Am aflat zi­lele tre­cute că emi­siu­nea No re­ser­va­tion a lui An­thony Bo­ur­dain, cea di­fu­zată pe Di­sco­very Tra­vel, va fi în­tre­ruptă. Mo­ti­vul nu ține de ca­na­lul de te­le­vi­ziune, ci de de­ci­zia lui An­thony de a ri­posta în acest mod la în­căl­că­rile con­trac­tu­lui său cu acest post, prin uti­li­za­rea ima­gi­nii sale în re­clame la care el nu și‑a dat con­sim­țămân­tul. Dacă vreți să știți mai multe, pu­teți afla chiar din gura lui, aici. Eu am ci­tit și îi dau per­fectă dreptate.

Din­colo de is­to­ria în sine și de efec­tele ei con­crete — care mă afec­tează un pic pen­tru că îmi plă­cea ce fă­cea Bo­ur­dain — am re­ți­nut și un as­pect la care nu mă gân­di­sem: in­te­rac­țiu­nea din­tre teh­no­lo­gie și mar­ke­ting. Pe mă­sură ce te­le­vi­ziu­nea se mută din zona de emi­sie că­tre zona de emi­siune la ce­rere, mar­ke­tin­gul tre­buie să mi­greze și el. Deja ame­ri­ca­nii își în­re­gis­trează emi­siu­nile fa­vo­rite și le vi­zio­nează ul­te­rior, când au timp, ceea ce le dă po­si­bi­li­ta­tea să treacă cu fast-forward peste mi­nu­tele de pu­bli­ci­tate. Deci? Cum mai ajung oa­me­nii de mar­ke­ting la con­su­ma­tor ca să‑i su­cească cre­ie­rii cu me­to­dele lor de ma­ni­pu­lare și persuadare?

Răs­pun­sul e sim­plu, dar al dra­cu­lui de com­pli­cat în ace­lași timp: prin mu­ta­rea con­ți­nu­tu­lui pu­bli­ci­tar di­rect în emi­siune. Ve­de­tele TV tre­buie să de­vină agenți pu­bli­ci­tari, să fo­lo­sească pro­du­sul X sau Y, ca noi să ne sim­țim îm­bol­diți să cum­pă­răm. Ve­de­tele TV tre­buie să ne in­stige la mai­mu­ță­re­ală, adică la co­pi­e­rea ges­tu­ri­lor lor. Nu știu cum vi se pare vouă asta, dar pen­tru mine pa­sul ăsta e cam în­fri­co­șă­tor. Tot ce vom ve­dea pe sti­clă va fi îm­bi­bat cu me­saje su­bli­mi­nale, eti­chete de brand-uri și slo­ga­nuri de pro­mo­vare. Ce mai e ade­vă­rat? To­tul? Nimic?

* * *

Vă in­vit să me­di­tați o clipă la di­fe­ren­țele sem­ni­fi­ca­tive în­tre pro­pa­ganda lui Ceau­șescu și o ast­fel de te­le­vi­ziune. Și una și alta sunt pre­o­cu­pate de con­ți­nut, do­rind să‑l con­tro­leze pen­tru a se asi­gura de trans­mi­te­rea unui anu­mit me­saj, pen­tru a de­ter­mina un anu­mit com­por­ta­ment. Pe Ceau­șescu l‑am îm­puș­cat (și) pen­tru asta. Cu ăș­tia ce facem?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.