Cică niște nemți au ve­nit prin Ro­mâ­nia și s‑au apu­cat de agri­cul­tură. Au bân­tuit prin Ar­deal după te­re­nuri, dar n‑au gă­sit ni­mic și-atunci le‑a zis nu știu cine să meargă în Su­ceava. Și uite-așa au ajuns să aren­deze vreo mie de hec­tare pe lângă Făl­ti­ceni pe care fac agri­cul­tură pro­fi­ta­bilă, ex­ploa­tând mi­șe­lește, dar efi­cient, pămân­tul stră­mo­șesc al plă­ie­și­lor lui Ște­fan cel Mare care — pa­sămite Doamne — era lă­sat pâr­lo­agă. Acuma ce nu pri­cep eu e cum de le merge afa­ce­rea asta, pen­tru că în mod tra­di­țio­nal în Ro­mâ­nia pro­blema agri­cul­to­ru­lui nu e atât se­ceta sau inun­da­ți­ile, ori vre­mea ne­fa­vo­ra­bilă în ge­ne­ral, cât ve­ci­nii de tarla care te fură de te rup. Și dacă nu te fură ei, te fură ho­ții pro­fe­si­o­niști. Ori­unde cul­tivi ceva, dacă te-ai în­tors cu spa­tele a dis­pă­rut re­colta cât ai bate din palme.

Cică in­di­vi­zii ăș­tia — ai dra­cu­lui nemți! — au toc­mit o firma de pază care pa­tru­lează pe ATV-uri și au fă­cut fo­i­șoare de lemn îna­lte de opt me­tri, de unde paz­ni­cii su­pra­ve­ghează câm­pul și, uite-așa, au re­u­șit să nu îi mai fure ni­meni. Pă­re­rea mea e că nu s‑au ocu­pat de ei niște hoți pro­fe­si­o­niști, me­se­ri­ași cu ex­pe­riență în do­me­niu. Și ca să nu ne fa­cem re­nu­mele de ocară ar tre­bui să ne mo­bi­li­zăm, să fa­cem un con­curs de se­lec­ție na­țio­nală a ce­lui mai ver­sa­til hoț de re­colte și să le tri­mi­tem nem­ți­lor niște ade­vă­rați ma­eș­tri în spor­tul nos­tru na­țio­nal, cior­de­ala. E în joc re­pu­ta­ția noas­tră mondi­ală, nu ne pu­tem face de rahat…

* * *

Aflăm din presa noas­tră vi­gi­lentă că domnu’ prim mi­nis­tru face o vi­zită de lu­cru la po­dul Ca­la­fat-Vi­din. Asta îmi aduce aminte de ofi­cio­sul PCR — Scân­teia — care fo­lo­sea ace­eași ex­pri­mare de câte ori se du­cea odi­oasa dic­ta­tură și si­nis­tra lui so­ție pe vreun șan­tier. Și de fapt ce naiba în­seamnă vi­zită de lu­cru? Care e di­fe­rența față de o vi­zită sim­plă? Să în­țe­leg că îi dau lui Vic­to­raș o lo­pată și îl pun nițel la treabă? N‑ar fi rău…

* * *

Doamna mi­nis­tru Abram­bu­rica s‑a dus și ea în sec­to­rul trei din Bu­cu­rești să inau­gu­reze o gră­di­niță. Foarte fru­mos o să spu­neți, mai ales că e una su­per­mo­dernă, hai s‑o ți­nem tot așa, că nu‑s des­tule. În tim­pul dis­cur­su­lui doamna mi­nis­tru a in­sti­gat au­di­to­riul la acte se­xu­ale cu scop de pro­creare, lă­sând să se în­țe­leagă că e ne­voie de mai mulți co­pii ca să se um­ple gră­di­ni­țele pe care le vor inau­gura în vi­i­tor. Ce cred că ar mai fi ne­voie, din­colo de acest în­demn, ar fi ca doamna Abram­bu­rica să-și re­ducă pre­zența în presa fo­to­gra­fică și în te­le­vi­ziune pen­tru a nu înhiba ape­ti­tul se­xual al ro­mâ­ni­lor. Că atunci când o vezi îți trece che­ful de sex pen­tru vreo două săp­tămâni, până uiți. Iar dacă mai și des­chide gura și vor­bește, efec­tul e devastator.

* * *

Și ca să ve­deți cât de praf sun­tem, aflați că există o tanti care păs­to­rește o agen­ție ma­tri­mo­ni­ală ce cu­plează ro­mânce cu nemți. Cică prin­ci­piul după care lu­crează e să le ofere fri­ți­lor doamne și domni­șoare cu ca­li­tăți fe­mi­nine care sunt mai greu de gă­sit la ei, adică fe­mei “de casă”, care să‑i aș­tepte cu mân­ca­rea caldă, să fie tan­dre și iu­bi­toare. Bun, bun, da’ nouă ro­mâ­ni­lor ce ne rămâne? Nu­mai de-alea “de club” și de-alea “de mall”? Să se facă o dis­tri­bu­ție co­rectă, do­m’ne, să ia și din alea­lalte. Iar de-alea bune să se dea nu­mai câte una, să ne ajungă la toți…

Dar ce m‑a pus pe gân­duri cu ade­vă­rat este că doamna an­tre­pre­nor ex­plică în ar­ti­col că băr­ba­ții nemți sunt mult mai se­ri­oși de­cât ai noș­tri, iar ca ar­gu­ment aduce fap­tul că ei au de‑a lun­gul vie­ții în­tre trei și zece fe­mei, iar ro­mâ­nii în jur de o sută. Deci pra­gul de ne­se­ri­o­zi­tate mas­culină e o sută de fe­mei??? Doamne, abia acum îmi dau seama ce om se­rios sunt!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Bogdan

    Abram­bu­rica a gre­sit gra­di­nita, tre­buia sa se duca la una din Fe­ren­tari ca sa ii lase pe acolo fara chef de sex vreo 5 ani. Nu de alta dar fa­bri­cile lor de co­pii merg la tu­ra­tie ma­xima:http://iliaspapageorgiadis.ro/2012/10/12/premiera-demografica-populatia-romaniei-a-crescut-cu‑1–835-de-persoane-in-luna-august/

    • Sorin Sfirlogea

      Greșit, de ăia e ne­voie că sunt ma­te­ri­a­lul elec­to­ral al lui Marean. 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.