În pu­ți­nă­ta­tea veș­ti­lor bune pe care le au­zim în ul­tima vreme, me­rită să sa­lu­tăm orice li­căr de bună ini­ția­tivă, orice faptă po­zi­tivă. Din mo­ti­vul acesta vă anunț cu o oa­re­care bu­cu­rie că în pro­grama șco­lară de li­ceu a fost in­tro­dusă o nouă ma­te­rie op­țio­nală: is­to­ria mo­nar­hiei în Ro­mâ­nia. Au­to­rii spun că vor să în­tre­gească ima­gi­nea is­to­riei Ro­mâ­niei cu de­ta­lii des­pre ro­lul și im­por­tanța mo­nar­hiei, un su­biect dez­bă­tut și ana­li­zat in­tens după ’89. Cum deja exis­tau ast­fel de ma­te­rii op­țio­nale re­fe­ri­toare la is­to­ria co­mu­nis­mu­lui, a in­te­gră­rii eu­ro­pene sau a mi­no­ri­tă­ți­lor, mi se pare că adă­u­ga­rea stu­di­u­lui mo­nar­hiei e un act demn de a fi salutat.

Când am spus că am o oa­re­care bu­cu­rie mă re­fe­ream la fap­tul că eu aș fi vă­zut o ast­fel de ma­te­rie ca obli­ga­to­rie, ală­turi de is­to­ria co­mu­nis­mu­lui și a mi­no­ri­ta­ți­lor. Mie mi se pare că su­biec­tele aces­tea tre­buie des­chise cu cu­raj în fața ge­ne­ra­ți­i­lor ti­nere, ca să nu mai re­pe­tăm ero­rile tre­cu­tu­lui și să nu per­pe­tuăm con­cep­ții ero­nate des­pre is­to­ria noas­tră. Se spune că un om nu tre­buie să uite nici­o­dată de unde vine. În egală mă­sură un po­por nu ar tre­bui să uite tim­pu­rile pe care le‑a tra­ver­sat și în­vă­ță­min­tele pe care ar fi tre­buit să le tragă din ele. Pen­tru că mi se pare că ro­mâ­nii — mai mult de­cât alte po­poare — au ten­dința de a ig­nora ceea ce i‑a în­vă­țat is­to­ria și de a re­peta ace­leași gre­șeli. Iar o parte din această vină o poartă lipsa de in­for­mare și de educație.

Pro­grama șco­lară pen­tru Is­to­ria monarhiei


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.