Poate că am luat‑o eu razna, dar mi se pare că în ul­ti­mul timp dis­cur­sul po­li­tic s‑a schim­bat des­tul de pu­ter­nic la nive­lul par­ti­de­lor ro­mâ­nești. Ci­tesc de­cla­ra­ții ale unor li­deri și re­pre­zen­tanți ai aces­tora și nu-mi pot opri con­ster­na­rea, con­sta­tând to­nul in­so­lent cu care se fac di­verse afir­ma­ții. Ceea ce de­u­năzi se con­si­dera că e mai bine să fie tre­cut sub tă­cere, azi e scos la lu­mină și de­cla­mat cu un în­fi­o­ră­tor ci­nism. Și mă în­treb dacă asta se în­tâm­plă din ne­ro­zie sau din ne­sim­țire. Sau din ambele.

Îna­inte de re­fe­ren­dum, li­de­rii USL anun­țau cu se­ni­nă­tate că vor să desfi­in­țeze PDL ca par­tid pen­tru ca în Ro­mâ­nia să rămână doar două par­tide: unul de stânga (PSD) și unul de dreapta (PNL). N‑am au­zit prea multe pro­teste după ex­pri­ma­rea pu­blică a aces­tei idei, deși — dacă o di­se­căm pu­țin în esența ei — con­ține o idee pro­fundă ne­de­mo­cra­tică: două par­tide se ali­ază ca să desfi­in­țeze pe ce­le­lalte, ig­norând fap­tul că există o sumă de oa­meni care se simt ex­pri­mați de par­ti­dele sor­tite dis­pa­ri­ției. Con­so­li­da­rea sce­nei po­li­tice se face din­spre elec­to­rat, prin vot, nu din­spre ad­ver­sa­rii po­li­tici, prin pro­go­nire po­li­tică atunci când au frâiele puterii.

Fe­lix Vo­i­cu­lescu își dă­dea de­mi­sia din Se­nat acum câ­teva luni, în­vo­când că nu a fost spri­ji­nit să pro­mo­veze o lege care nu știu ce fă­cea cu ta­xele. Și asta îl jena la con­ști­ința sa ne­pă­tată de pre­a­cu­rat se­na­tor — cum să se pre­zinte el în fața ale­gă­to­ri­lor din co­le­giu ne­în­che­iat la mi­siu­nea cu care a fost tri­mis în par­la­ment? În sub­si­diar presa ob­serva că de­mi­sia atră­gea după sine și mu­ta­rea unui do­sar pe­nal pe care îl avea pe rol de la Îna­lta Curte de Ca­sa­ție și Jus­ti­ție la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești. Adică ie­șea de sub in­ci­dența DNA, de care zice-se îi era cam frică. Zi­lele tre­cute dom­nul Fe­lix a anun­țat cu se­ni­nă­tate că va can­dida la un post de se­na­tor. Se pare că ori do­sa­rul s‑a re­zol­vat cumva, ori e si­gur că la DNA va fi șef ci­neva mai pri­e­te­nos cu el și pen­tru că și con­ști­ința du­mi­sale s‑a li­niș­tit în pro­blema ta­xe­lor, poate din nou servi cu abn­e­ga­ție patria.

Mo­nica Ia­cob Ri­dzi a de­mi­sio­nat din PDL, afir­mând că e un par­tid “al dub­lei mă­suri”. Pro­ba­bil se re­fe­rea că in­frac­to­rii nu au drep­tul la o ima­gine în­fru­mu­se­țată și la o pro­tec­ție adec­vată, care să‑i scape de puș­că­rie. Dar ce nu a fă­cut PDL la mo­men­tul po­tri­vit, face acum par­ti­dul lui Dan Sen­zațio­na­lescu pe ul­tima sută de me­tri: doamna Mo­nica de­vine can­di­dat PPDD în Va­lea Ji­u­lui. Mo­ti­vul? Unul stu­pe­fi­ant: “noi, cei din PPDD, ve­nim în faţa elec­to­ra­tu­lui cu oa­meni res­pon­sa­bili, cu ex­pe­rienţă în po­li­tică şi care cu­nosc pro­ble­mele Văii Ji­u­lui. Prin­ci­pa­lul nos­tru scop este de a tri­mite oa­meni de-ai lo­cu­lui”. Cum s‑ar zice, e mai bine să pro­mo­văm in­frac­to­rii noș­trii de­cât in­frac­to­rii lor.

