S‑au în­tâm­plat în ul­tima vreme niște lu­cruri apa­rent tri­vi­ale pen­tru lu­mea po­li­tică ro­mâ­nească, așa că multe din­tre ele au tre­cut ne­ob­ser­vate. USL a ig­no­rat gu­ver­na­rea con­cen­trându-se pe mar­ca­rea punc­te­lor elec­to­rale, Crin An­to­ne­scu a re­ve­nit la ab­sen­te­is­mul care l‑a fă­cut ce­le­bru, ie­șind la rampă doar ca să facă de­cla­ra­ții sfo­ră­i­tor-na­țio­na­liste, ma­jo­ri­ta­tea în­drep­tate îm­po­triva lui Bă­sescu. Presa l‑a ca­ta­lo­gat drept ob­se­dat de pre­șe­den­ție și nar­ci­sist, ironizându‑l din când în când, atunci când fra­zele sale con­ți­neau și vreo en­torsă lo­gică. Crin s‑a ți­nut de­parte de pro­ble­mele ad­mi­nis­tră­rii ță­rii, mul­țu­mindu-se să cri­tice duios pe ici-pe colo ac­țiu­nile lui Ponta.

In­tro­du­ce­rea lui Be­cali pe lis­tele PNL a fost o miș­care sur­prin­ză­toare a lui An­to­ne­scu, co­men­tată în­de­lung de toată lu­mea. S‑a vor­bit de be­ca­li­zare, de pier­de­rea re­pe­re­lor li­be­rale. Dar care o fi fost mo­ti­va­ția lui Crin? Că, evi­dent, nu a fă­cut miș­ca­rea asta de­geaba. Ba­nii lui Gigi? Doar atât? Sau poate și co­lec­ta­rea unui elec­to­rat din zona ru­rală care îl ad­miră pe cio­ban pen­tru apa­renta re­li­gi­o­zi­tate și ges­tu­rile fi­lo­time făcute?

În fun­dal Vo­i­cu­lescu re­i­te­rează pe­ri­o­dic tema sus­pen­dă­rii lui Bă­sescu, pă­rând sin­gu­rul care nu s‑a îm­pă­cat cu re­zul­ta­tul re­fe­ren­du­mu­lui. Du­ș­mă­nia față de ac­tu­a­lul pre­șe­dinte a tre­cut de mult li­mi­tele ori­că­rei bă­tă­lii po­li­tice, de­ve­nind în mod evi­dent o pro­blemă per­so­nală a ce­lor doi, care pro­ba­bil ca­ută să se dis­trugă re­ci­proc. Dar Fe­lix a mai fă­cut niște miș­cări cu­ri­oase, în­tre care aceea de a pro­mova tot mai in­sis­tent ideea re­ve­ni­rii la mo­nar­hie. În si­a­jul său s‑au an­tre­nat și alte fi­guri pu­blice care și-au re­gă­sit brusc res­pec­tul față de rege. Miș­ca­rea do­bân­dește ceva con­sis­tență și m‑am în­tre­bat: ce‑i mâna pe ei în luptă? Oare po­la­ri­za­rea spre ali­anța PNL-PC a cât mai mul­tor sus­ți­nă­tori din zona de dreapta, pen­tru a crește șansele USL la alegeri?

În PSD, una din fi­gu­rile mar­cante ale par­ti­du­lui are mari pro­bleme cu jus­ti­ția după re­fe­ren­dum. Acu­zat de ma­ni­pu­la­rea re­zul­ta­te­lor, Li­viu Drag­nea miza pe pro­tec­ția gu­ver­nu­lui care îi era te­o­re­tic fa­vo­ra­bil. Însă Vic­to­raș, șe­ful lui, s‑a cam spe­riat de pre­siu­nile eu­ro­pene și nu în­drăz­nește să dea or­di­nele ne­ce­sare pen­tru a‑i curma su­fe­rința. Frus­tra­rea lui Drag­nea l‑a în­drep­tat na­tu­ral spre ideea că el ar pu­tea să con­ducă mult mai bine par­ti­dul. Poate că asta i‑au su­ge­rat Crin și Fe­lix, asigurându‑l de spri­ji­nul lor, dacă agre­ează îm­pre­ună niște obiec­tive co­mune. Și uite așa a ajuns Crin că­tin­dat de Teleorman.

Pen­tru mine e clar ca lu­mina zi­lei: Vic­to­raș va fi ța­pul is­pă­și­tor. Proasta gu­ver­nare din ul­ti­mele luni e vina lui. Pla­gi­a­tul îl dez­a­van­ta­jează. Drag­nea îl sapă în PSD. An­to­ne­scu e su­pă­rat că nu l‑a men­ți­nut pre­șe­dinte in­te­ri­mar. Vo­i­cu­lescu e ner­vos că nu vrea să‑l sus­pende din nou pe Bă­sescu. Pe unde va scoate că­mașa? Cine îi e aliat? Ili­escu? E doar un moș. Ge­o­ană? E doar o marionetă.

Cred că USL se stră­duie să ob­țină peste 60% din lo­cu­rile în par­la­ment, pen­tru ca după re­dis­tri­bu­i­rea pro­cen­te­lor mă­runte să aibă două tre­imi, deci con­tro­lul mo­di­fi­că­rii Con­sti­tu­ției. Apoi vor schimba atri­bu­ți­ile pre­șe­din­te­lui, făcându‑l de­co­ra­tiv. Pro­ba­bil vor li­mita atri­bu­ți­ile Cur­ții Con­sti­tu­țio­nale, ca să nu‑i mai în­curce. Și apoi se vor des­fă­șura în voie, ca de­plini stă­pâni ai ță­rii. Și pen­tru ca pla­nul să nu dea greș, Ponta tre­buie sa­cri­fi­cat pe al­ta­rul ne­mul­țu­mi­rii pu­blice, că n‑a res­pec­tat pro­mi­siu­nile fă­cute. Dar nu pot să spună ei, cu gura lor, așa ceva. Ar se­măna a tră­dare, i‑ar face să arate urât. Deci cine l‑ar pu­tea de­ni­gra pe Ponta fără ru­șine, ex­pu­nând pu­blic toate gre­șe­lile lui? Hmmm… ia să ve­dem… le tre­buie un măs­că­rici care să can­di­deze îm­po­triva lui, even­tual în ace­lași colegiu.

- Dane! Băi, Dia­co­ne­s­cule! Vino, mă, în­coace că avem o vorbă cu tine!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.