Ul­tima gă­sel­niță a lui So­rin Șme­che­rescu este să facă hi­po­drom în Bu­cu­rești. Ce să spun, monșer, te­ri­bil ce sim­țeam ne­voia de curse! Pare că bu­cu­reș­tea­nul me­diu este fas­ci­nat de exhi­bi­ți­ile dom­nu­lui pri­mar, pen­tru că se bu­cură de o po­pu­la­ri­tate ab­so­lut sur­prin­ză­toare. Nu m‑ar mira să aflu că mai mult de ju­mă­tate din Bu­cu­rești sus­ține ideea de hi­po­drom, deși — dacă îi iei la bani mă­runți — ar re­cu­noaște că mai sunt străzi fără ca­na­li­zare, că blo­cu­rile tre­buie rea­bi­li­tate ter­mic și even­tual re­no­vate, că sunt clă­diri care se pră­bu­șesc la pri­mul cu­tre­mur mai mare, că trans­por­tul în co­mun e încă de­parte de ne­vo­ile ora­șu­lui, că… Lista e lungă, dar cui îi pasă?

Acum mulți ani am vă­zut un fel de glu­miță la TV, în care Puiu Că­li­ne­scu ie­șea în mod re­pe­tat cu o roabă plină cu ni­sip pe poarta unei fa­brici. Por­ta­rul era foarte vi­gi­lent și îl oprea de fi­e­care dată ca să ve­ri­fice ce are în roabă, apoi con­stata că e doar ni­sip și‑l lăsa să treacă. La un mo­ment dat, îl oprește din nou și‑l în­treabă in­tri­gat: “da’ ce faci, nene, cu atâta ni­sip?”. La care Puiu Că­li­ne­scu îl lă­mu­rește: “aaa! mie nu ni­si­pul îmi tre­buie, ci roa­bele…”. În mod si­mi­lar dom­nul Oprescu ne oferă o mo­me­ală pe care s‑o ur­mă­rim — hi­po­dro­mul se va con­strui pe un te­ren al sta­tu­lui, dar nu vrea să spună exact unde “ca să nu dis­pară te­re­nu­rile”. În tra­du­cere “eu sunt foarte onest și nu fac aran­ja­mente cu te­re­nuri”. În timp ce lu­mea ur­mă­rește acest fir lo­gic, el își freacă mâi­nile pen­tru că știe că ba­nul gros va fi la con­struc­ția pro­priu-zisă. Acolo însă se va pre­vala de or­ga­ni­za­rea unei li­ci­ta­ții, ca și cum n‑am ști că toate sunt trucate.

Și uite așa, după sta­dio­nul na­țio­nal și pro­ba­bil îna­inte de ca­te­drala mân­tu­i­toare, vom avea încă un loc unde po­po­rul pri­mește circ. Pâine n‑are de­cât să-și facă rost singur.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.