La lan­sa­rea pro­gra­mu­lui de gu­ver­nare al USL im­nul Ro­mâ­niei a fost în­tre­rupt chiar îna­in­tea ver­su­ri­lor “Şi că‑n a noas­tre piep­turi păs­trăm cu fală-un nume / Tri­um­fă­tor în lupte, un nume de Tra­ian!”. Vic­tor Ponta a de­cla­rat că a fost o în­tâm­plare. Eu de­clar că n‑a fost. A fost o do­vadă de pros­tie co­lo­sală. Din aceea spe­ci­fică po­li­ti­cie­ni­lor. Dar re­cu­nosc că m‑au fă­cut să râd cu poftă.

* * *

So­rin Roșca Stă­ne­scu este un per­so­naj pe care — dacă ar fi după min­tea mea — l‑aș aresta ime­diat și nu ar mai ve­dea lu­mina soa­re­lui vreo do­uă­zeci de ani. Din pă­cate jus­ti­ția moș­mondește pro­ce­sele în care e im­pli­cat și parcă‑l văd scă­pând basma cu­rată. Aflu că to­tuși, din punct de ve­dere ma­te­rial, un pic de drep­tate e pe cale să fie fă­cută: va fi exe­cu­tat si­lit pen­tru trei mi­li­oane de euro. Vila de va­canță, ma­șini, te­re­nuri… duse! Mă­car de-ar rămâne falit.

Se spune că dom­nul Stă­ne­scu ar fi afir­mat cân­dva că a în­ce­put jur­na­lis­mul având doar pro­pria con­ști­ință. Un mod po­e­tic și in­spi­rat de a afirma că a în­ce­put de la zero.

* * *

Cri­nul na­țio­nal îmi con­firmă te­o­ri­ile: de­clară că va tre­bui re­vi­zu­ită con­sti­tu­ția pen­tru a cla­ri­fica atri­bu­ți­ile pre­șe­din­te­lui (ci­tește: a le res­trânge pănă la un rol de­co­ra­tiv). Evi­dent, nu uită să ada­uge des­pre cur­tea con­sti­tu­țio­nală că e o in­sti­tu­ție pe­ni­bilă și ru­și­noasă. Dar, dacă ob­ser­vați cu aten­ție com­por­ta­men­tul aces­tui per­so­naj în ul­tima vreme, veți ob­serva că are o vervă ușor exa­ge­rată în a face afir­ma­ții flam­bo­iante cu orice pri­lej i se oferă. Se răz­bo­iește cu toată lu­mea — Bă­sescu, ANI, CSM, Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală — cu un elan demn de o ca­uză mai bună. Ni­meni nu în­de­a­juns de bun pen­tru el. Din înăl­ți­mile olim­pice ale com­pe­ten­țe­lor sale (care or fi alea?) toți îi par niște râme ri­di­cole. E oare ăsta sem­nul unui ca­rac­ter mă­runt, a unui in­di­vid ne­în­sem­nat și plat, a că­rui am­bi­ție de a fi bă­gat în seamă îi dic­tează acest dis­curs bombastic?

Flă­căul ăsta, când are să cadă, are să cadă rău. O să-și rupă oa­sele. Ceea ce — spre bi­nele tu­tu­ror — ar fi bine să se în­tâm­ple cât mai curând.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.