Istoria monarhiei în România

În puțină­tatea veștilor bune pe care le auzim în ultima vreme, mer­ită să salutăm orice licăr de bună iniția­tivă, orice faptă poz­i­tivă. Din motivul acesta vă anunț cu o oare­care bucurie că în pro­grama șco­lară de liceu a fost intro­dusă o nouă materie opțion­ală: isto­ria monarhiei în Româ­nia. Autorii spun că vor să întregească imag­inea isto­riei României cu detalii despre rolul și impor­tanța monarhiei, un subiect dezbă­tut și anal­izat intens după '89. Cum deja exis­tau ast­fel de materii opționale refer­i­toare la isto­ria comu­nis­mu­lui, a inte­grării europene sau a minorităților, mi se pare că adău­garea studi­u­lui monarhiei e un act demn de a fi salu­tat.

Când am spus că am o oare­care bucurie mă ref­er­eam la fap­tul că eu aș fi văzut o ast­fel de materie ca oblig­a­to­rie, ală­turi de isto­ria comu­nis­mu­lui și a minori­taților. Mie mi se pare că subiectele aces­tea tre­buie deschise cu curaj în fața gen­er­ați­ilor tinere, ca să nu mai repetăm ero­r­ile tre­cu­tu­lui și să nu per­petuăm con­cepții eronate despre isto­ria noas­tră. Se spune că un om nu tre­buie să uite nicio­dată de unde vine. În egală măsură un popor nu ar tre­bui să uite tim­purile pe care le‑a tra­ver­sat și învățămintele pe care ar fi tre­buit să le tragă din ele. Pen­tru că mi se pare că românii — mai mult decât alte popoare — au tend­ința de a ignora ceea ce i‑a învățat isto­ria și de a repeta ace­leași greșeli. Iar o parte din această vină o poartă lipsa de infor­mare și de edu­cație.

Pro­grama șco­lară pen­tru Isto­ria monarhiei


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu