Un pact de solidaritate

În timp ce în Par­la­ment se duceau lupte grele pen­tru a se asigura cvo­ru­mul nece­sar citirii hotărârii privind rezul­tatele ref­er­en­du­mu­lui, undeva afară, către par­cul Izvor, vreo cin­cizeci de oameni protes­tau împotriva revenirii lui Băs­escu la Cotroceni. Am urmărit micul repor­taj făcut de cei de la Hot­news, ca să înțe­leg ce s‑a întâm­plat acolo. Și n‑am aflat nimic nou — niște triste fig­uri de oameni bătrâni și fără minte, care primesc prob­a­bil câțiva bănuți pen­tru a juca par­o­dia ieft­ină a unei palide nemulțu­miri pop­u­lare.

Mă găn­deam cât e de dezes­per­ant să vezi această zbatere inutilă și irațion­ală, cât de crud este să te folosești de oameni sărăcuți cu duhul pen­tru a‑ți pro­mova intere­sele, ști­ind că mai apoi vei trece peste ei fără milă, fără nici o îndurare. Și mă gân­deam ce i‑ar putea lin­iști pe bătrânii aceș­tia răs­col­iți de sără­cie și nești­ință, ce i‑ar putea rea­d­uce pe făgașul rați­u­nii și al bunului simț. Și atunci m‑am gân­dit că poate un pact național, pe care să‑l facem între noi toți, ar fi ieșirea din starea asta de per­ma­nentă hărțuială politică și socială: useliști con­tra băsiști, buge­tari con­tra salari­ați pro­duc­tivi.

Iar pactul ar suna așa: de fiecare dată când votăm ne asumăm și răspun­derea pen­tru con­secințele votu­lui nos­tru. Dacă se dovedește că ulte­rior lucrurile merg mai prost decât în momen­tul votu­lui, dacă regresăm în loc să pro­gresăm sau măcar să stăm pe loc, atunci toți cei care i‑au adus la put­ere pe guver­nanți vor suporta sol­i­dar pagubele. Timp de un an nu vor avea acces la ser­vicii de sănă­tate gra­tu­ite, nu vor ben­e­fi­cia de medica­mente com­pen­sate, nu vor primi sub­venții la căl­dură, nu vor primi reduc­eri la bilete de trata­ment. Pur și sim­plu vor suporta finan­ciar toate pagubele făcute de cei pe care i‑au adus la put­ere. Desigur, există oricând vari­anta de a nu merge la vot. În acest caz nu ți se poate imputa nimic — ai ales neu­tral­i­tatea, ai recunos­cut că nu ești cal­i­fi­cat să decizi pen­tru alții. Dar dacă te duci, dacă te vrei să decizi în numele tău și al celor­lalți, tre­buie să fii sol­i­dar cu efectele decizi­ilor tale.

Cred că prob­lema fun­da­men­tală a românilor este exact această ire­spon­s­abil­i­tate elec­torală. L‑au votat mai întâi pe Ili­escu, care a adus minerii. Apoi l‑au propul­sat pe Con­stan­ti­nescu, care n‑a fost în stare de nimic. Pe urmă, hai cu Băs­escu! Acum nu‑l mai vor: jos Băs­escu, sus Antonescu. E un lung și dureros pro­ces de încer­cări și eșe­curi, din care nu ne oprim ca să raționăm. Alegă­torul român, cel pe care îl vedeți în imag­ine, este per­fect senin și împă­cat cu sine: nu e el de vină că i‑a așezat la put­ere pe X și pe Y, ci e vina lor că au mințit și au furat. De aceea îi dăm jos pe ăștia și îi ridicăm pe alții — dar nu se schimbă cri­teri­ile de selecție, nu se mod­i­fică rațion­a­men­tul. Con­tin­uăm la nes­fârșit cu acest tip de ruletă politică, la care ne tot încer­căm norocul, fără sorți de izbândă. Poate că pactul meu ar opri acest carusel al neroziei.

Firește, un ast­fel de pact nu va exista nicio­dată. În primul rând pen­tru că frica de con­secințele pro­pri­ilor decizii e mai mare decât ten­tația de a se exprima. Se poate ajunge la un blo­caj: nimeni nu mai vine la vot ca să nu greșească și să nu fie mai apoi răspun­ză­tor. Apoi acest pact ar însemna des­e­cretizarea votu­lui — ar tre­bui să se poată ver­i­fica dacă ai votat cu unii sau cu alții. E utopic, nu încerc să propun un sis­tem. Încerc doar să pun o între­bare log­ică: oare toți bătrânii ăștia anti-băsiști ar mai fi în stradă dacă li s‑ar pune condiția respon­s­abil­ității mate­ri­ale pen­tru ero­r­ile pro­pri­ile lor alegeri?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Mihaela

    Noi romanii suferim de … un fel de boala, din cauza careia vedem paiul din ochiul celuilalt si nu barna… Asumarea respon­san­bil­i­tatii, chiar a pro­priei vieti, este destul de greu de real­izat, mai ales dupa o anu­mita varsta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu