Presa ro­mâ­nească a fost în­tot­dea­una în avan­pos­tu­rile re­a­li­tă­ții, lup­tând eroic ca să ne aducă nouă, ci­ti­tori avizi de in­for­ma­ție și cul­tură, cele mai im­por­tante știri și no­u­tăți. Da­to­rită ei știm tot ceea ce știm, tot ceea ce era mai bine să nu știm și tot ceea ce nu am fi vrut nici­o­dată să știm. Și nu doar că ea — presa — ne fur­ni­zează da­tele brute și seci ale re­a­li­tă­ți­lor fruste, ci ne și ajută să in­ter­pre­tăm în­tor­to­che­a­tele ser­pen­tine pe care le des­criu mean­drele con­cre­tu­lui. Însă în ela­nul acesta ga­ze­tă­resc se mai în­tâm­plă să scape — hè­las — câte o știre ale că­rei su­bîn­țe­le­suri nu au fost în­de­a­juns ex­plo­rate, ale că­rei an­core în si­ner­gia fap­te­lor nu au fost com­ple­ta­mente descifrate.

Iată un exem­plu: mai multe pu­bli­ca­ții re­la­tează des­pre un tâ­năr din lo­ca­li­ta­tea pra­ho­veană Plopu care a fost re­cla­mat la po­li­ție pen­tru că a în­tre­ți­nut re­la­ții se­xu­ale zo­o­file cu un exem­plar ani­mal dintr‑o spe­cie ca­prină apar­ținând unei con­ce­tă­țene de pe raza co­mu­nei sau alt­fel spus, în ex­pri­ma­rea sim­plistă și abruptă a ve­ci­nei re­cla­mante, i‑a vi­o­lat pu­țin ca­pra. Re­mar­cați cum, prin vi­o­lența lim­ba­ju­lui fo­lo­sit de pe­tentă, ni se in­duce de la bun în­ce­put un sen­ti­ment de dis­preț și dez­gust față de pârât. To­tuși, dacă ana­li­zăm fap­tele brute așa cum ele re­ies din re­la­ta­rea re­por­te­ri­cească, con­sta­tăm că tâ­nă­rul nu a ac­țio­nat bru­tal și sa­ma­vol­nic în cla­us­tra­rea în­tu­ne­coasă a vre­u­nui grajd, unde ca­pra ar fi fost lip­sită de po­si­bi­li­ta­tea scă­pă­rii prin fuga ru­și­noasă, dar po­ten­țial să­nă­toasă, ci acesta și‑a ma­ni­fes­tat in­s­tinc­tele na­tu­rale pe ma­lul unei ape, în vă­zul tu­tu­ror. Re­mar­căm deci ca­drul ro­man­tic în care ac­tul amo­ros se con­sumă, pre­cum și fap­tul că nu era vorba de o se­xu­a­li­tate pri­mi­tivă și de­gra­dantă, ci de un pro­fund sen­ti­ment de dra­goste, fru­mos sur­prins de ga­ze­tar în ex­pre­sia “in­s­tinct ero­tic”. Se naște de aici, în mod fi­resc, o ipo­teză in­su­fi­cient in­ves­ti­gată de jur­na­list și de or­ga­nul de po­li­ție, pe care în­drăz­nesc să o su­pun aten­ției pu­blice: oare nu cumva pre­su­pu­sul viol este de fapt o fru­moasă po­veste de dra­goste, fi­na­li­zată fi­resc printr‑o re­la­ție se­xu­ală con­sim­țită de am­bele părți? Ba chiar mai mult: nu am pu­tea sus­pecta o anu­mită in­vi­die din par­tea ve­ci­nei re­cla­mante, care poate și-ar fi do­rit să tră­i­ască și ea o aven­tură sen­ti­men­tală au­ten­tică, pe ma­lul unei ape fru­mos cur­gă­toare, în sâ­nul naturii?

Re­por­te­rul ne mai aduce câ­teva im­por­tante in­for­ma­ții. Tâ­nă­rul de 20 de ani nu este la prima sa re­la­ție de acest gen. Acest ade­vă­rat Ca­sa­nova al zo­o­teh­niei ro­mâne a mai se­dus în tre­cut și alte ca­pre, gă­ini și chiar o iapă. Din nou da­tele sunt in­su­fi­cient ana­li­zate, lă­sând loc spe­cu­la­ți­i­lor care ar pu­tea dez­vă­lui un­ghiuri in­e­dite de in­ter­pre­tare. De pildă pu­tem lesne să ne ima­gi­năm că tâ­nă­rul res­pec­tiv apar­ține pri­mei ge­ne­ra­ții care a dat ba­ca­la­u­re­a­tul cu ca­mere de su­pra­ve­ghere, ceea ce l‑a ti­mo­rat pro­fund, creându‑i un sen­ti­ment de vină, ac­cen­tuat de fap­tul că a pi­cat cu fe­li­ci­tări acest exa­men. Trist și în­gân­du­rat, el s‑a în­tors în co­muna na­tală aco­pe­rit de ru­și­nea aces­tui eșec în care a fost îm­pins de ires­pon­sa­bi­li­ta­tea so­ci­e­tă­ții. A tre­buit apoi să su­porte cri­ti­cile as­pre ale fa­mi­liei, care i‑a ce­rut pro­ba­bil să pună mâna pe ceva, să nu stea de­geaba. Pri­vind spre pământ din ca­uza ru­și­nii, tâ­nă­rul s‑a apu­cat ime­diat de ceva și, de­si­gur, acel ceva a fost ceea ce a vă­zut prima oară în fața ochi­lor — iată cum in­jus­ti­ția so­ci­e­tă­ții și pre­siu­nea mo­rală a unei fa­mi­lii ne­ier­tă­toare l‑au îm­pins să se trans­forme într-un ob­se­dat se­xual. Res­pins de so­ci­e­tate, re­n­e­gat de pro­pria fa­mi­lie, tâ­nă­rul și‑a re­văr­sat prea-pli­nul dra­gos­tei asu­pra sin­gu­re­lor fi­ințe care nu‑l con­dam­nau pen­tru pre­ca­ri­ta­tea re­zul­ta­te­lor sale șco­lare: ca­prele, gă­i­nile, iapa.

Fie că a fost așa sau nu, o ob­ser­va­ție spe­cială ar me­rita fă­cută în apă­ra­rea tâ­nă­ru­lui: din­colo de apa­rențe, este to­tuși pen­tru prima oară când un ro­mân nu nu­trește moar­tea ca­prei ve­ci­nu­lui, ci sen­ti­mente pure de dra­goste față de acest fru­mos ani­mal. Con­stat cu re­gret că re­por­te­rul nu se­si­zează aceste fine nu­anțe ati­tu­di­nale, această slă­bi­ciune plină de tan­drețe, ra­tând ast­fel să ne sem­na­leze că, în ciuda pro­ba­bi­lei sale con­dam­nări pe­nale, tâ­nă­rul s‑ar pu­tea să apar­țină unui nou val, să fie re­pre­zen­tan­tul unei noi ge­ne­ra­ții cu care ar tre­bui — de fapt — să ne mândrim.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Ovidiu Oancea

  In sfar­sit abor­dezi un su­biect de ac­tu­a­li­tate 🙂 Iti ci­tesc pos­ta­rile de fi­e­care data, imi re­pro­sez ca nu co­men­tez ceva desi imi plac, insa cu acest su­biect m‑ai mis­cat! Mi‑a pla­cut si im­par­ti­a­li­ta­tea cu care ai re­la­tat. Lu­mea s‑a gra­bit sa in­fi­e­reze fap­tele ta­na­ru­lui fara a ana­liza in pro­fun­zime de­ta­li­ile, con­tex­tul… Pa­re­rea mea este ca nici ca­prele as­tea nu mai sunt usa de bi­se­rica! Cei de la drep­tu­rile ani­ma­le­lor ar tre­bui sa vina cu ex­per­tii care cu­nosc limba ca­prina si sa do­ve­deasca ca nu a fost un act con­sim­tit. Daca noi de fapt tor­tu­ram ca­prele prin pri­va­rea lor de re­la­tii ro­man­tice cu ti­neri po­tenti de rasa umana? Sunt ata­tea ti­nere ne­cu­van­ta­toare, care mes­teca ceva per­ma­nent si au pri­vi­rea ga­lesa si goala si cu care sunt per­mise re­la­ti­ile se­xu­ale. Oare cum ar suna dis­cu­tia in­tre ta­na­rul nos­tru pra­ho­vean si o ase­me­nea du­duie: Ng ngg nb hhi poc (ba­lo­nul de guma)? Bt rbd nb. Cine dre­acu isi da seama daca e ceva consimtit…

  • Sorin Sfirlogea

   Este in­co­rect to­tuși să com­pa­răm ti­ne­rele ru­me­gă­toare umane cu o ca­pră. Ca­pra dă lapte.

   • Ovidiu Oancea

    True… Iar cos­tu­rile de ex­ploa­tare sunt mai mici

 2. Simona Vaida

  Ce este de apre­ciat la domnu’ cu pri­cina este fap­tul ca nu a ata­cat vreun co­pil sau vreo du­du­ita din sat fara apa­rare. Daca ac­tul s‑a pro­dus ca apro­ba­rea am­be­lor parti.….sa le fie de bine :). 

  • Sorin Sfirlogea

   Dacă te aude vreun par­ti­zan al drep­tu­ri­lor ani­ma­le­lor, ai încurcat‑o… Pen­tru ăia e in­vers: nu pu­tea să-și gă­sească de lu­cru cu ve­cina, ne­mer­nicu’, a tre­buit sa tor­tu­reze un ani­mal nevinovat! 😀

  • Simona Vaida

   Si­gur, nu poti sa‑i mul­tu­mesti pe toti, ori­cum ai da‑o tot nu‑i bine. 


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.