În timp ce în Par­la­ment se du­ceau lupte grele pen­tru a se asi­gura cvo­ru­mul ne­ce­sar ci­ti­rii ho­tă­rârii pri­vind re­zul­ta­tele re­fe­ren­du­mu­lui, un­deva afară, că­tre par­cul Iz­vor, vreo cinci­zeci de oa­meni pro­tes­tau îm­po­triva re­ve­ni­rii lui Bă­sescu la Co­tro­ceni. Am ur­mă­rit mi­cul re­por­taj fă­cut de cei de la Ho­t­news, ca să în­țe­leg ce s‑a în­tâm­plat acolo. Și n‑am aflat ni­mic nou — niște triste fi­guri de oa­meni bă­trâni și fără minte, care pri­mesc pro­ba­bil câ­țiva bă­nuți pen­tru a juca pa­ro­dia ieftină a unei pa­lide ne­mul­țu­miri populare.

Mă găn­deam cât e de dezes­pe­rant să vezi această zba­tere inu­tilă și ira­țio­nală, cât de crud este să te fo­lo­sești de oa­meni să­ră­cuți cu du­hul pen­tru a‑ți pro­mova in­te­re­sele, ști­ind că mai apoi vei trece peste ei fără milă, fără nici o în­du­rare. Și mă gân­deam ce i‑ar pu­tea li­niști pe bă­trâ­nii aceștia ră­sco­liți de să­ră­cie și nești­ință, ce i‑ar pu­tea rea­duce pe fă­ga­șul ra­țiu­nii și al bu­nu­lui simț. Și atunci m‑am gân­dit că poate un pact na­țio­nal, pe care să‑l fa­cem în­tre noi toți, ar fi ie­și­rea din sta­rea asta de per­ma­nentă hăr­țu­ială po­li­tică și so­ci­ală: use­liști con­tra bă­siști, bu­ge­tari con­tra sa­la­ri­ați productivi.

Iar pac­tul ar suna așa: de fi­e­care dată când vo­tăm ne asu­măm și răs­pun­de­rea pen­tru con­se­cin­țele vo­tu­lui nos­tru. Dacă se do­ve­dește că ul­te­rior lu­cru­rile merg mai prost de­cât în mo­men­tul vo­tu­lui, dacă re­gre­săm în loc să pro­gre­săm sau mă­car să stăm pe loc, atunci toți cei care i‑au adus la pu­tere pe gu­ver­nanți vor su­porta so­li­dar pa­gu­bele. Timp de un an nu vor avea ac­ces la ser­vi­cii de să­nă­tate gra­tu­ite, nu vor be­ne­fi­cia de me­di­ca­mente com­pen­sate, nu vor primi su­b­ven­ții la căl­dură, nu vor primi re­du­ceri la bi­lete de tra­ta­ment. Pur și sim­plu vor su­porta fi­nan­ciar toate pa­gu­bele fă­cute de cei pe care i‑au adus la pu­tere. De­si­gur, există ori­când va­ri­anta de a nu merge la vot. În acest caz nu ți se poate im­puta ni­mic — ai ales ne­u­tra­li­ta­tea, ai re­cu­nos­cut că nu ești ca­li­fi­cat să de­cizi pen­tru al­ții. Dar dacă te duci, dacă te vrei să de­cizi în nu­mele tău și al ce­lor­lalți, tre­buie să fii so­li­dar cu efec­tele de­ci­zi­i­lor tale.

Cred că pro­blema fun­damen­tală a ro­mâ­ni­lor este exact această ires­pon­sa­bi­li­tate elec­to­rală. L‑au vo­tat mai în­tâi pe Ili­escu, care a adus mi­ne­rii. Apoi l‑au pro­pul­sat pe Con­stan­ti­ne­scu, care n‑a fost în stare de ni­mic. Pe urmă, hai cu Bă­sescu! Acum nu‑l mai vor: jos Bă­sescu, sus An­to­ne­scu. E un lung și du­re­ros pro­ces de în­cer­cări și eșe­curi, din care nu ne oprim ca să ra­țio­năm. Ale­gă­to­rul ro­mân, cel pe care îl ve­deți în ima­gine, este per­fect se­nin și îm­pă­cat cu sine: nu e el de vină că i‑a așe­zat la pu­tere pe X și pe Y, ci e vina lor că au min­țit și au fu­rat. De aceea îi dăm jos pe ăș­tia și îi ri­di­căm pe al­ții — dar nu se schimbă cri­te­ri­ile de se­lec­ție, nu se mo­di­fică ra­țio­na­men­tul. Con­ti­nuăm la nesfâr­șit cu acest tip de ru­letă po­li­tică, la care ne tot în­cer­căm no­ro­cul, fără sorți de iz­bândă. Poate că pac­tul meu ar opri acest ca­ru­sel al neroziei.

Fi­rește, un ast­fel de pact nu va exista nici­o­dată. În pri­mul rând pen­tru că frica de con­se­cin­țele pro­pri­i­lor de­ci­zii e mai mare de­cât ten­ta­ția de a se ex­prima. Se poate ajunge la un blo­caj: ni­meni nu mai vine la vot ca să nu gre­șească și să nu fie mai apoi răs­pun­ză­tor. Apoi acest pact ar în­semna de­se­cre­ti­za­rea vo­tu­lui — ar tre­bui să se poată ve­ri­fica dacă ai vo­tat cu unii sau cu al­ții. E uto­pic, nu în­cerc să pro­pun un sis­tem. În­cerc doar să pun o în­tre­bare lo­gică: oare toți bă­trâ­nii ăș­tia anti-bă­siști ar mai fi în stradă dacă li s‑ar pune con­di­ția res­pon­sa­bi­li­tă­ții ma­te­ri­ale pen­tru ero­rile pro­pri­ile lor alegeri?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Mihaela

    Noi ro­ma­nii su­fe­rim de … un fel de boala, din ca­uza ca­reia ve­dem pa­iul din ochiul ce­lui­lalt si nu barna… Asu­ma­rea res­pon­san­bi­li­ta­tii, chiar a pro­priei vi­eti, este des­tul de greu de re­a­li­zat, mai ales dupa o anu­mita varsta.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.