Libecali din toate zările, uniți-vă

Poate că am luat‑o eu razna, dar mi se pare că în ultimul timp dis­cur­sul politic s‑a schim­bat destul de put­er­nic la nivelul par­tide­lor românești. Citesc declar­ații ale unor lid­eri și reprezen­tanți ai aces­tora și nu-mi pot opri con­sternarea, con­statând tonul inso­lent cu care se fac diverse afir­mații. Ceea ce deunăzi se con­sid­era că e mai bine să fie tre­cut sub tăcere, azi e scos la lumină și decla­mat cu un înfioră­tor cin­ism. Și mă întreb dacă asta se întâm­plă din nerozie sau din nes­imțire. Sau din ambele.

Înainte de ref­er­en­dum, lid­erii USL anunțau cu sen­ină­tate că vor să des­fi­ințeze PDL ca par­tid pen­tru ca în Româ­nia să rămână doar două par­tide: unul de stânga (PSD) și unul de dreapta (PNL). N‑am auzit prea multe proteste după expri­marea pub­lică a aces­tei idei, deși — dacă o dis­ecăm puțin în esența ei — conține o idee pro­fundă nede­mo­c­ra­t­ică: două par­tide se ali­ază ca să des­fi­ințeze pe cele­lalte, ignorând fap­tul că există o sumă de oameni care se simt expri­mați de par­tidele sor­tite dis­par­iției. Con­sol­i­darea scenei politice se face din­spre elec­torat, prin vot, nu din­spre adver­sarii politici, prin pro­go­nire politică atunci când au frâiele put­erii.

Felix Voiculescu își dădea demisia din Senat acum câteva luni, învocând că nu a fost spri­jinit să pro­moveze o lege care nu știu ce făcea cu tax­ele. Și asta îl jena la conști­ința sa nepă­tată de preacu­rat sen­a­tor — cum să se prez­inte el în fața alegă­to­rilor din colegiu neîncheiat la mis­i­unea cu care a fost trimis în par­la­ment? În sub­sidiar presa observa că demisia atrăgea după sine și mutarea unui dosar penal pe care îl avea pe rol de la Înalta Curte de Casație și Justiție la Tri­bunalul București. Adică ieșea de sub inci­dența DNA, de care zice-se îi era cam frică. Zilele tre­cute dom­nul Felix a anunțat cu sen­ină­tate că va can­dida la un post de sen­a­tor. Se pare că ori dosarul s‑a rezol­vat cumva, ori e sigur că la DNA va fi șef cineva mai pri­etenos cu el și pen­tru că și conști­ința dumisale s‑a lin­iștit în prob­lema tax­elor, poate din nou servi cu abne­gație patria.

Mon­ica Iacob Ridzi a demi­sionat din PDL, afir­mând că e un par­tid "al dublei măsuri". Prob­a­bil se ref­erea că infrac­torii nu au drep­tul la o imag­ine înfru­musețată și la o pro­tecție adec­vată, care să‑i scape de pușcărie. Dar ce nu a făcut PDL la momen­tul potrivit, face acum par­tidul lui Dan Sen­za­ționalescu pe ultima sută de metri: doamna Mon­ica devine can­di­dat PPDD în Valea Jiu­lui. Motivul? Unul stu­pe­fi­ant: "noi, cei din PPDD, venim în faţa elec­torat­u­lui cu oameni respon­s­abili, cu expe­rienţă în politică şi care cunosc prob­lemele Văii Jiu­lui. Prin­ci­palul nos­tru scop este de a trim­ite oameni de-ai locu­lui". Cum s‑ar zice, e mai bine să pro­movăm infrac­torii noștrii decât infrac­torii lor.

Iar capac la toate pune tre­cerea lui Becali în tabăra PNL. Antonescu l‑ar fi vrut primit în par­tid pen­tru că "n‑a furat nicio­dată", dar tot el admite că "nici n‑a avut prile­jul până acum". În sub­text se înțelege că PNL vrea să‑i dea ocazia, nu? Pen­tru că nu a întrunit acor­dul con­duc­erii PNL — se pare că acolo mai sunt câțiva oameni care au un dram de simț al ridi­colu­lui — Becali a fost trimis pen­tru inte­grare la USL. Vic­tor Ponta a spus că îl primește, cum să nu, iar motivul e sim­plu: chiar și el e stelist, deci cum ar putea să‑l refuze pe Gigi? Mai târziu redevine băr­bat de stat și ne anunță că USL și‑a asumat să fie "adunarea tuturor celor care ne spri­jină să scăpăm de regimul Băs­escu". Adunare sau adună­tură? Iar afir­mația asta vine la șase luni de la insta­larea guver­nu­lui USL, când nici un min­istru, nici un pre­fect și nici un șef de prin autoritățile pub­lice nu mai e pedelist. Deci unde e regimul Băs­escu? E reprezen­tat de un sin­gur om?

Pen­tru toate cele de mai sus există o sin­gură și sim­plă expli­cație: oamenii cu bani și influ­ență sunt foarte folos­i­tori în orice par­tid. Pen­tru că ei pot mișca masele de proști la vot, influențându‑i prin bani și manip­u­lare să voteze cu cine tre­buie. Madam Plăcintă, beizadeaua lui Prigoană, Voiculescu, Mon­ica Iacob Ridzi sunt toți oameni cu bani — mai mulți sau mai puțini — ce tre­buie uti­lizați pen­tru vic­to­ria totală, abso­lută și defin­i­tivă a USL. Iar ultimul pe listă, deo­cam­dată, este Becali, spe­cial­is­tul în oi. Care va ajuta și el cu bani și cu gura lui spur­cată de om incult la mânatul elec­torat­u­lui către strunga alegerilor. Toți aceș­tia s‑au adunat sub poala PNL-ului, alcă­tuind o nouă specie politică: libecalii. Nu se mai ascund, nu se mai fer­esc, au ieșit la lumina zilei și acționează lin­iștiți, ști­ind că unirea lor în interese este inde­struc­tibilă în fața unui popor care e mai pre­ocu­pat de mall-uri și scan­daluri mon­dene decât de viitor.

Sub ochii noștri politi­cienii își dau tot mai tare în petec. Au învățat pesemne că nu mai reacționăm, că privim catalep­tici spec­ta­colul politic și mon­den și de aceea pot spune orice și oricum pen­tru că n‑are nici o impor­tanță. Știu și ei că există o pătură sub­țire de oameni care încă judecă, care dis­t­ing imoral­i­tatea și ile­gal­i­tatea faptelor lor. Dar la fel de bine știu că pătura asta e impo­tentă, nu e nici ascul­tată, nici urmată de mase. Și prob­a­bil că în viitor vor îndrăzni să deschidă fer­e­strele par­la­men­tu­lui și să strige la noi în prag de alegeri, pre­cum pri­marul din Bal­anța lui Băieșu: "Bă, eno­ri­aşilor! F.…-vă paştele şi evanghe­lia mamelor şi taţilor voştri! Votați-ne bă, că vă ia mama drac­u­lui!" Și noi o să‑i votăm.

Erată:
Voi o să‑i votați. Eu, ca și până acum, am să mă abțin.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu