Redefinirea opiniei politice

Eu găsesc că ar tre­bui să umblăm un pic la legea aia fun­damen­tală, res­pec­tiv Con­sti­tu­ția, mai pre­cis pe la arti­co­lul 72, cel refe­ri­tor la imu­ni­ta­tea par­la­men­tară. Tex­tul sună așa:

Depu­ta­ţii şi sena­to­rii nu pot fi traşi la răs­pun­dere juri­dică pen­tru votu­rile sau pen­tru opi­ni­ile poli­tice expri­mate în exer­ci­ta­rea man­da­tu­lui.

Și mi se pare abso­lut în regulă. Doar că poli­ti­cie­nii români au tras con­clu­zia greșită că se poate spune orice în cali­tate de par­la­men­tar. