De câte ori m‑a îm­pins ne­cu­ra­tul să aduc vorba des­pre ta­len­tele auto­mo­bi­lis­tice ale ju­mă­tă­ți­lor noas­tre mai bune, aflându-mă în pre­zența unor va­j­nice apă­ră­toare ale fe­mi­nis­mu­lui, am au­zit ace­lași ar­gu­ment: fe­me­ile sunt mai pru­dente la vo­lan de­cât băr­ba­ții. Și, pen­tru că am avut oca­zia să fiu șo­fer în Bu­cu­rești în­de­a­juns timp, pot să con­firm că le­genda pare să aibă un fun­dament te­me­i­nic. La în­ce­put am fost oa­re­cum in­ti­mi­dat de acest ar­gu­ment, care îmi pă­rea de ne­con­tra­zis, mai ales că ac­ci­den­tele auto s‑au tot în­mul­țit. Apoi am fost un pic ener­vat că nu pot aduce un con­tra­ar­gu­ment de­cent, care să ducă dis­cu­ția mai de­parte. E pru­dența su­prema vir­tute la vo­lan? Da, mi se spu­nea ri­tos, pen­tru că sunt o gră­madă de in­con­ști­enți care omoară oa­meni ne­vi­no­vați toc­mai pen­tru că sunt agre­sivi, imprudenți…

Am re­nun­țat să mai com­bat acest dis­curs fe­mi­nist. Și, ime­diat ce am re­nun­țat la ati­tu­di­nea mi­so­gină și rău-vo­itoare, am avut re­ve­la­ția: de fapt tre­buie să în­văț de la ele, în loc să le con­tra­zic. Mo­tiv pen­tru care vă in­vit și pe voi, cei­lalți băr­bați, să vă adă­pați din acest iz­vor al în­țe­lep­ciu­nii auto­mo­bi­lis­tice fe­mi­nine. Da’ ce zic eu iz­vor, flu­viu curat!

Însă, îna­inte de a pur­cede la drum este bine să cu­noaș­teți câ­țiva ter­meni de bază pe care fe­me­ile îi fo­lo­sesc, pen­tru a vă asi­gura că în­țe­le­geți exact în­dru­mă­rile lor. Spre exem­plu ne­sim­ți­tul este orice alt par­ti­ci­pant la tra­fic care are o altă pă­rere des­pre re­gu­lile de cir­cu­la­ție de­cât voi. Dacă ne­sim­ți­tul e de sex fe­mi­nin, atunci se trans­formă în vacă, iar dacă vaca e și agre­sivă la vo­lan, atunci e vacă proastă. Dreapta în­seamnă fie dreapta, fie cea­laltă dreapta, în func­ție de si­tu­a­ție. Stânga nu există, e o prostie.

Și acum să în­ce­pem. Ați por­nit de pe loc, treaba voas­tră de câte ori a mu­rit mo­to­rul, nu e re­le­vant, im­por­tant e că acum vă miș­cați. Cel mai pro­ba­bil va tre­bui să ie­șiți de pe un tro­tuar, dintr‑o curte sau de pe o alee se­cun­dară într‑o stradă cu tra­fic in­tens. Cum pro­ce­dăm?!? Cu pru­dență, bi­ne­în­țe­les. Pri­vim cu aten­ție auto­mo­bi­lele care cir­culă deja pe stradă și în­cer­căm să le apre­ciem vi­teza. Dacă sunt prea de­parte de noi, nu ne gră­bim, le lă­săm să se apro­pie mai mult ca să ve­dem exact ce vi­teză au. Apoi, când sunt su­fi­cient de aproape și am apre­ciat co­rect vi­teza lor, ie­șim calmi în stradă, în fața lor, fără grabă, pru­dent. În fe­lul acesta nu doar că am do­ve­dit pro­pria noas­tră pru­dență, dar am impus‑o și ne­sim­ți­tu­lui res­pec­tiv, obligându‑l să re­ducă vi­teza cri­mi­nală cu care cir­cula. Asta se nu­mește win-win.

Când strada pare să aibă mai multe benzi pe fi­e­care sens, dar lip­sesc mar­ca­jele care le de­mar­chează, ce e de fă­cut? Din nou ape­lăm la ju­mă­tă­țile noas­tre mai bune: fi­rește tre­buie să mer­gem exact pe mij­loc. De ce?!? Păi sim­plu, dacă nu e trasă nici o li­nie în­seamnă că e o sin­gură mare bandă, pe care se poate cir­cula în voie, iar pru­dența spune că mij­lo­cul e cel mai bun. Vi se pare ciu­dat ca o bandă să aibă șase me­tri lă­țime? Lor nu. Dar dacă ben­zile sunt tra­sate co­rect? Cum tre­buie pro­ce­dat în acest caz? Foarte sim­plu, cir­cu­lăm cu pru­dență pe mij­lo­cul uneia din benzi. Adică fa­cem în așa fel în­căt șo­fe­rul să fie pla­sat fix pe mij­lo­cul ben­zii. Cum?!? În ca­zul ăsta ma­șina în­ca­lecă cu ro­țile din dreapta banda de ală­turi? Aiu­rea, pros­tii dragă, tre­buie să mer­geți pru­dent, cât mai spre dreapta, ca să nu vă cioc­niți de ne­bu­nii care vin din sens opus. Că e plină lu­mea de inconștienți…

Altă si­tu­a­ție: ce de fă­cut când ajun­gem într‑o in­ter­sec­ție ne­cu­nos­cută? Dacă nu știți, în­tre­bați o fe­meie — pri­mul lu­cru este să re­a­li­zăm că pro­ba­bil au exis­tat niște semne de cir­cu­la­ție care ex­pli­cau pri­o­ri­tă­țile, dar le-am ra­tat, even­tual pen­tru că vor­beam la te­le­fon. Al doi­lea lu­cru — foarte im­por­tant, nu cumva să‑l ui­tați! — este să ne pro­mi­tem so­lemn pen­tru a șap­te­su­te­opt­ze­ciși­pa­tra­mie oară că data vi­i­toare vom fi mai atenți. Apoi sun­tem pru­denți, adică frâ­năm. Even­tual ne oprim. Cei­lalți o să cla­xo­neze ner­voși și o să în­jure, dar ne vor face semn ce  avem de fă­cut. Pro­blem sol­ved. Cât des­pre pru­dență, mai e ne­voie să spun ceva? O ma­șină oprită — chiar și în mij­lo­cul unei in­ter­sec­ții — este sim­bo­lul în­suși al pru­den­ței, forțându‑i pe toți să oprească și ast­fel evi­tându-se orice po­ten­țial accident.

Să re­ve­nim în tra­fic — cum ne po­zi­țio­năm față de ma­șina din fața noas­tră? Din nou cu pru­dență, păs­trăm în mers o dis­tanță res­pec­ta­bilă față de ea, cam cât să aibă loc un ca­mion de trans­port in­ter­națio­nal. Se poate în­tâm­pla ca un ne­sim­țit sau o vacă proastă să vă de­pă­șească și să se bage în­tre ma­șina voas­tră și cea din față. Din nou pru­dența in­ter­vine și vă obligă să frâ­nați pen­tru a lăsa loc su­fi­cient față de ma­șina din față. Aten­ție însă la ne­sim­ți­tul din spate, s‑ar pu­tea să pro­fite și el și să vă de­pă­șească — re­pe­tați ma­ne­vra cu frâ­na­rea până când ni­meni nu vă mai de­pă­șește. Apoi cir­cu­lați li­niș­tiți, sun­teți în si­gu­ranță. Este po­si­bil ca din ca­uza frâ­ne­lor re­pe­tate să vă fi oprit — nu pa­ni­cați, e chiar foarte bine, sun­teți în ma­ximă si­gu­ranță: o ma­șină oprită este lo­cul cel mai si­gur de pe pământ.

Ne oprim mo­men­tan aici, dar vom re­veni cu noi în­dru­mări des­pre pru­dența fe­mi­nin-ru­ti­eră, apli­ca­bile la par­ca­rea ve­hi­co­le­lor. Până atunci exer­sați cele de mai sus. Succes!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Valceanu Loredana

    am ra­tat epi­so­dul des­pre ado­les­cen­tii pu­tu­rosi:), asa ca va scriu aici: nu v‑am ci­tit azi blo­gul, as­tept sa apara co­loana sonora=)),;),:D,:P

    • Sorin Sfirlogea

      Să mor eu dacă în­țe­leg ce spui, poate ai vrut să co­men­tezi alt post 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.