În mi­to­lo­gia greacă Pa­l­las Athena este zeița în­țe­lep­ciu­nii, cu­ra­ju­lui, in­spi­ra­ției, ci­vi­li­za­ției, jus­ti­ției, ma­te­ma­ti­cii. Dar as­tea sunt po­vești de de­mult, pe vre­mea când aceste cu­vinte aveau încă oa­rece sem­ni­fi­ca­ție pen­tru oa­meni. Tim­pul a tre­cut și am pro­gre­sat enorm, nu mai cre­dem pros­tește în ze­i­tăți și în pu­te­rea lor de a ne ho­tărî des­ti­nele. Dez­o­rien­tată și inu­tilă, zeița Pa­l­las și‑a pier­dut un l din nume și s‑a fă­cut mall la Iași, ca să in­tre și ea în rând cu lumea.

Chiar sin­gu­rică nu prea pu­tea ea să se mo­der­ni­zeze, așa că a moșit‑o dom­nul Iu­lian Das­călu, mare an­tre­pre­nor ro­mân, un per­so­naj demn de toată stima noas­tră. Dacă nu știți de ce pu­teți afla din re­vista Ca­pi­tal, care ne dez­vă­luie că “anul acesta, de exem­plu, […] a re­u­şit să inau­gu­reze, în inima Ia­şu­lui, lângă Pa­la­tul Cul­tu­rii, pro­iec­tul Pa­las, fi­nanţat, în prin­ci­pal, de Uni­Cre­dit Ţi­r­iac Bank, Em­po­riki Bank şi Banca Italo-Ro­mena”, dar și că “fi­ind do­me­niul pe care l‑a stu­diat cel mai bine şi în care a acu­mu­lat ex­pe­rienţă, Iu­lian Das­călu este foarte atent la ten­din­țele glo­bale în ma­te­rie de ma­l­luri și re­tail”. Sunt con­vins că vă dați seama că la Iași — un oraș de o mare pros­pe­ri­tate eco­no­mică, în care in­dus­tria și ser­vi­ci­ile pom­pează din greu la PIB-ul ro­mâ­nesc, ca­pi­tală a unui ju­deț cu o creș­tere eco­no­mică ful­mi­nantă, cu rată de șo­maj zero pen­tru că toți au câte două-trei jo­buri — sin­gu­rul lu­cru care lip­sea era un mall ali­niat la ten­din­țele glo­bale și în­ve­ci­nat cu Pa­la­tul Cul­tu­rii, o co­cioabă ve­che de vreo sută de ani care ar tre­bui de­mo­lată pen­tru a face loc vi­i­toa­re­lor tren­duri ar­hi­tec­to­nice. Și cine pu­tea fi­nanța o ast­fel de ca­po­do­peră ci­ta­dină dacă nu niște bănci din țări so­lide din punct de ve­dere fi­nan­ciar: Gre­cia, Italia…

Dar dom­nul Das­călu nu doar că face aceste imense ser­vi­cii co­mu­ni­tă­ții, ci ne ajută să în­țe­le­gem și care sunt pri­o­ri­tă­țile vi­i­to­ru­lui. Domnia sa spune: “Au­to­ri­tă­ţile ar tre­bui să ţină per­ma­nent le­gă­tura cu dezvol­ta­to­rii şi să‑i con­vingă să in­ves­tească într-un oraş sau al­tul, chiar dacă le-ar da te­re­nul gra­tis. Ora­şele care nu vor face par­te­ne­ri­ate pu­blic-pri­vate nu se vor dezvolta. Vor rămâne cu ben­zi­nă­ri­ile şi cu in­sti­tu­ţi­ile de stat.” Afe­rim, așa e, poftim doar exem­plul de mai-na­inte: ți­gă­nia aia de pa­lat al cul­tu­rii. Dacă îi vom mai da te­re­nuri de acum îna­inte, tre­buie mu­sai să i le dăm gra­tis și în cen­tru, că alt­fel mall-uri canci!

