În acest ca­pi­tol ne vom ocupa cu se­ri­o­zi­tate de un alt as­pect al tra­fi­cu­lui ru­tier unde pru­dența tre­buie să-și facă sim­țită pre­zența într-un mod mai preg­nant: vi­ra­jele. Aces­tea sunt mo­mente de cum­pănă în viața ori­că­rui șo­fer, ori­cât de ex­pe­ri­men­tat, de aceea tre­buie tra­tate cu ma­ximă vi­gi­lență. Iată de ce am sim­țit ne­voia unui ca­pi­tol dis­tinct de­di­cat aces­tui su­biect, toc­mai pen­tru a‑i sub­li­nia im­por­tanța și pen­tru a‑i da lo­cul ce i se cu­vine. Fi­rește, ca și în ca­pi­to­lele an­te­ri­oare, sursa în­țe­lep­ciu­nii nu îmi apar­ține, eu fi­ind doar un mo­dest ob­ser­va­tor al pru­den­ței ru­ti­ere fe­mi­nine, din care sorb cu ne­saț în fi­e­care zi.

Să în­ce­pem prin a re­i­tera cele două di­rec­ții în care se poate vira: la dreapta și la cea­laltă dreapta. Este esen­țial să în­țe­le­gem aceste no­țiuni fun­damen­tale, mai ales dacă ne aflăm în pos­tura de co­pi­lot al unei gin­gașe doamne, caz în care nu tre­buie să ce­dăm ten­ta­ției de a spune “vi­rează la stânga”, pen­tru că ris­căm să creăm o în­gro­zi­toare con­fu­zie. Cei ce fac acest lu­cru în mod voit nu sunt alt­ceva de­cât niște mi­to­cani mi­so­gini. Și acum să tre­cem la ca­zu­rile concrete.

Când vi­rați la cea­laltă dreapta (con­form ex­pli­ca­ți­i­lor an­te­ri­oare acest caz aco­peră ceea ce mi­so­gi­nii nu­mesc vi­raj la stânga) nu sem­na­li­zați, este im­pru­dent. De ce? Sim­plu, pen­tru că lu­mea e plină de ne­sim­țiți și vaci proaste care abia aș­teaptă să vă și­ca­neze, deci dacă vă veți dez­vă­lui di­rec­ția de de­pla­sare s‑ar pu­tea să vă îm­pie­dice să vă miș­cați in voie. S‑au vă­zut ca­zuri când o șo­fe­riță plină de ele­ganță și bună cu­vi­ință, dar ne­ex­pe­ri­men­tată, aflându-se re­gu­la­men­tar pe banda din dreapta, a sem­na­li­zat vrând să vi­reze la cea­laltă dreapta și a fost cla­xo­nată în­de­lung de ne­sim­țiți, con­fun­dată cu o vacă proastă și apos­tro­fată cu in­vec­tive pe care nu le pu­tem re­pro­duce aici din mo­tive de pu­doare. Ba mai mult, ne­sim­ți­ții au împiedicat‑o să facă vi­ra­jul do­rit, forțând‑o să oprească și să se con­fu­zeze. Iată de ce nu e bine să sem­na­li­zați! Cel mai bine e să fa­ceți ast­fel de ma­ne­vre ra­pid, dintr‑o miș­care scurtă, ca atunci când dez­li­piți un le­u­co­plast de pe o zonă unde ați ui­tat să vă epilați.

Atunci când vi­rați la dreapta (deci nu la cea­laltă dreapta) este to­tuși re­co­man­dat să sem­na­li­zați cu cât mai mult timp îna­inte, even­tual cu două străzi îna­inte de cea pe care de fapt veți face la dreapta. În fe­lul acesta îi veți in­duce ne­sim­ți­tu­lui sau va­cii din spate o stare de pru­dență su­pli­men­tară, ei aș­tep­tându-se per­ma­nent să frâ­nați. Ceea ce nu e rău, pru­dența tre­buie prac­ti­cată de toți par­ti­ci­pan­ții la tra­fic. Când în sfâr­șit ați ajuns la strada pe care fa­ceți la dreapta, nu vă gră­biți. În­ce­ti­niți, pri­viți cu aten­ție și — mai ales — cu pru­dență că­tre ea, apoi în­vâr­tiți lent de vo­lan, pre­lun­gind la ma­xim du­rata vi­ra­ju­lui. Ideal este să re­pe­rați pe tro­tuar o babă șchi­oapă sau vreun moș re­u­ma­tic pe care să‑i aș­tep­tați să ajungă la in­ter­sec­ție și să tra­ver­seze. Dacă baba sau mo­șul ezită, in­sis­tați, in­vi­tând cu ges­turi largi să treacă, chiar dacă nu e tre­cere de pie­toni. Veți ob­serva cum pru­dența voas­tră se pro­pagă în spate, în în­treaga co­loană de ma­șini, ai că­ror șo­feri frâ­nează la uni­son, cla­xonând fe­ri­ciți în semn de mul­țu­mire că i‑ați aju­tat să fie mai calmi, mai atenți, mai responsabili.

În vi­i­to­rul epi­sod vom în­cerca să des­ci­frăm tai­nele pru­den­ței la se­ma­for. Până atunci însă nu ui­tați să prac­ti­cați con­ti­nuu cele ex­pli­cate: re­pe­ti­tio ma­ter stu­di­o­rum est.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Nu re­cu­nosc ni­mic (I, II, III). Mira-m-aș să fie doar o ches­tie mu­ie­rească. Dar nu mă pun cu spi­ri­tul tău de ob­ser­va­ție și cu ca­pa­ci­ta­tea de a fo­to­gra­fia so­ci­e­ta­tea. Și am o veste pen­tru tine: mi se pare că sunt din ce în ce mai multe fe­mei la vo­lan, aproape la pa­ri­tate cu băr­ba­ții. Băr­bați care au aban­do­nat lupta, au tre­cut la bicicletă.

  • Sorin Sfirlogea

   Prima fază a schim­bă­rii este negarea :))
   Nu tre­buie să re­cu­noști ni­mic, nici nu pre­tind că e va­la­bil pen­tru toate fe­me­ile, e doar un pri­lej de a glumi noi pe seama noas­tră. Dacă ne pier­dem sim­țul umo­ru­lui auto­cri­tic, sun­tem nițel mai să­raci (cred eu…).


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.