Războiul de secesiune

E atât de evi­dent, vedeți oare? Am să vă citez: “Difer­enţa din­tre mine şi Tra­ian Băs­es­cu este că eu respect reg­uli morale şi corecte, în timp ce dom­nia sa nu le respec­tă, el trişează”. Cuvin­tele astea vin din gura unui om care a cărui teză de doc­tor­at conține mai bine de o treime texte copi­ate din alte cărți, fără nici o indi­cație bib­li­ografică. Acest om este cel care respec­tă reg­uli morale și corecte… Cât rahat mai tre­buie să ni se arunce în față, câtă miz­erie mai tre­buie să mai înghițim, tratați fiind ca niște sim­pli imbe­cili aflați la cheremul cla­sei politice?

Pre­cum în curtea școl­ii, după ce a luat‑o pe coa­jă de la bătăușul școl­ii, Pon­ta se scu­tură de praf și zice că cvo­ru­mul de prezenţă la ref­er­en­dum “a fost un truc al lui Tra­ian Băs­es­cu”, că ar fi putut să nu fie de acord cu acest lucru în ciu­da pre­siu­nii inter­naţionale put­er­nice însă “exista riscul pen­tru Româ­nia să fie o ţară izo­lată”. În tra­duc­ere: puteam să‑l bat dacă aveam chef, da’ n‑am vrut. Asta e dimen­si­unea umană a primu­lui nos­tru min­istru — un frus­trat capa­bil doar de reacții copilărești, un imatur care crede că Româ­nia e terenul de joacă, iar guver­nul e un fel de mașin­uță nouă cu care poate face ral­i­uri pe mochetă.

L‑am înju­rat de fiecare dată când a pretins că are în spatele lui peste șapte mil­ioane de români. Bietul neter­mi­nat! Până și aici a avut nevoie de Băs­es­cu, el n‑ar fi scos sin­gur la vot atâția oameni nicio­dată! Dar crede că val­ul aces­ta pe care l‑a încăle­cat îl va duce departe… Până când înghițim aces­te miz­erii, noi, cei care pro­ducem PIB-ul aces­tei țări? Noi nu ne găsim în cele 7 mil­ioane. Știți din ce se com­pun cele 7 mil­ioane? Vă spun eu: din 4 mil­ioane de pen­sion­ari și cas­nice, din 2 mil­ioane de buge­tari și din­tr-un mil­ion de voturi forțate de pri­marii PSD din satele Moldovei și Munte­niei. Adică din cei care sunt asis­tații stat­u­lui.

Cei care ținem țara asta pe roate, așa defec­tă cum e din cauza leg­is­lației tâmpe și a guvernărilor imbe­cile de după ’89, dar încă nu fal­i­men­ta­ră, nu aveam pe agendă să‑l demitem pe Băs­es­cu. Pen­tru că a‑l pune în locul lui pe Antones­cu e încă și mai rău. Pe noi nu ne între­abă nimeni ce vrem, nouă ni se cere doar să pro­ducem și să plă­tim tax­ele. Din care Ponții și Antoneștii pot mări pen­si­ile și salari­ile buge­tar­ilor, ca să‑i voteze și să ne poată încăle­ca și mai bine. Până când înghițim asta?

Ura asta între cei asis­tați și cei care pro­duc va duce la război civ­il. Nu cu arme. Nu cu vio­lență. Ci cu un dis­preț enorm unii față de alții, cu încăierări ver­bale și cu o ură per­ma­nen­tă. Divide et impera. De dea­supra aces­tui război de sece­siune, vor rân­ji toți Voiculeștii și Patricii României, cei care ne-au reg­u­lat până acum, furând și mințind, cei care ne întorc unii con­tra alto­ra ca să ne poată reg­u­la mai departe. De bună seamă, în mod demo­c­ra­t­ic, cu binecu­vântarea și colab­o­rarea celor care îi susțin. Câtă vreme cei care pro­duc vor fi în minori­tate, democrația va fi doar un cuvânt. Cât timp cei ce muncesc vor fi mai puți­ni decât cei care așteap­tă să li se dea, vom avea o dic­tatură a leneșilor, inca­pa­bililor și neputin­cioșilor.

Până când mai răb­dați, voi, cei care țineți țara asta în picioare? Nu va ajunge?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alice

    1. În dimineața ref­er­en­du­mu­lui, duminică, ora 10, mulți, mulți pen­sion­ari pe stradă, mă rog, pe tro­tu­ar. Și nu, nu se duceau la bis­er­ică.
    2. Ex-buge­tară, ex-șomeră, actual­mente cas­nică la oraș, primește bani și pachete de la țară, recită din Antena3, Mircea Badea și Gâdea.
    3. Învăță­toare — buge­tară la oraș, primește pachete de la țară, pro­fil de face­book: like Antena2, like Mircea Badea, like Car­men Brumă, like Gâdea, like Cora Româ­nia, like Car­refour Româ­nia.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu