În pe­i­sa­jul mo­no­ton al vie­ții mu­zi­cale bu­cu­reș­tene se în­tâm­plă din când în când câte un mic cu­tre­mur, o apa­ri­ție so­noră care ne răs­to­arnă uni­ver­sul și ne face să ne re­vi­zuim stan­dar­dele. Sunt piese de un de­o­se­bit li­rism, com­bi­nat cu o mu­zi­ca­li­tate de­să­vâr­șită, ale că­ror va­lențe ar­tis­tice pur și sim­plu sparg orice ti­par, irump ver­ti­gi­nos pre­cum un ghei­zer islan­dez, îm­prăș­ti­ind în ju­rul lor un en­tu­zi­asm mo­lip­si­tor de care se con­ta­mi­nează în­treg po­po­rul de mu­zică iu­bi­tor. Este și ca­zul pie­sei pe care o vom elo­gia în rân­du­rile ce ur­mează și care este în pre­zent cea mai di­fu­zată și mai iu­bită com­po­zi­ție — pen­tru cei care au des­chis in­ter­ne­tul mai târ­ziu, mă re­fer la Mi‑e sete de tine.

Îna­inte de a mă scu­funda în ana­liza pro­fundă a ar­mo­niei pie­sei, am gă­sit de cu­vi­ință să mă in­for­mez nițel. Adică să ci­tesc re­cen­zi­ile. Și, așa cum mă aș­tep­tam, ele sunt elo­gi­oase: “Sfâr­și­tul unei veri lungi, pline de mu­zică bună, me­rita un vi­de­o­clip care să atragă aten­ția prin sce­na­riu, pro­ta­go­niști și mo­dul de fil­mare spec­ta­cu­los”, ne ex­plică Jur­na­lul. Con­ti­nu­a­rea e în ace­lași ton: “Per­so­na­jele prin­ci­pale sunt in­ter­pre­tate chiar de că­tre au­to­rii pie­sei, în com­pa­nia unor ade­vă­rate ama­zoane ală­turi de care dra­gos­tea de­vine un mi­raj. Vi­de­o­cli­pul a fost fil­mat în cen­trul vechi al Bu­cu­rești­u­lui, iar re­gia îi apar­ține lui Dan Pet­can”. Wow! Dau fuga pe Yo­u­Tube și caut vi­de­o­cli­pul, ne­mai­pu­tând să ză­bo­vesc nici o clipă fără să pri­vesc re­gia și ama­zoa­nele. O, da! Ce clip, ce me­lo­die, ce versuri!

De la pri­mele acor­duri mi-am dat seama că mă aflu în fața unei ca­po­do­pere. Fi­rul epic al po­veș­tii este sen­zațio­nal: el și ea re­a­li­zează că dra­gos­tea lor nu le aco­peră ne­ce­sa­rul ca­loric zil­nic, fapt sub­li­niat în mod vi­gu­ros prin două ca­nale de co­mu­ni­care uti­li­zate sin­cron — pe de o parte vi­zual, prin scena în care amân­doi se gă­sesc în­tinși pe cal­da­râm, su­ge­rându-se sta­rea de epu­i­zare ca­u­zată de ab­sența in­de­lun­gată a tai­nu­lui zil­nic, iar pe de altă parte au­di­tiv, el (cân­tă­re­țul) având un pro­nun­țat ac­cent mol­do­ve­nesc, o tri­mi­tere fină la foa­me­tea ani­lor ’46–47 din această re­giune is­to­rică. Ver­su­rile în sine de­notă la rân­dul lor o cu­noș­tere ști­in­ți­fică te­me­i­nică, dar din nou do­vada nu este di­rectă, ci doar su­ge­rată: “noi doi știm prea bine” — com­pe­tența pe aria cu­ri­cu­lară is­to­ria Ro­mâ­niei, adică știm des­pre foa­mete - “că iu­bi­rea de foame nu ține” — o so­lidă în­țe­le­gere a sis­te­mu­lui di­ges­tiv uman. Cine spune că ti­ne­rii ro­mâni nu au cul­tură generală?

În­căr­că­tura se­man­tică curge în va­luri, nu con­te­nește nici un mo­ment. În chiar a doua re­pe­ti­ție a ver­su­lui amin­tit, Ral­flo dă vo­cii sale niște to­na­li­tăți acute, care ală­turi de ac­cen­tul mol­do­ve­nesc de care am po­me­nit sunt o alu­zie clară la uni­ver­sul li­ric al lui Cre­angă, mai pre­cis la scena cu ți­ga­nii lin­gu­rari care cân­tau de foame. În fe­lul acesta me­lo­dia se con­sti­tuie și într-un stri­găt de aju­tor adre­sat so­ci­e­tă­ții, prea in­di­fe­rentă la su­fe­rin­țele ti­ne­ri­lor din cen­trul is­to­ric al Bu­cu­rești­u­lui, care deși se iu­besc se află con­ti­nuu sub ame­nin­ța­rea ina­ni­ției. Cum este po­si­bil așa ceva în se­co­lul ics-ic­s‑i?

