Gata la începere

Când eram elev la liceu, în urbea Câm­pu­lun­gu­lui a poposit într‑o vară bâl­ciul. Până atunci nu mai văzusem așa ceva, motiv pen­tru care am dat câteva ture în jurul micu­lui cort col­orat pe care îl insta­laseră lângă piața orașu­lui, într‑o par­care nefolosită a auto­gării, chiar lângă nelip­siții călușei. Lume multă, atrasă de dis­tracție sau ven­ită cu tre­abă la piață, se foia curioasă, aștep­tând deschiderea. La un moment dat un tip bur­tos a ieșit din­tre fal­durile cor­tu­lui, a privit roată împre­jur, estimând audi­ența. Prob­a­bil că a fost mulțu­mit de ceea ce vedea pen­tru că ime­diat a anunțat cu o voce sur­prinză­tor de sub­țire pen­tru aspec­tul său fizic: doam­nelor și dom­nilor, gata la începere! omul jumă­tate bou, jumă­tate om! gata la începere!

Am plătit cei câțiva lei ca să văd min­unile promise ale bâl­ci­u­lui. În inte­ri­orul cor­tu­lui era o atmos­feră stranie. Pe niște mese de lemn erau înși­rate tot felul de bor­cane înăun­trul cărora pluteau în for­mol fel și fel de mon­struoz­ități: organe umane defor­mate sau gigan­tice, fetuși cu mal­for­mații. În capă­tul meselor, stând în picioare cu un aer resem­nat de ani­mal ținut în lanț, se găsea un băr­bat micuț cu un cap diform. O jumă­tate a cra­ni­u­lui său era mult mai mare. Am fost ter­i­fiat de priv­eliște. Curi­oz­i­tatea mea s‑a risipit într‑o clipă și a tre­buit să mă lupt cu cei care con­tin­uau să intre în cort ca să pot ieși. Afară, la aerul curat al munților, mi s‑a părut că nu e priv­eliște mai fru­moasă decât piața plină de țărani și târ­gov­eți bucovi­neni — n‑or fi fost toți fru­moși, dar măcar nu erau diformi.

* * *

În piața politicii românești a venit un nou bâlci: alianța de dreapta. Îl privesc cu interes, pen­tru că înăun­trul său se află și Noua Repub­lică — miș­carea civică devenită de curând par­tid. În dis­cur­sul lor încă incom­plet artic­u­lat și deo­cam­dată con­fuz, există și idei la care sub­scriu. Iar o parte din per­son­ajele ce‑l alcă­tu­i­esc sunt măcar noi pe scena politică. Nu‑i foarte limpede ce idei vor pro­mova în cam­pa­nia lor politică, căci deo­cam­dată nu au expus decât un man­i­fest rel­a­tiv gen­er­al­ist, care nu spune nimic con­cret.

Zilele tre­cute Mihail Neamțu — lid­erul NR — a cerut pub­lic Elenei Udrea să se retragă din politică, să facă un pas înapoi și să se abțină de la a avea apariții pub­lice. Foarte fru­mos mi-am zis, uite un interes pen­tru cred­i­bil­i­tatea și con­sis­tența mesaju­lui. Răspun­sul Elenei Udrea n‑a întârziat, așa cum mă aștep­tam: e ușor să vor­bești când nu ai făcut nimic, zice dum­neaei, dar ia să vezi cum e când vrei să faci ceva și tre­buie să porți bătălii politice. Tex­tul e dis­cret matern: lasă că te învăț eu cum e cu polit­ica. Mihail Neamțu a revenit palid, numind‑o pe Udrea doamna telegon­do­lelor românești. Și cam aici s‑a încheiat povestea.

Dar, de fapt, abia începe. Pen­tru că Neamțu înțelege prea bine că, apărând în față cu per­son­aje gen Udrea, noua alianță nu va avea nici o șansă, iar viitorul lui politic este com­pro­mis. Dacă la aceste alegeri vor eșua, Noua Repub­lică se va con­trage într-un nucleu mic de mem­bri fana­ti­zați, așa cum s‑a întâm­plat cu PNȚCD și alții ca ei. De aceea are nevoie de suc­ces, iar suc­ce­sul pre­supune nu doar mas­carea baronilor pedeliști, ci exe­cuția lor pub­lică, dez­icerea de prac­ti­cile lor. Vasile Blaga a spus împă­ciuitor și echivoc că își vor armo­niza tot mai mult punctele de vedere — asta nu înseamnă nimic, e doar o tragere de timp până când se va ajunge la o con­cluzie. El știe bine că fără nucleul dur al baronilor săi, PDL este inca­pa­bil să facă un scor bun în alegeri. Și atunci? Pe de o parte e bună imag­inea de vir­gini­tate a Noii Repub­lici, dar e nevoie și de prea-curvia unui Berceanu, Videanu și Udrea. Cum să pari fată mare în timp ce te întinzi cu tot satul?

Însă — un amă­nunt intere­sant — Blaga a menționat că există și o comisie de etică a alianței, pen­tru ast­fel de cazuri… Deo­cam­dată Mihail Neamțu s‑a mulțu­mit și el cu această trim­itere către comisia de etică, care e con­dusă de buna sa pri­etenă, justițiara Mon­ica Macovei, colegă de par­tid cu Udrea. Mesajul pare să fie "faceți curat în curtea voas­tră". Aripa refor­ma­toare a PDL, Macovei-Preda-Voinescu, va fi curând scoasă la tablă. Vor ști oare ce au de făcut? Vor putea să facă ceea ce tre­buie?

Oricum alegerile se apropie, iar bâl­ciul e pe cale să se (re)deschidă. Doam­nelor și dom­nilor, gata la începere! Politi­cianul jumă­tate bou, jumă­tate hoț!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu