Vă po­ves­team mai de­mult des­pre ex­pe­rien­țele mele cu lu­mea șco­lii pri­mare, des­pre mi­ze­ria care s‑a adu­nat în can­ce­la­rii, aco­pe­rită vă­zu­lui pu­blic de o ima­gine-șa­blon a în­vă­ță­to­ru­lui și pro­fe­so­ru­lui ideal, cel care ne educă ge­ne­ra­ți­ile noi. Nu vrem să ve­dem din­colo de această per­dea, pen­tru că ne e mai co­modă min­ciuna căl­duță. Eu vă pun sub nas o probă de pe­da­go­gie ro­mâ­nească, ru­di­men­tară și de­for­ma­toare, pe care am găsit‑o aici și am con­si­de­rat că tre­buie ex­pusă cât mai pu­blic cu pu­tință. Ade­sea, după asta aler­gați când vă zba­teți să vă du­ceți co­pi­lul într‑o “clasă bună”. Asta este de obi­cei nive­lul de per­for­manță pe care vi‑l oferă în­vă­țămân­tul ro­mâ­nesc. Adorați‑l. Admirați‑l. Acceptați‑l.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Iulia

  Scoala dis­truge tot ce e mai va­lo­ros in co­pii. E o crima. Dar sunt so­lu­tii, tre­buie bo­ico­tat sis­te­mul, asta ca si toate ce­le­lalte. Nu re­nun­tati de frica. Co­pii sunt sansa noas­tra de a su­pra­vi­e­tui aces­tei lumi atat de rau fa­cute. Mul­tu­mom de pos­tare. Tre­buie raspandit!

  • Sorin Sfirlogea

   Co­piii au ne­voie de edu­ca­ție, nu de în­vă­țământ. Eu văd o di­fe­rență enormă în­tre școala mo­dernă — mai ales cea ro­mâ­nească — și ne­vo­ile re­ale ale ge­ne­ra­ți­i­lor tinere.

 2. Augustin Moga

  Deci cum pot co­piii (și pă­rin­ții) s‑o zbo­are pe cre­tina asta din școală? Nu pot. În ace­lași timp sunt obli­gați să frec­ven­teze șco­lile, pen­tru că așa zice le­gea edu­ca­ției. D‑aia-mi pare că‑n Ro­mâ­nia școala nu mai e de­mult un drept, ci o condamnare.

  • Sorin Sfirlogea

   Această po­doabă a în­vă­țămân­tu­lui ro­mâ­nesc e con­si­de­rată a pa­tra ca va­loare pe­da­go­gică în ie­rar­hia bu­cu­reș­teană și oa­me­nii se bat să-și ducă odra­slele la ea în clasă. Ima­gine the irony…

   • Augustin Moga

    Deci nu pot de­cât să sper că Top 3 sunt mai odi­oși de­cât individa‑n dis­cu­ție, pen­tru că dacă e să fie toți cei­lalți din jo­sul ie­rar­hiei… e de belea!

    Cât des­pre părinții‑n c’es­tiune: și fu.…, și fără bani. Dar nu de ei mi se rupe inima, ci de co­piii care‑s con­dam­nați s‑o su­porte pe res­pec­tiva. Io aș executa‑o pu­blic pe Arena Na­țio­nală, în pa­uză la Steaua — Dinamo.

 3. Cirstoiu Radu

  La po­mul la­u­da­ros sa nu te duci cu sacul 🙂

 4. Cirstoiu Radu

  La po­mul la­u­da­ros sa nu te duci cu sacul 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.