Fap­tul că pro­cu­ro­rii au de­clan­șat o ac­țiune ma­sivă de de­tec­tare a fra­u­de­lor de la re­fe­ren­dum este pro­ba­bil sin­gu­rul lu­cru bun care a re­zul­tat din bă­tă­lia po­li­tică a ul­ti­me­lor două luni. O do­ve­desc vă­i­că­re­lile și ner­vo­zi­tă­țile ce­lor din USL, că­rora le e frică să nu iasă la su­pra­față mă­gă­ri­ile pe care le-au pus la cale. Eu sper din toată să se afle câ­teva ade­vă­ruri, ori­cât de triste, des­pre cum se prac­tică de­mo­cra­ția în Ro­mâ­nia. Cu con­di­ția de a că­dea și câ­teva ca­pete în­co­ro­nate ale unor politicieni.

Sunt con­vins că ceea ce a fă­cut USL acum nu este strâin nici al­tor par­tide. PDL a pro­ce­dat la fel, când a avut oca­zia. De fapt, chiar asta e pro­blema: exista un fel de lege ne­scrisă de pro­tec­ție re­ci­procă în­tre par­tide, prin care ast­fel de prac­tici nu erau in­cri­mi­nate nici­o­dată. Da, e ok să spui la te­le­vi­zor că s‑a fra­u­dat la nu știu care ale­geri, dar nu era per­mis să te și apuci de an­che­tat ast­fel de lu­cruri. Ăsta era ar­se­na­lul ac­cep­tat al ori­că­rui par­tid, pro­te­jat de Omerta cla­sei po­li­tice ro­mâ­nești. Dacă acum se va merge până la ca­păt, cu tri­mi­teri în ju­de­cată și con­dam­nări, pu­tem spera că și în alte oca­zii se va în­tâm­pla la fel și că, de frica aces­tor con­se­cințe, se va re­duce sim­ți­tor prac­ti­ca­rea aces­tor ilegalități.

Cel mai mare câș­țig nu este însă po­si­bila că­dere a unor ca­pete de po­li­ti­cieni, deși n‑aș spune că mi-ar dis­place să văd un Li­viu Drag­nea sau Ma­rian Opri­șan ală­turi de Adrian Năs­tase. Cel mai mare câștig este că se trans­mite un me­saj clar con­ce­tă­țe­ni­lor noș­tri că nu este le­gal să vo­teze de mai multe ori sau să ac­cepte să fie “mo­ti­vați” dacă vo­tează cu cine tre­buie. Dacă se bagă frica în ei, poate se vor gândi de două ori îna­inte de a pro­ceda la fel.

Pen­tru că de­mo­cra­ția nu în­seamnă doar drep­tul de a vota și li­ber­ta­tea de a avea o opi­nie, ci și res­pon­sa­bi­li­ta­tea vo­tu­lui, care tre­buie să vină din pro­pri­ile con­vin­geri, nu din in­te­rese fi­nan­ci­are per­so­nale și ime­di­ate. Atunci când ci­neva face asta de­vine com­pli­cele cla­sei po­li­tice care ne ține în sta­rea în care ne gă­sim acum. Și, din pă­cate, ro­mâ­nii au o tristă re­pu­ta­ție în ceea ce pri­vește colaboraționismul.

Nu cred că a mai exis­tat o țară ex-co­mu­nistă care să fi avut un pro­cent atât de mare de in­for­ma­tori ai se­cu­ri­tă­ții cum am avut noi: peste un mi­lion și ju­mă­tate. Asta în­seamnă că, din 20 de mi­li­oane, opt la sută erau com­pli­cii sis­te­mu­lui. Gân­diți-vă că azi am pu­tea avea ace­eași masă de oa­meni, ri­si­piți în lun­gul și la­tul ță­rii, dis­puși să ac­cepte câ­țiva ar­ginți pen­tru a aduce la pu­tere pe cei ca­pa­bili să plă­tească și anulând în fe­lul acesta vo­tu­rile al­tora, care au in­ves­tit timp pen­tru a în­țe­lege care e cea mai bună ale­gere po­ili­tică, care și-au pus spe­ran­țele în schim­ba­rea pe care vor să o facă.

Dacă acești mer­ce­nari po­li­tici re­pre­zintă câ­teva pro­cente și la nu­mă­rul lor se ada­ugă cei mai pu­țin­tei la minte, care sunt ma­ni­pu­lați prin te­le­vi­ziu­nile în­re­gi­men­tate, avem ima­gi­nea mo­du­lui în care se re­a­li­zează al­ter­nanța la pu­tere. Bo­ga­ții Ro­mâ­niei trag de sfori, dau niște te­le­foane în re­dac­ți­ile de presă, in­ves­tesc bani pen­tru po­me­nile elec­to­rale și de­cid cine va câștiga ur­mă­toa­rele ale­geri. Dacă ceea se în­tâm­plă acum va des­ta­bi­liza câ­tuși de pu­țin acest sis­tem de con­trol so­cial șî po­li­tic, atunci vom pu­tea spune că ne-am ales și cu ceva pozitiv.

Pen­tru că nu e vorba doar des­pre fap­tul că este ile­gal ceea ce fac vo­tan­ții plătiți. Acești ca­me­le­oni elec­to­rali îm­pie­dică orice schim­bare în țara asta, făcându‑i pe ro­mâ­nii cu ști­ință de carte, cu un dram de bun simț și cu no­ro­cul de a avea altă al­ter­na­tivă să-și ia lu­mea în cap. Ne iau ul­tima mo­ti­va­ție de a lupta pen­tru un mâine mai bun. Ne iau spe­ranța că am pu­tea, cân­dva, ieși la li­man. Și eu cred că asta e prin­ci­pala ca­uză a dis­pe­ră­rii românilor.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.