Prin tri­mi­te­rea la Ion Cre­angă se re­a­li­zează și o de­cla­ra­ție im­pli­cită de fi­li­a­ție și con­ti­nu­i­tate li­rică a me­lo­diei, pu­tându-ne ușor da seama că ea face parte din ma­rea fa­mi­lie a pie­se­lor tip “Dra­gos­tea din tei”. De no­tat fap­tul că, dacă dra­gos­tea din tei im­plica o pu­păză (de­si­gur nu una de na­tură or­ni­to­lo­gică, ci una mo­dernă, ur­bană), în ca­zul de față ni se pro­mit niște ama­zoane, pe care însă nu am re­u­șit să le iden­ti­fic vi­zual. Este po­si­bil ca ama­zoa­nele să fi fost prinse cu țe­să­la­tul ca­i­lor și să nu fi ajuns la filmare.

Re­ve­nind la epo­sul nos­tru, ver­su­rile sur­prind in­tro­du­când foarte tim­pu­riu tema prin­ci­pală sub forma sin­tag­mei “mi‑e sete de tine”. Care este le­gă­tura cu te­mele de mai îna­inte? Un ochi ne­a­vi­zat ar pu­tea crede că nici una, dar — atent și isco­di­tor cum mă știți — am re­u­șit să des­ci­frez apa­renta di­so­nanță: de­si­gur, când su­feri de ina­ni­ție nu îțî do­rești să te și deshi­dra­tezi, știut fi­ind de la emi­siu­nile de pe Des­co­pery Di­sco­very că lipsa apei ca­u­zează o moarte mai ra­pidă de­căt cea pro­vo­cată de lipsa hra­nei. Iată deci cum au­to­rii ver­su­ri­lor (în­țe­leg că ar­tiș­tii sunt și com­po­zi­tori și tex­ti­eri) do­ve­desc și o pro­fundă con­ști­ință ci­vică, di­se­minând cu­noș­tințe vi­tale pen­tru a re­zista în con­di­ții vi­trege. Pu­tem spune fără teama de a greși că Ral­flo și Ra­reș de­pun ast­fel o can­di­da­tură se­ri­oasă la ac­ce­de­rea în ga­le­ria monș­tri­lor sa­cri ai teh­ni­ci­lor de su­pra­vie­țu­ire, ală­turi de Bear Gry­lls și Les Stroud.

În fine, iro­nia fină de la sfâr­și­tul re­fre­nu­lui este aproape im­per­cep­ti­bilă, dar im­po­si­bil de ra­tat pen­tru un cu­nos­că­tor. Ver­sul spune “bună, rea ești a mea”, su­ge­rând că el nu este pre­ten­țios, dar e foarte po­se­siv, în timp ce ima­gi­nea vi­de­o­cli­pu­lui ne îm­prăș­tie orice du­biu: ea e bunăciune, deci treaba cu rea era, așa, la mișto. Cum să fie rea?!? E bună, frate!

Des­pre res­tul ver­su­ri­lor nu cred că mai e ca­zul să in­sist, ele curg în ace­eași notă de in­te­lec­tu­a­li­tate ra­sată. Gă­sim tri­mi­teri la an­sam­blul ur­ba­nis­tic cu­nos­cut ca Cen­trul vechi, care fur­ni­zează prin bo­gă­ția ele­men­te­lor ar­hi­tec­to­nice un mo­tiv de a‑l vi­zita până în zori, dar în con­di­ți­ile de ina­ni­ție sem­na­late în re­fren, cei doi în­dră­gos­tiți sunt “cu ca­pul în nori”, o foarte fru­moasă me­ta­foră pen­tru a des­crie ame­țe­ala care te ia când nu mă­nânci timp în­de­lun­gat. Obo­sit și in­fo­me­tat, cu­plul trece prin stări con­flic­tu­ale (“ne cer­tăm, ne-mpă­căm”) pe care le de­pă­șește cu suc­ces (“pen­tru noi e un joc”), do­ve­dind că re­la­ția lor se ba­zează pe sen­ti­mente pro­funde, de stimă și res­pect re­ci­proc, fi­ind ast­fel po­tri­viți pen­tru a forma o nouă ce­lulă de bază a so­ci­e­tă­ții, res­pec­tiv fa­mi­lie. Ceea ce, nu‑i așa, ne do­rim cu to­ții, ca să se în­mul­țească pre­cum Ia­cov și Ra­hela, dă­ru­ind ome­ni­rii noi și noi ge­ne­ra­ții de ta­lente lirice.

De alt­fel, dacă pri­viți cu aten­ție chi­pu­rile an­ge­lice ale ar­tiș­ti­lor cân­tă­reți, tun­so­rile lor avan­gar­diste și mi­mica lor emo­țio­nantă, va tre­bui să re­cu­noaș­teți că ei re­pre­zintă ti­po­lo­gia cla­sică a in­di­vi­du­lui cu care orice mamă ar vrea să-si mă­rite fata: fru­mos și ta­len­tat, deș­tept, cu ba­ca­la­u­reat luat. Na, că mi‑a ie­șit o rimă! Bă­ie­ții ăș­tia sunt molipsitori.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.