Pro­ba­bil ați ob­ser­vat că în in­cin­tele as­tea ale să­li­lor de fi­t­ness există tot tim­pul un am­bient mu­zi­cal foarte mo­dern. Pie­sele care se cântă sunt ceea ce as­cultă în ge­ne­ral ti­ne­rii din ziua de azi: ho­use, tehno, dance, club. Eu re­cu­nosc că nu mă prea gă­sesc prin­tre ad­mi­ra­to­rii nici unia din­tre ge­nu­rile as­tea, dar nu mă duc la sală ca să-mi com­ple­tez cul­tura mu­zi­cală, așa că su­port fără co­men­ta­rii re­pri­zele de tuci-tuci și bunți-bunți.

Din când în când prin­tre pie­sele di­fu­zate se stre­coară și câte un re­mix al unei me­lo­dii pe care o re­cu­nosc — am au­zit piese de-ale lui Sting, Pink Floyd sau Abba transpuse în rit­mu­rile mo­derne și m‑am bu­cu­rat pe de o parte că me­lo­di­ci­ta­tea mai pă­trunde din când în când în lu­mea asta a rit­mu­lui egal-ob­se­siv, dar m‑am și în­tris­tat să aud mă­ce­lul la care au fost su­puse niște piese care mi se par fru­moase așa cum au fost ele com­puse. M‑am în­tre­bat în si­nea mea de ce se fac aceste re­mix-uri și sin­gu­rul răs­puns care mi‑a ve­nit în minte a fost pana de cre­a­ti­vi­tate a ce­lor care pro­duc mu­zica ac­tu­ală. E greu să fii ori­gi­nal atunci când scoți me­lo­dii în can­ti­tăți in­dus­tri­ale, nu‑i nici o mi­rare că tote sea­mănă în­tre ele aproape ca niște pi­că­turi de apă. Și atunci ca­uți ori­gi­na­li­ta­tea în piese mai vechi, în mu­zica ade­vă­rată, pe care o ajus­tezi la mof­tu­rile mo­men­tu­lui. Și până la urmă — m‑am în­tre­bat — de ce tre­buie trans­for­mate pie­sele as­tea, de ce tre­buie mu­ti­late până la dis­pa­ri­ția li­niei me­lo­dice care le fă­cea recognoscibile?

Din punc­tul meu de ve­dere mu­zica bună are trei in­gre­diente im­por­tante: vir­tu­o­zi­ta­tea in­stru­men­tiș­ti­lor, per­for­manța vo­cală a in­ter­pre­tu­lui și me­sa­jul ver­su­ri­lor. Când toate trei con­di­ți­ile sunt în­de­pli­nite, apare un hit, o piesă me­mo­ra­bilă care dă­i­nu­iește în timp. Un exem­plu, luat la în­tâm­plare: Stai­rway to he­a­ven, Led Ze­ppe­lin. Al­tul care îmi vine în minte: Li­ght my fire, Do­ors. Une­ori vir­tu­o­zi­ta­tea și vo­cea pot să fie se­cun­dare, dacă me­sa­jul pie­sei e su­fi­cient de pu­ter­nic. De pildă Kno­c­king on he­a­ven’s door, Bob Dylan.

Mu­zica mo­dernă a sim­pli­fi­cat bru­tal to­tul. Ori­cine are un com­pu­ter și ceva apa­ra­tură de mi­xaj poate de­veni un dj: dj bobo, dj ma­rio, dj wha­te­ver… Vir­tu­o­zi­ta­tea in­stru­men­tis­tu­lui e în­lo­cu­ită cu rit­mu­rile ge­ne­rate de un software, so­lis­tu­lui nu i se mai cere să cânte bine, doar ac­cep­ta­bil sau chiar să re­cite re­pede ca în rap și hip-hop, iar ver­su­rile nu au nici o sem­ni­fi­ca­ție, sunt doar o în­și­ru­ire de cu­vinte “ce la coadă au să sune”. Și atunci unde mai e plă­ce­rea de a as­culta muzică?

Dacă un re­mix are ros­tul de a aduce piesa ori­gi­nală pe un anu­mit ca­la­pod rit­mic, în­seamnă că nu ver­su­rile sunt im­por­tante, nici in­ter­pre­ta­rea, ci forma de pre­zen­tare. Nu ne in­te­re­sează o piesă de­cât dacă e am­ba­lată în sti­lis­tica noas­tră pre­fe­rată. De aia tre­buie să pu­nem Com­for­ta­bly numb (Pink Floyd) pe un ritm de ho­use, unde ci­neva re­cită ver­su­rile alea splen­dide — cu atât de mult miez în con­tex­tul al­bu­mu­lui The Wall — într-un ritm în care nici eu, care le știu pe de rost, nu le mai în­țe­leg. Fără nici un sen­ti­ment, fără nici un ac­cent pus pe cu­vinte, o tu­ru­ială be­zme­tică pe un ritm alert-ob­se­siv ce aproape aco­peră mu­zica ori­gi­nală a pie­sei. Me­sa­jul s‑a dus dra­cu­lui, emo­ția trans­misă de Wa­ters e in­e­xis­tentă, rămâne doar rit­mul de tuci-tuci care per­fo­rează tim­pa­nul, iden­tic cu al pie­sei di­na­inte și al ce­lei ce ur­mează. Iar au­di­to­rul nu poate să simtă ni­mic. Este, într-ade­văr, com­for­ta­bly numb.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.