Vezi aici ce n‐o să crezi

Zia­rele online se tablo­idi­zează încet, dar sigur. Moda­li­tă­țile de a atrage citi­tori pe care le prac­ti­cau doar publi­ca­ți­ile de scan­dal se mută trep­tat în presa de știri, iar moti­vele – recu­nosc cin­stit – nu‐mi sunt clare. Pre­su­pun că un ziar online câștigă bani din publi­ci­tate, banner‐ele afi­șate pe pagini care atrag cli­cu­rile ama­to­ri­lor de reclame. Cu cât mai mulți vin pe site‐ul zia­ru­lui, cu atât mai mari șansele de a pro­duce publi­ci­tate, deci mai mulți bani.

Știu că în online, spre deo­se­bire de zia­rul tipă­rit, există metode mult mai pre­cise de a măsura pro­ve­niența vizi­tei la o reclamă, deci pot să deduc că muta­rea pre­sei în mediul online a acu­ti­zat dra­ma­tic lupta pen­tru publi­ci­tate. Ăsta e un para­dox cu efecte nega­tive, pen­tru că în vari­anta tipă­rită func­ționa pre­zum­ția de efi­ciență egală a recla­me­lor apă­rute în dife­ri­tele publi­ca­ții, iar bene­fi­ci­a­rul publi­ci­tă­ții nu putea măsura cu pre­ci­zie dacă un cum­pă­ră­tor a fost con­vins de Ade­vă­rul, Jur­na­lul Națio­nal sau Româ­nia Liberă. Mediul online a creat această posi­bi­li­tate de măsu­rare exactă și a efi­cien­ti­zat (bănu­iesc) incre­di­bil buge­tele de mar­ke­ting ale com­pa­ni­i­lor, care plă­tesc doar vizita gene­rată și dove­dită prin refer­ral. Para­do­xul e că aceste rea­li­tăți duc la dete­ri­o­ra­rea con­ți­nu­tu­lui zia­re­lor.

Publi­ca­ții care până nu de mult erau cât se poate de seri­oase, măcar în ton, dacă nu și în con­ți­nut, au deve­nit rapid o colec­ție de titluri cre­tine, ames­te­cate într‐o hara­ba­bură gene­rală și ade­sea con­fu­zantă. Vezi ce a zis nu‐știu‐cine des­pre nu‐știu‐ce, n‐o să crezi ce a găsit în dor­mi­tor sau clic aici ca să o vezi pe nu‐știu‐cine în pos­tură porno și toate astea ală­turi de pro­ble­mele de la Olt­chim, de crime și vio­luri, de decla­ra­ți­ile lui Ponta, de prea mul­tele acci­dente de pe șose­lele Româ­niei și de dez­ba­te­rile pro­ble­me­lor eco­no­mice la nivel euro­pean. Un uriaș ghi­veci menit unui sin­gur țel: dați clic pe banner‐ul de publi­ci­tate să câștige și zia­ris­tul un ban…

Că de nu, ce se va întâm­pla? Păi lesne de înțe­les, nu vor mai primi publi­ci­tate de la com­pa­nii. Deci n‐or să mai fie bani de sala­rii. Deci vor pleca zia­riș­tii. Deci n‐o să mai scrie arti­co­lele "incen­di­are" și "inte­re­sante". Adică tu, citi­to­rule, nu vei mai ști cu cine s‐a cul­cat Simona Sen­zual. Inac­cep­ta­bil, nu? Și uite așa m‐am hotă­rât să‐mi inti­tu­lez arti­co­lul acesta Vezi aici ce peri­col te pân­dește în vii­tor. Sau N‐o să crezi ce o să ți se întâm­ple dacă nu dai clic pe publi­ci­tate. Sau mai bine și mai scurt: Vezi aici ce n‐o să crezi.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu