Mercenari electorali

Fap­tul că procurorii au declanșat o acți­une masivă de detectare a fraude­lor de la ref­er­en­dum este prob­a­bil sin­gu­rul lucru bun care a rezul­tat din bătălia politică a ultimelor două luni. O dovedesc văicărelile și ner­voz­itățile celor din USL, căro­ra le e frică să nu iasă la suprafață măgări­ile pe care le-au pus la cale. Eu sper din toată să se afle câte­va ade­văruri, oricât de triste, despre cum se prac­tică democrația în Româ­nia. Cu condiția de a cădea și câte­va capete încoro­nate ale unor politi­cieni.

Sunt con­vins că ceea ce a făcut USL acum nu este strâin nici altor par­tide. PDL a pro­ce­dat la fel, când a avut ocazia. De fapt, chiar asta e prob­le­ma: exista un fel de lege nescrisă de pro­tecție rec­i­procă între par­tide, prin care ast­fel de prac­ti­ci nu erau incrim­i­nate nicio­dată. Da, e ok să spui la tele­vi­zor că s‑a frau­dat la nu știu care alegeri, dar nu era per­mis să te și apu­ci de anchetat ast­fel de lucruri. Ăsta era arse­nalul accep­tat al oricărui par­tid, pro­te­jat de Omer­ta cla­sei politice românești. Dacă acum se va merge până la capăt, cu trim­i­teri în jude­cată și con­damnări, putem spera că și în alte ocazii se va întâm­pla la fel și că, de frica aces­tor con­secințe, se va reduce simți­tor prac­ti­carea aces­tor ile­gal­ități.

Cel mai mare câșțig nu este însă posi­bi­la cădere a unor capete de politi­cieni, deși n‑aș spune că mi-ar dis­place să văd un Liviu Drag­nea sau Mar­i­an Oprișan ală­turi de Adri­an Năs­tase. Cel mai mare câștig este că se trans­mite un mesaj clar con­cetățe­nilor noștri că nu este legal să voteze de mai multe ori sau să accepte să fie “moti­vați” dacă votează cu cine tre­buie. Dacă se bagă frica în ei, poate se vor gân­di de două ori înainte de a pro­ce­da la fel.

Pen­tru că democrația nu înseam­nă doar drep­tul de a vota și lib­er­tatea de a avea o opinie, ci și respon­s­abil­i­tatea votu­lui, care tre­buie să vină din pro­pri­ile convin­geri, nu din interese finan­cia­re per­son­ale și ime­di­ate. Atun­ci când cine­va face asta devine com­plicele cla­sei politice care ne ține în starea în care ne găsim acum. Și, din păcate, românii au o tristă rep­utație în ceea ce privește colab­o­rațion­is­mul.

Nu cred că a mai exi­s­tat o țară ex-comu­nistă care să fi avut un pro­cent atât de mare de infor­ma­tori ai secu­rității cum am avut noi: peste un mil­ion și jumă­tate. Asta înseam­nă că, din 20 de mil­ioane, opt la sută erau com­plicii sis­temu­lui. Gândiți-vă că azi am putea avea aceeași masă de oameni, risip­iți în lun­gul și lat­ul țării, dis­puși să accepte câți­va arginți pen­tru a aduce la put­ere pe cei capa­bili să plătească și anulând în felul aces­ta voturile alto­ra, care au investit timp pen­tru a înțelege care e cea mai bună alegere poilitică, care și-au pus sper­anțele în schim­barea pe care vor să o facă.

Dacă acești mer­ce­nari politi­ci reprez­in­tă câte­va pro­cente și la numărul lor se adaugă cei mai puțin­tei la minte, care sunt manip­u­lați prin tele­viz­iu­nile înreg­i­men­tate, avem imag­inea mod­u­lui în care se real­izează alter­nanța la put­ere. Bogații României trag de sfori, dau niște tele­foane în redacți­ile de presă, investesc bani pen­tru pome­nile elec­torale și decid cine va câști­ga urmă­toarele alegeri. Dacă ceea se întâm­plă acum va desta­bi­liza câtuși de puțin acest sis­tem de con­trol social șî politic, atun­ci vom putea spune că ne-am ales și cu ceva poz­i­tiv.

Pen­tru că nu e vor­ba doar despre fap­tul că este ile­gal ceea ce fac votanții plătiți. Acești cameleoni elec­torali împiedică orice schim­bare în țara asta, făcându‑i pe românii cu ști­ință de carte, cu un dram de bun simț și cu norocul de a avea altă alter­na­tivă să-și ia lumea în cap. Ne iau ulti­ma moti­vație de a lup­ta pen­tru un mâine mai bun. Ne iau sper­anța că am putea, când­va, ieși la liman. Și eu cred că asta e prin­ci­pala cauză a dis­perării românilor.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu