E atât de evi­dent, ve­deți oare? Am să vă ci­tez: “Di­fe­renţa din­tre mine şi Tra­ian Bă­sescu este că eu res­pect re­guli mo­rale şi co­recte, în timp ce domnia sa nu le res­pectă, el tri­şează”. Cu­vin­tele as­tea vin din gura unui om care a că­rui teză de doc­to­rat con­ține mai bine de o tre­ime texte co­pi­ate din alte cărți, fără nici o in­di­ca­ție bi­bli­o­gra­fică. Acest om este cel care res­pectă re­guli mo­rale și co­recte… Cât ra­hat mai tre­buie să ni se arunce în față, câtă mi­ze­rie mai tre­buie să mai în­ghi­țim, tra­tați fi­ind ca niște sim­pli im­be­cili aflați la che­re­mul cla­sei politice?

Pre­cum în cur­tea șco­lii, după ce a luat‑o pe coajă de la bă­tă­u­șul șco­lii, Ponta se scu­tură de praf și zice că cvo­ru­mul de pre­zenţă la re­fe­ren­dum “a fost un truc al lui Tra­ian Bă­sescu”, că ar fi pu­tut să nu fie de acord cu acest lu­cru în ciuda pre­siu­nii in­ter­na­ţio­nale pu­ter­nice însă “exista ris­cul pen­tru Ro­mâ­nia să fie o ţară izo­lată”. În tra­du­cere: pu­team să‑l bat dacă aveam chef, da’ n‑am vrut. Asta e di­men­siu­nea umană a pri­mu­lui nos­tru mi­nis­tru — un frus­trat ca­pa­bil doar de re­ac­ții co­pi­lă­rești, un ima­tur care crede că Ro­mâ­nia e te­re­nul de joacă, iar gu­ver­nul e un fel de ma­și­nuță nouă cu care poate face ra­liuri pe mochetă.

L‑am în­ju­rat de fi­e­care dată când a pre­tins că are în spa­tele lui peste șapte mi­li­oane de ro­mâni. Bie­tul ne­ter­mi­nat! Până și aici a avut ne­voie de Bă­sescu, el n‑ar fi scos sin­gur la vot atâ­ția oa­meni nici­o­dată! Dar crede că va­lul acesta pe care l‑a în­că­le­cat îl va duce de­parte… Până când în­ghi­țim aceste mi­ze­rii, noi, cei care pro­du­cem PIB-ul aces­tei țări? Noi nu ne gă­sim în cele 7 mi­li­oane. Știți din ce se com­pun cele 7 mi­li­oane? Vă spun eu: din 4 mi­li­oane de pen­sio­nari și ca­s­nice, din 2 mi­li­oane de bu­ge­tari și dintr-un mi­lion de vo­turi for­țate de pri­ma­rii PSD din sa­tele Mol­do­vei și Mun­te­niei. Adică din cei care sunt asis­ta­ții statului.

Cei care ți­nem țara asta pe roate, așa de­fectă cum e din ca­uza le­gi­sla­ției tâmpe și a gu­ver­nă­ri­lor im­be­cile de după ’89, dar încă nu fa­li­men­tară, nu aveam pe agendă să‑l de­mi­tem pe Bă­sescu. Pen­tru că a‑l pune în lo­cul lui pe An­to­ne­scu e încă și mai rău. Pe noi nu ne în­treabă ni­meni ce vrem, nouă ni se cere doar să pro­du­cem și să plătim ta­xele. Din care Pon­ții și An­to­neș­tii pot mări pen­si­ile și sa­la­ri­ile bu­ge­ta­ri­lor, ca să‑i vo­teze și să ne poată în­că­leca și mai bine. Până când în­ghi­țim asta?

Ura asta în­tre cei asis­tați și cei care pro­duc va duce la răz­boi ci­vil. Nu cu arme. Nu cu vi­o­lență. Ci cu un dis­preț enorm unii față de al­ții, cu în­că­ie­rări ver­bale și cu o ură per­ma­nentă. Di­vide et im­pera. De dea­su­pra aces­tui răz­boi de se­ce­siune, vor rânji toți Vo­i­cu­leș­tii și Pa­tri­cii Ro­mâ­niei, cei care ne-au re­gu­lat până acum, fu­rând și min­țind, cei care ne în­torc unii con­tra al­tora ca să ne poată re­gula mai de­parte. De bună seamă, în mod de­mo­cra­tic, cu bi­ne­cu­vân­ta­rea și co­la­bo­ra­rea ce­lor care îi sus­țin. Câtă vreme cei care pro­duc vor fi în mi­no­ri­tate, de­mo­cra­ția va fi doar un cu­vânt. Cât timp cei ce mun­cesc vor fi mai pu­țini de­cât cei care aș­teaptă să li se dea, vom avea o dic­ta­tură a le­ne­și­lor, in­ca­pa­bi­li­lor și neputincioșilor.

Până când mai răb­dați, voi, cei care ți­neți țara asta în pi­cioare? Nu va ajunge?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alice

    1. În di­mi­neața re­fe­ren­du­mu­lui, du­mi­nică, ora 10, mulți, mulți pen­sio­nari pe stradă, mă rog, pe tro­tuar. Și nu, nu se du­ceau la biserică.
    2. Ex-bu­ge­tară, ex-șo­meră, ac­tu­al­mente ca­s­nică la oraș, pri­mește bani și pa­chete de la țară, re­cită din Antena3, Mir­cea Ba­dea și Gâdea.
    3. În­vă­ță­toare — bu­ge­tară la oraș, pri­mește pa­chete de la țară, pro­fil de fa­ce­book: like Antena2, like Mir­cea Ba­dea, like Car­men Brumă, like Gâ­dea, like Cora Ro­mâ­nia, like Car­re­four România.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.