Se votează robii lu’ Dumnezeu

În mitolo­gia greacă Pal­las Athena este zeița înțelep­ci­u­nii, cura­ju­lui, inspi­rației, civ­i­liza­ției, justiției, matem­aticii. Dar astea sunt povești de demult, pe vre­mea când aces­te cuvinte aveau încă oarece sem­nifi­cație pen­tru oameni. Tim­pul a tre­cut și am pro­gre­sat enorm, nu mai cre­dem prostește în zeități și în put­erea lor de a ne hotărî des­tinele. Dezori­en­tată și inutilă, zeița Pal­las și‑a pier­dut un l din nume și s‑a făcut mall la Iași, ca să intre și ea în rând cu lumea.

Chiar sin­gurică nu prea putea ea să se mod­ern­izeze, așa că a moșit‑o dom­nul Iulian Dascălu, mare antre­prenor român, un per­son­aj demn de toată sti­ma noas­tră. Dacă nu știți de ce puteți afla din revista Cap­i­tal, care ne dezvăluie că “anul aces­ta, de exem­plu, […] a reuşit să inau­gureze, în ini­ma Iaşu­lui, lângă Palat­ul Cul­turii, proiec­tul Palas, finanţat, în prin­ci­pal, de Uni­Cred­it Ţiri­ac Bank, Empo­ri­ki Bank şi Ban­ca Ita­lo-Rom­e­na”, dar și că “fiind dome­ni­ul pe care l‑a stu­di­at cel mai bine şi în care a acu­mu­lat expe­rienţă, Iulian Dascălu este foarte atent la tend­ințele glob­ale în materie de mal­luri și retail”. Sunt con­vins că vă dați sea­ma că la Iași — un oraș de o mare pros­per­i­tate eco­nom­ică, în care indus­tria și ser­vici­ile pom­pează din greu la PIB-ul româ­nesc, cap­i­tală a unui județ cu o creștere eco­nom­ică ful­mi­nan­tă, cu rată de șomaj zero pen­tru că toți au câte două-trei joburi — sin­gu­rul lucru care lipsea era un mall alini­at la tend­ințele glob­ale și înve­ci­nat cu Palat­ul Cul­turii, o cocioabă veche de vreo sută de ani care ar tre­bui demo­lată pen­tru a face loc viitoarelor tren­duri arhi­tec­ton­ice. Și cine putea finanța o ast­fel de capodop­eră citad­ină dacă nu niște băn­ci din țări solide din punct de vedere finan­ciar: Gre­cia, Italia…

Dar dom­nul Dascălu nu doar că face aces­te imense ser­vicii comu­nității, ci ne ajută să înțelegem și care sunt pri­or­itățile viitoru­lui. Dom­nia sa spune: “Autorităţile ar tre­bui să ţină per­ma­nent legă­tu­ra cu dez­volta­torii şi să‑i convingă să investească într-un oraş sau altul, chiar dacă le-ar da terenul gratis. Oraşele care nu vor face partene­r­i­ate pub­lic-pri­vate nu se vor dez­vol­ta. Vor rămâne cu ben­z­inări­ile şi cu insti­tuţi­ile de stat.” Afer­im, așa e, pof­tim doar exem­plul de mai-nainte: țigă­nia aia de palat al cul­turii. Dacă îi vom mai da terenuri de acum înainte, tre­buie musai să i le dăm gratis și în cen­tru, că alt­fel mall-uri can­ci!

Curios din fire cum sunt, m‑am între­bat cum de‑a pus dom’ Iulian mâna pe așa mân­drețe de teren de 12 ha în buricul târ­gu­lui. De bună seamă i l‑a dat primăria și am aflat că chiria e de 250 de mii de euro pe an. Împărțind la 12 ha și la 12 luni am ajuns la vreo 1,75€ pe mp, ceea ce nu‑i chiar un preț rău pen­tru cen­trul Iașu­lui. Dar am aflat și că terenul era nițel cam în dome­ni­ul pub­lic, deci nu prea putea fi închiri­at fără lic­i­tație. Așa că dom’ pri­mar — care vroia și el să bine­merite de la urmă­toarele alegeri și pen­tru asta avea nevoie de niște spon­sori — a aran­jat să treacă terenul în dome­ni­ul pri­vat și gata! tre­a­ba a mers unsă. Vezi însă că de la dar­avera asta a ieșit cu scan­dal, pen­tru că s‑a găsit un mof­tangiu care să dea în jude­cată Primăria, ba mai mult, a și câști­gat în instanță cu o sentință care — teo­ret­ic — obligă la demo­larea mân­dreții arhi­tec­ton­ice. Ca să fie și mai intere­sant, niște coate-goale din primărie au afir­mat că dom’ Iulian a plătit doar vreo 26.000€ din rede­vența de 1,3 mil­ioane € pe care o dato­ra până astă pri­mavară. Eu unul nu crez așa ceva, nici să mă tai! Unde s‑a mai văzut negus­tor român să facă așa come­die?

Părea că lucrurile se încur­caseră peste măsură la mall-ul Palas. Bietul domn Dascălu — mare antre­prenor și filo­tim — era îngh­e­suit din toate direcți­ile să demoleze mun­culița lui de ani de zile. Doar că dom’ pri­mar Nichi­ta, să‑i dea Dum­nezeu sănă­tate, s‑a gân­dit să dea o mână de aju­tor și a pro­pus o nouă hotărâre de con­sil­iu: să pună terenul în dome­ni­ul pri­vat. Stai așa… păi nu exact la asta se ref­er­ea sentința judecă­tore­ască, la fap­tul că nu poți trece un teren în dome­ni­ul pri­vat după bunul plac? Ba da. Ei, și?

Ca să cons­fințească tre­a­ba bună făcută de primărie și de investi­tor, la inau­gu­rarea mall-ului din 31 mai a ven­it nimeni altul decât crăișorul nost’ Vic­toraș Pon­ta. Desig­ur el nu știa că mall-ul e declarat ile­gal de justiția română, alt­minteri cum ar fi tăi­at pan­gli­ca unei fraude, chiar el, procuror fiind? Iar ală­turi de el a stat dom’ pri­mar, antre­prenorul, baș­ca un sobor de pre­oți care au mijloc­it pogorârea duhu­lui sfânt asupra preacucer­ni­cei adunări de politi­cieni uniți în cred­ința că, la Iași, vor avea bani și pen­tru alegerile locale și pen­tru cele gen­erale. Iar pre­oții au zis: se votează robii lu’ Dum­nezeu, pesediștii, în numele mall-ului și-al antre­prenoru­lui și al poporu­lui pros­to­van român — amin!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu