri ex­pli­cite des­pre po­ten­ți­a­lele lor efecte dă­u­nă­toare. N‑am pu­tea face la fel și cu presa?

De pildă am pu­tea im­po­zita în mod di­fe­rit ti­pu­rile de presă pe care le-am enu­me­rat mai sus. Un ziar sau o te­le­vi­ziune de in­for­ma­ții este im­po­zi­tată cu 16% cu con­di­ția să nu aibă emi­siuni de co­men­ta­rii po­li­tice sau eco­no­mice mai mult de 10% (e un exem­plu, nu să­riți cu ar­gu­mente îm­po­triva ci­fre­lor). Alt ziar care do­rește să facă mai mult co­men­ta­rii este ta­xat cu 40%, pre­su­pu­nându-se că a di­se­mina ide­ile po­li­tice sau eco­no­mice unui in­di­vid sau grup este, până la urmă, o în­tre­prin­dere ce ur­mă­rește niște in­te­rese. Iar cei ce in­tro­duc știri tip ta­bloid sunt ta­xați cu 80% din pro­fit, in­di­fe­rent de pro­por­ția în care există acest tip de con­ți­nut. În plus pu­bli­ca­ți­ile cu con­ți­nut tip ta­bloid ar tre­bui obli­gate — ca pe pa­che­tele de ți­gări — să scrie mare, ex­pli­cit și per­ma­nent vi­zi­bil: “Bârfa dă­u­nează grav să­nă­tă­ții mintale”.

Nu sunt naiv, știu că nu vom îm­pie­dica con­su­mul de știri mondene, vor fi în con­ti­nu­are unii care vor vrea să știe ce tip de si­li­con și‑a pus nu-știu-care ve­detă în țâțe și cu cine s‑a cul­cat vreun in­di­vid ce­le­bru, dar cel pu­țin am aver­tiza ofi­cial asu­pra pe­ri­co­le­lor ce‑i pân­desc pe con­su­ma­to­rii de ta­blo­ide și i‑am des­cu­raja pe cei ce vor să facă bani din ast­fel de con­ți­nut me­dia. Iar re­gu­lile as­tea s‑ar aplica nu­mai pu­bli­ca­ți­i­lor care re­a­li­zează ve­ni­turi din con­ți­nu­tul lor, fie că o fac prin pre­țul in­for­ma­ției, fie prin atra­ge­rea de publicitate.

Nu știu dacă e ideea cea mai bună, dar mi se pare sin­gu­rul fel în care am pu­tea să li­mi­tăm răs­pân­di­rea su­per­fi­ci­a­li­tă­ții, ră­u­tă­ții și mes­chi­nă­ri­i­lor din presa ac­tu­ală, fără să ni se im­pute în­căl­ca­rea li­ber­tă­ții de ex­pri­mare și a drep­tu­lui la opi­nie. Poate că ar fi un pas spre cre­a­rea unor pu­bli­ca­ții fă­cute de jur­na­liști ade­vă­rați, din spe­cia aceea pe cale de di­pa­ri­ție pe care o în­tâl­nim tot mai rar.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.