Că ma­jo­ri­ta­tea ro­mâ­ni­lor sunt in­ca­pa­bili de un mi­nim dis­cer­nământ po­li­tic am mai spus‑o prin ar­ti­co­lele mele mai vechi. Că nu uti­li­zează lo­gica și ra­țio­na­men­tul in­duc­tiv pen­tru a în­țe­lege lu­mea din ju­rul lor, e tot mai evi­dent din mo­dul în care ac­țio­nează ca so­ci­e­tate și po­por. Dar sunt foarte rare oca­zi­ile în care se ivește o do­vadă clară și con­clu­dentă a aces­tor de­fecte na­țio­nale, pe care evi­tăm să le dis­cu­tăm des­chis din teama de a nu con­tra­zice prin­ci­pi­ile de­mo­cra­ției, care ne spun că po­po­rul de­ține pu­te­rea, in­di­fe­rent cât de prost edu­cat ar fi.

De cu­rând zia­rul Ade­vă­rul a fă­cut o in­ves­ti­ga­ție des­pre cel mai bun con­du­că­tor al Ro­mâ­niei. Per­so­na­li­tă­țile des­pre care ci­ti­to­rii erau in­vi­tați să răs­pundă erau Re­gele Mi­hai, Re­gele Ca­rol al II-lea, Ghe­or­ghiu-Dej, Ceau­șescu, Ili­escu, Con­stan­ti­ne­scu și Bă­sescu. În­ving­ă­to­rul a fost de­si­gur Ceau­șescu, iar ar­gu­men­tele au fost re­a­li­ză­rile sale po­zi­tive sau apa­rent po­zi­tive: me­troul, ma­rile hi­dro­cen­trale șamd. În an­ti­teză, con­du­că­to­rii de după ’89 nu au re­u­șit să ofere ni­mic sau aproape ni­mic po­po­ru­lui ro­mân. Ju­de­cata este sim­plistă, dar re­le­vantă pen­tru sta­rea de con­fu­zie men­tală a so­ci­e­tă­ții ro­mâ­nești: cel ce face ceva este mai dezi­ra­bil, in­di­fe­rent de mij­loa­cele prin care o face, dar nu atunci când re­a­li­zează obiec­ti­vul, ci mult timp după aceea, even­tual după ce l‑am go­nit sau l‑am exe­cu­tat. Am în­tâl­nit ace­eași men­ta­li­tate și la niște con­stăn­țeni, alt­min­teri oa­meni in­te­li­genți, care îmi ex­pli­cau că Ma­zăre e ok pen­tru că — deși a fu­rat și va fura în con­ti­nu­are, deși este ni­mic alt­ceva de­cât un go­lan — a fă­cut ceva pen­tru Con­stanța. Con­stăn­țe­nii sunt și ei ro­mâni, nu cred că se de­o­se­besc de cei­lalți — du‑l pe Ma­zăre la Crai­ova sau la Fo­c­șani sau ori­unde alt­un­deva și lu­mea îl va vota și apre­cia pen­tru exact ace­leași motive.

Chiar ieri dis­cu­tam cu al­ții des­pre bi­se­ri­cile mu­tate de Ceau­șescu pen­tru că stă­teau în ca­lea pla­nu­ri­lor sale ur­ba­nis­tice. De­si­gur aceste ges­turi nu sunt men­țio­nate de cei care acum îl apre­ciază. Iată spre exem­pli­fi­care cum arăta mâ­năs­ti­rea Mi­hai Vodă îna­inte de Ceau­șescu și cum arăta după de­mo­lare și transla­ta­rea bi­se­ri­cii cu 300 de me­tri mai jos, pen­tru a face loc Ca­sei Poporului.

Dar dacă ar fi to­tuși să luăm în con­si­de­rare re­a­li­ză­rile in­gi­ne­rești ale epo­cii ceau­șiste, am pu­tea afirma fără a ne teme de gre­șe­ală că azi ar fi im­po­si­bil de re­a­li­zat un ast­fel de pro­iect. Pre­cis li­ci­ta­ția ar fi mâ­nă­rită ca să câștige un apro­piat al pri­ma­ru­lui sau par­ti­du­lui de gu­ver­nământ, care de fapt n‑ar avea o firmă cu ex­pe­riență pe do­me­niul ăsta, dar ar an­gaja pe al­ții, pe cei mai ieftini și după ce clă­di­rea ar fi dis­trusă în tim­pul stră­mu­tă­rii ar în­cepe pro­ce­sele prin tri­bu­nale — mai mult de ochii pu­bli­cu­lui, pen­tru ca pro­blema să de­vină is­to­rie, să fie uitată.

Re­ve­nind la in­ves­ti­ga­ția din Ade­vă­rul, ceea ce mi se pare re­le­vant pen­tru sta­rea de con­fu­zie ge­ne­rală este ab­sența unei mi­nime con­sis­tențe ra­țio­nale. Ceau­șescu a fost pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei și se­cre­tar ge­ne­ral al PCR — dar toate de­ci­zi­ile exe­cu­tive ve­neau de la el. Pri­mii mi­niș­tri din tim­pul re­gi­mu­lui său erau niște ma­rio­nete care exe­cu­tau fără crâc­nire ceea e ho­tăra pre­șe­din­tele. Apa­rent asta au apre­ciat ro­mâ­nii, au­to­ri­ta­tea di­rec­țio­nată spre niște obiec­tive clare, chiar dacă nu ne­a­pă­rat be­ne­fice po­po­ru­lui. Pa­ra­do­xal, toc­mai pen­tru aceasta ati­tu­dine l‑au sanc­țio­nat pe Bă­sescu la referendum.

Cân­dva Ili­escu vor­bea des­pre o va­ri­antă ori­gi­nală de de­mo­cra­ție, una con­dusă de un des­pot lu­mi­nat. Ade­sea ro­mâ­nii dau semne că aceasta le-ar fi pre­fe­rința. Deci vrem un des­pot lu­mi­nat în frun­tea ță­rii sau nu?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.