Istoria monarhiei în România

În puți­nă­ta­tea veș­ti­lor bune pe care le auzim în ultima vreme, merită să salu­tăm orice licăr de bună ini­ția­tivă, orice faptă pozi­tivă. Din moti­vul acesta vă anunț cu o oare­care bucu­rie că în pro­grama șco­lară de liceu a fost intro­dusă o nouă mate­rie opțio­nală: isto­ria monar­hiei în Româ­nia. Auto­rii spun că vor să între­gească ima­gi­nea isto­riei Româ­niei cu deta­lii des­pre rolul și impor­tanța monar­hiei, un subiect dez­bă­tut și ana­li­zat intens după '89. Cum deja exis­tau ast­fel de mate­rii opțio­nale refe­ri­toare la isto­ria comu­nis­mu­lui, a inte­gră­rii euro­pene sau a mino­ri­tă­ți­lor, mi se pare că adă­u­ga­rea stu­di­u­lui monar­hiei e un act demn de a fi salu­tat.

Când am spus că am o oare­care bucu­rie mă refe­ream la fap­tul că eu aș fi văzut o ast­fel de mate­rie ca obli­ga­to­rie, ală­turi de isto­ria comu­nis­mu­lui și a mino­ri­ta­ți­lor. Mie mi se pare că subiec­tele aces­tea tre­buie des­chise cu curaj în fața gene­ra­ți­i­lor tinere, ca să nu mai repe­tăm ero­rile tre­cu­tu­lui și să nu per­pe­tuăm con­cep­ții ero­nate des­pre isto­ria noas­tră. Se spune că un om nu tre­buie să uite nici­o­dată de unde vine. În egală măsură un popor nu ar tre­bui să uite tim­pu­rile pe care le‐a tra­ver­sat și învă­ță­min­tele pe care ar fi tre­buit să le tragă din ele. Pen­tru că mi se pare că româ­nii – mai mult decât alte popoare – au ten­dința de a ignora ceea ce i‐a învă­țat isto­ria și de a repeta ace­leași gre­șeli. Iar o parte din această vină o poartă lipsa de infor­mare și de edu­ca­ție.

Pro­grama șco­lară pen­tru Isto­ria monar­hiei


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu