Zia­rele on­line se ta­blo­idi­zează în­cet, dar si­gur. Mo­da­li­tă­țile de a atrage ci­ti­tori pe care le prac­ti­cau doar pu­bli­ca­ți­ile de scan­dal se mută trep­tat în presa de știri, iar mo­ti­vele — re­cu­nosc cin­stit — nu-mi sunt clare. Pre­su­pun că un ziar on­line câștigă bani din pu­bli­ci­tate, ban­ner-ele afi­șate pe pa­gini care atrag cli­cu­rile ama­to­ri­lor de re­clame. Cu cât mai mulți vin pe site-ul zia­ru­lui, cu atât mai mari șansele de a pro­duce pu­bli­ci­tate, deci mai mulți bani.

Știu că în on­line, spre de­o­se­bire de zia­rul ti­pă­rit, există me­tode mult mai pre­cise de a mă­sura pro­ve­niența vi­zi­tei la o re­clamă, deci pot să de­duc că mu­ta­rea pre­sei în me­diul on­line a acu­ti­zat dra­ma­tic lupta pen­tru pu­bli­ci­tate. Ăsta e un pa­ra­dox cu efecte ne­ga­tive, pen­tru că în va­ri­anta ti­pă­rită func­ționa pre­zum­ția de efi­ciență egală a re­cla­me­lor apă­rute în di­fe­ri­tele pu­bli­ca­ții, iar be­ne­fi­ci­a­rul pu­bli­ci­tă­ții nu pu­tea mă­sura cu pre­ci­zie dacă un cum­pă­ră­tor a fost con­vins de Ade­vă­rul, Jur­na­lul Na­țio­nal sau Ro­mâ­nia Li­beră. Me­diul on­line a creat această po­si­bi­li­tate de mă­su­rare exactă și a efi­cien­ti­zat (bă­nu­iesc) in­cre­di­bil bu­ge­tele de mar­ke­ting ale com­pa­ni­i­lor, care plă­tesc doar vi­zita ge­ne­rată și do­ve­dită prin re­fer­ral. Pa­ra­do­xul e că aceste re­a­li­tăți duc la de­te­ri­o­ra­rea con­ți­nu­tu­lui ziarelor.

Pu­bli­ca­ții care până nu de mult erau cât se poate de se­ri­oase, mă­car în ton, dacă nu și în con­ți­nut, au de­ve­nit ra­pid o co­lec­ție de ti­tluri cre­tine, ames­te­cate într‑o ha­ra­ba­bură ge­ne­rală și ade­sea con­fu­zantă. Vezi ce a zis nu-știu-cine des­pre nu-știu-ce, n‑o să crezi ce a gă­sit în dor­mi­tor sau clic aici ca să o vezi pe nu-știu-cine în pos­tură porno și toate as­tea ală­turi de pro­ble­mele de la Olt­chim, de crime și vi­o­luri, de de­cla­ra­ți­ile lui Ponta, de prea mul­tele ac­ci­dente de pe șo­se­lele Ro­mâ­niei și de dez­ba­te­rile pro­ble­me­lor eco­no­mice la nivel eu­ro­pean. Un uriaș ghi­veci me­nit unui sin­gur țel: dați clic pe ban­ner-ul de pu­bli­ci­tate să câștige și zia­ris­tul un ban…

Că de nu, ce se va în­tâm­pla? Păi lesne de în­țe­les, nu vor mai primi pu­bli­ci­tate de la com­pa­nii. Deci n‑or să mai fie bani de sa­la­rii. Deci vor pleca zia­riș­tii. Deci n‑o să mai scrie ar­ti­co­lele “in­cen­di­are” și “in­te­re­sante”. Adică tu, ci­ti­to­rule, nu vei mai ști cu cine s‑a cul­cat Si­mona Sen­zual. Inac­cep­ta­bil, nu? Și uite așa m‑am ho­tă­rât să-mi in­ti­tu­lez ar­ti­co­lul acesta Vezi aici ce pe­ri­col te pân­dește în vi­i­tor. Sau N‑o să crezi ce o să ți se în­tâm­ple dacă nu dai clic pe pu­bli­ci­tate. Sau mai bine și mai scurt: Vezi aici ce n‑o să crezi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.