În te­o­rie răz­bo­iul s‑a în­che­iat. Bă­sescu re­vine la Co­tro­ceni. Mie mi se pare co­rect, pen­tru că acu­za­ți­ile care i s‑au adus nu re­pre­zen­tau în nici un caz în­căl­cări grave ale Con­sti­tu­ției. Mai de­grabă tot ba­le­tul or­ga­ni­zat de USL pen­tru a‑l de­mite pe pre­șe­dinte, cu de­mi­te­rea oa­me­ni­lor care le stă­teau în cale și for­ța­rea le­gi­lor mi se pare o în­căl­care mai gravă a Con­sti­tu­ției de­cât ceea ce i‑au im­pu­tat lui Bă­sescu. Am mai spus des­pre asta, nu mă mai re­pet. Ceea ce văd acum, re­ac­ți­ile după dez­no­dămân­tul ofi­cial al re­fe­ren­du­mu­lui, îmi dă însă ade­vă­rata mă­sură a lu­cru­ri­lor.

Există un grup de oa­meni în USL care nu vor să ac­cepte acest re­zul­tat. Au cu si­gu­ranță mo­ti­vele lor. Fe­ne­chiu, Vo­i­cu­lescu, Pa­tri­ciu și al­ții ca ei se simt ame­nin­țați de jus­ti­ție, simt că le vine rân­dul. An­to­ne­scu nu are de­cât miza func­ției de pre­șe­dinte — vă dați seama până unde e în stare să meargă ca s‑o ob­țină, de vreme ce s‑a înhă­i­tat cu acești in­di­vizi și și‑a pus Eu­ropa și SUA în cap? Ponta pare să de­vină mai pon­de­rat, în­țe­le­gând pro­ba­bil că vi­i­to­rul său po­li­tic e mult mai lung de­cât al ce­lor­lalți și că are o ima­gine de apă­rat, dacă vrea să mai stea în prim pla­nul sce­nei po­li­tice. În plus, nici el nu are ile­ga­li­tăți grave de as­cuns — po­ves­tea cu pla­gi­a­tul e mai de­grabă de na­tură mo­rală.

Răz­bo­iul va con­ti­nua, in­di­fe­rent de con­se­cințe. Și lu­cru­rile se vor în­ră­u­tăți tot mai mult, pen­tru că USL nu are un plan de gu­ver­nare, doar unul de pre­lu­are a pu­te­rii. Ima­gi­nea no­i­lor gu­ver­nanți se va de­te­ri­ora cu fi­e­care zi, iar Bă­sescu nu are de fă­cut de­cât să aibă răb­dare și să aș­tepte scă­de­rea po­pu­la­ri­tă­ții lor. Zba­te­rea inu­tilă a USL-ului va se­măna cu agi­ta­ția ce­lui prins de ni­si­pu­rile miș­că­toare: cu cât se agită mai tare, cu atât se scu­fundă mai re­pede. PDL îi va mă­cina con­ti­nuu prin hăr­țu­ire. UDMR — ne­pri­mind ceea ce li s‑a pro­mis — va (re)deveni echi­voc, ten­tat să adopte po­zi­ții di­verse, func­ție de in­te­re­sele lor. Pe fa­lia ide­o­lo­gică și de in­te­rese PSD-PNL+PC vor apă­rea tot mai multe ten­siuni. Rămâne de vă­zut dacă vor re­uși să le țină sub con­trol până în no­iem­brie sau nu.

Pe par­tea cea­laltă dreapta se va con­so­lida. Are su­biecte de atac, are voci noi. PDL simte te­ren sub pi­cioare, dar dacă nu se va le­păda de tris­tele fi­guri gen Udrea, Vi­deanu sau Ber­ceanu va trage în jos toată con­struc­ția. Noua Re­pu­blică a anun­țat deja că nu agrează rea­pa­ri­ția aces­tor per­soane în prim plan. Va fi cel pu­țin in­te­re­sant de vă­zut cum va evo­lua par­tea asta a sce­nei po­li­tice. Dacă PNL va ieși din USL va avea mari pro­bleme de iden­ti­tate, de vreme ce dreapta este deja re­ven­di­cată de alt­ci­neva. Pro­ba­bil Cri­nu­șor va plăti cu func­ția de pre­șe­dinte de par­tid eșe­cul aven­tu­rii în care a dus PNL-ul.

Miza cea mai im­por­tantă rămâne pro­cu­ra­tura ge­ne­rală și DNA-ul. Oa­me­nii lui Bă­sescu vor fi vâ­nați. Au de par­tea lor pe am­ba­sa­do­rul SUA și per­so­naje im­por­tante din Eu­ropa. Și am im­pre­sia că, la fel ca mine, oa­me­nii ăș­tia nu sunt en­tu­zi­as­mați de ca­li­tă­țile umane și pro­fe­sio­nale ale lui Mo­rar și Ko­vesi, ci de ac­țiu­nea de cu­ră­țe­nie care a în­ce­put în Ro­mâ­nia și care me­rită con­ti­nu­ată: Pa­tri­ciu (pe 28 au­gust), Vântu și Li­viu Luca (în noul do­sar de de­la­pi­dare Pe­trom), Vo­i­cu­lescu.

Dar suc­ce­sul jus­ti­ției are ne­voie de în­de­pli­ni­rea unei sin­gure con­di­ții: in­te­li­gența ac­țiu­ni­lor po­li­tice ale lui Bă­sescu. Dacă va porni cu cio­ma­gul la atac, vom ajunge la a treia sus­pen­dare, iar circ, iar scan­dal. Dacă își va fo­losi in­tu­i­ția po­li­tică și va trece la un dis­curs de so­li­da­ri­zare cu po­pu­la­ția (jus­ti­ție, stat de drept, bu­năs­tare eco­no­mică) va presa foarte efi­cient gu­ver­nul, silindu‑l să treacă de la vor­bă­ria de până acum la fapte. Sau, cum scria Coș­buc în a sa an­to­lo­gie sanscrită:

Când Dum­ne­zeu te are drag,
Ca arme de‑a lupta ‘na­inte,
Nu-ți dă nici bâtă, nici cio­mag.
[…]
Când Dum­ne­zeu te are drag
Îți dă pri­ce­pere și minte.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Miezu

    Sa le dea Dum­ne­zeu sa­na­tate. Cu oca­zia re­fe­ren­du­mu­lui am aflat si eu unde este Am­ba­sada Ro­ma­nie pe te­ri­to­riul “lor” — cine stie cu­noaste!!!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.