Cu­rios din fire cum sunt, m‑am în­tre­bat cum de‑a pus dom’ Iu­lian mâna pe așa mân­drețe de te­ren de 12 ha în bu­ri­cul târ­gu­lui. De bună seamă i l‑a dat pri­mă­ria și am aflat că chi­ria e de 250 de mii de euro pe an. Îm­păr­țind la 12 ha și la 12 luni am ajuns la vreo 1,75€ pe mp, ceea ce nu‑i chiar un preț rău pen­tru cen­trul Ia­șu­lui. Dar am aflat și că te­re­nul era nițel cam în do­me­niul pu­blic, deci nu prea pu­tea fi în­chi­riat fără li­ci­ta­ție. Așa că dom’ pri­mar — care vroia și el să bi­ne­me­rite de la ur­mă­toa­rele ale­geri și pen­tru asta avea ne­voie de niște spon­sori — a aran­jat să treacă te­re­nul în do­me­niul pri­vat și gata! treaba a mers unsă. Vezi însă că de la da­ra­vera asta a ie­șit cu scan­dal, pen­tru că s‑a gă­sit un moftan­giu care să dea în ju­de­cată Pri­mă­ria, ba mai mult, a și câști­gat în in­stanță cu o sen­tință care — te­o­re­tic — obligă la de­mo­la­rea mân­dre­ții ar­hi­tec­to­nice. Ca să fie și mai in­te­re­sant, niște coate-goale din pri­mă­rie au afir­mat că dom’ Iu­lian a plătit doar vreo 26.000€ din re­de­vența de 1,3 mi­li­oane € pe care o da­tora până astă pri­ma­vară. Eu unul nu crez așa ceva, nici să mă tai! Unde s‑a mai vă­zut ne­gus­tor ro­mân să facă așa comedie?

Pă­rea că lu­cru­rile se în­cur­ca­seră peste mă­sură la mall-ul Pa­las. Bie­tul domn Das­călu — mare an­tre­pre­nor și fi­lo­tim — era în­ghe­suit din toate di­rec­ți­ile să de­mo­leze mun­culița lui de ani de zile. Doar că dom’ pri­mar Nichita, să‑i dea Dum­ne­zeu să­nă­tate, s‑a gân­dit să dea o mână de aju­tor și a pro­pus o nouă ho­tă­râre de con­si­liu: să pună te­re­nul în do­me­niul pri­vat. Stai așa… păi nu exact la asta se re­fe­rea sen­tința ju­de­că­to­rească, la fap­tul că nu poți trece un te­ren în do­me­niul pri­vat după bu­nul plac? Ba da. Ei, și?

Ca să cons­fin­țească treaba bună fă­cută de pri­mă­rie și de in­ves­ti­tor, la inau­gu­ra­rea mall-ului din 31 mai a ve­nit ni­meni al­tul de­cât cră­i­șo­rul nost’ Vic­to­raș Ponta. De­si­gur el nu știa că mall-ul e de­cla­rat ile­gal de jus­ti­ția ro­mână, alt­min­teri cum ar fi tă­iat pan­glica unei fra­ude, chiar el, pro­cu­ror fi­ind? Iar ală­turi de el a stat dom’ pri­mar, an­tre­pre­no­rul, bașca un so­bor de pre­oți care au mij­lo­cit po­gorârea du­hu­lui sfânt asu­pra pre­a­cu­cer­ni­cei adu­nări de po­li­ti­cieni uniți în cre­dința că, la Iași, vor avea bani și pen­tru ale­ge­rile lo­cale și pen­tru cele ge­ne­rale. Iar pre­o­ții au zis: se vo­tează ro­bii lu’ Dum­ne­zeu, pe­se­diș­tii, în nu­mele mall-ului și-al an­tre­pre­no­ru­lui și al po­po­ru­lui pros­to­van ro­mân — amin!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.