Iar ca­pac la toate pune tre­ce­rea lui Be­cali în ta­băra PNL. An­to­ne­scu l‑ar fi vrut pri­mit în par­tid pen­tru că “n‑a fu­rat nici­o­dată”, dar tot el ad­mite că “nici n‑a avut pri­le­jul până acum”. În sub­text se în­țe­lege că PNL vrea să‑i dea oca­zia, nu? Pen­tru că nu a în­tru­nit acor­dul con­du­ce­rii PNL — se pare că acolo mai sunt câ­țiva oa­meni care au un dram de simț al ri­di­co­lu­lui — Be­cali a fost tri­mis pen­tru in­te­grare la USL. Vic­tor Ponta a spus că îl pri­mește, cum să nu, iar mo­ti­vul e sim­plu: chiar și el e ste­list, deci cum ar pu­tea să‑l re­fuze pe Gigi? Mai târ­ziu re­de­vine băr­bat de stat și ne anunță că USL și‑a asu­mat să fie “adu­na­rea tu­tu­ror ce­lor care ne spri­jină să scă­păm de re­gi­mul Bă­sescu”. Adu­nare sau adu­nă­tură? Iar afir­ma­ția asta vine la șase luni de la in­sta­la­rea gu­ver­nu­lui USL, când nici un mi­nis­tru, nici un pre­fect și nici un șef de prin au­to­ri­tă­țile pu­blice nu mai e pe­de­list. Deci unde e re­gi­mul Bă­sescu? E re­pre­zen­tat de un sin­gur om?

Pen­tru toate cele de mai sus există o sin­gură și sim­plă ex­pli­ca­ție: oa­me­nii cu bani și in­flu­ență sunt foarte fo­lo­si­tori în orice par­tid. Pen­tru că ei pot mișca ma­sele de proști la vot, influențându‑i prin bani și ma­ni­pu­lare să vo­teze cu cine tre­buie. Ma­dam Plă­cintă, bei­za­deaua lui Pri­goană, Vo­i­cu­lescu, Mo­nica Ia­cob Ri­dzi sunt toți oa­meni cu bani — mai mulți sau mai pu­țini — ce tre­buie uti­li­zați pen­tru vic­to­ria to­tală, ab­so­lută și de­fi­ni­tivă a USL. Iar ul­ti­mul pe listă, deo­cam­dată, este Be­cali, spe­cia­lis­tul în oi. Care va ajuta și el cu bani și cu gura lui spur­cată de om in­cult la mâ­na­tul elec­to­ra­tu­lui că­tre strunga ale­ge­ri­lor. Toți aceștia s‑au adu­nat sub poala PNL-ului, al­că­tu­ind o nouă spe­cie po­li­tică: li­be­ca­lii. Nu se mai as­cund, nu se mai fe­resc, au ie­șit la lu­mina zi­lei și ac­țio­nează li­niș­tiți, ști­ind că uni­rea lor în in­te­rese este in­des­truc­ti­bilă în fața unui po­por care e mai pre­o­cu­pat de mall-uri și scan­da­luri mondene de­cât de viitor.

Sub ochii noș­tri po­li­ti­cie­nii își dau tot mai tare în pe­tec. Au în­vă­țat pe­semne că nu mai re­ac­țio­năm, că pri­vim ca­ta­lep­tici spec­ta­co­lul po­li­tic și monden și de aceea pot spune orice și ori­cum pen­tru că n‑are nici o im­por­tanță. Știu și ei că există o pă­tură sub­țire de oa­meni care încă ju­decă, care dis­ting imo­ra­li­ta­tea și ile­ga­li­ta­tea fap­te­lor lor. Dar la fel de bine știu că pă­tura asta e im­po­tentă, nu e nici as­cul­tată, nici ur­mată de mase. Și pro­ba­bil că în vi­i­tor vor în­drăzni să des­chidă fe­res­trele par­la­men­tu­lui și să strige la noi în prag de ale­geri, pre­cum pri­ma­rul din Ba­lanța lui Bă­ieșu: “Bă, eno­ri­a­şi­lor! F.…-vă pa­ş­tele şi evan­ghe­lia ma­me­lor şi ta­ţi­lor voş­tri! Vo­tați-ne bă, că vă ia mama dra­cu­lui!” Și noi o să‑i votăm.

Erată:
Voi o să‑i vo­tați. Eu, ca și până acum, am să mă abțin.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.