Norul, telefonul și tableta

Toată lumea în IT vor­bește astăzi despre cloud com­put­ing. Nimic nu mai are sens decât dacă e legat de acest con­cept. E o ade­vărată modă și, ca în orice modă, dacă nu te alin­iezi nu exiști. Și, până la urmă, ce e rău în a pune resursele la comun, de a le uti­liza în funcție de nevoi și de a investi în tehnolo­gie doar când și cât ai nevoie? Bineînțe­les, nimic. Dar hai să privim puțin lucrurile într‑o per­spec­tivă istorică…

Prin anii '70 a fost vre­mea mainframe-urilor. Un com­puter uriaș — nu ca put­ere de proce­sare, ci ca dimen­si­uni — deservea nevoile celor care aveau acces la el. Infor­mați­ile se intro­duceau prin hâr­tie (cartele), iar rezul­tatele erau tipărite pe hâr­tie. Ben­e­fi­cia­rii stăteau la rând pen­tru pre­lu­crarea datelor, iar duratele de obținere a rezul­tatelor erau imense: ore, chiar zile.

Apoi a apărut ideea genială de a intro­duce datele în mod elec­tronic și de a afișa la fel și rezul­tatele. Decizia nu a fost neapărat indusă de uti­liza­tori, ci de nevoia de a trans­forma super-computerul într‑o afacere prof­itabilă. Cu câți mai mulți clienți erau serviți în ace­lași timp, cu atât ben­efici­ile erau mai mari. La îndemâna uti­liza­toru­lui nu exista decât o tas­tatură și un mon­i­tor, deci toate pre­lu­crările se făceau cen­tral­izat.

Dar indus­tria IT părea să aibă un potențial imens de prof­itabil­i­tate. Rămânea între­barea: cum să fie exploatat? Răspun­sul găsit de Xerox, dar igno­rat din nepri­cepere man­age­ri­ală — com­puterul per­sonal — a fost val­ori­fi­cat de IBM. Put­erea de pre­lu­crare se muta din com­puterul cen­tral către uti­liza­tor. Au apărut sis­temele de oper­are și apoi software-ul pen­tru PC. S‑au făcut bani fru­moși din hard­ware, din dez­voltarea de apli­cații și vân­zarea lor. Câțiva indi­vizi geniali din punct de vedere antre­preno­r­ial — cum e cazul lui Bill Gates — au pri­ceput ime­diat ce opor­tu­nități se ivesc și au pre­luat con­duc­erea indus­triei soft­ware.

Urmă­torul pas a fost rețeaua de cal­cu­la­toare. Noi opor­tu­nități de busi­ness, noi pro­duse vân­dute. Mai întâi mode­murile, apoi hub-uri, switch-uri, routere. Toată lumea voia să par­ta­jeze ceva. Au apărut serverele și apli­cați­ile de rețea. Din nou rescriere de apli­cații, din nou profit. Pe urmă a apărut Inter­ne­tul. Serverele s‑au mutat în spațiul pub­lic, secu­ri­tatea a tre­cut la un nivel nou. Din nou redez­voltări, reinovări, profit.

Acum redescoperim avan­ta­jele mainframe-urilor. Punem totul în nor și folosim în comun. Put­erea de pre­lu­crare de pe com­puterul per­sonal nu mai e atât de impor­tantă. Înlocuim PC-ul cu laptop-ul și foarte curând cu tele­fonul și tableta. Tot ce ne tre­buie e să unificăm mon­i­torul și tas­tatura și să păstrăm atâta put­ere de pre­lu­crare locală câtă e nece­sară pen­tru o afișare de înaltă cal­i­tate. Din nou apli­cați­ile tre­buie rescrise, refă­cute, din nou se deschid opor­tu­nități de profit.

Peri­odic indus­tria IT își schimbă par­a­dig­mele, dar păstrează obiec­tivul prin­ci­pal: prof­i­tul. Din păcate nu per­for­manța tehno­log­ică ne intere­sează — deși este prezentă și ea, ca rezul­tat secun­dar al com­petiției — ci capac­i­tatea de a gen­era ven­i­turi. Când un model de vân­zare își atinge lim­itele, când piața s‑a suprasat­u­rat de tehnolo­gie, indus­tria IT schimbă com­plet filo­zofia de oper­are și crează pre­m­izele unei noi creș­teri eco­nom­ice.

Până la urmă, din tot acest carusel tehno­logic, nu ne-am ales cu un soft­ware de busi­ness mai per­for­mant, ci cu nevoia con­stantă a cor­po­rați­ilor de a investi noi și noi sume în IT pen­tru a se alinia la noile mod­ele de oper­are. Pen­tru cineva ca mine, care trăiește în sucul aces­tei indus­trii, aceste real­ități sunt benefice. Ele ne dau de lucru, ne dau posi­bil­i­tatea de a ne vinde com­pe­tențele. Dar din per­spec­tiva mai largă, a pro­gre­su­lui soci­etății umane, nu e decât o inutilă, dar prof­itabilă ciclic­i­tate, care pro­duce un pro­gres tehno­logic mar­ginal. Unde am fi oare astăzi dacă în loc să ne con­cen­trăm pe a vinde put­erea de pre­lu­crare într‑o formă sau alta, ne-am con­cen­tra pe a o crește și uti­liza în ben­efi­ciul întregii soci­etăți?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu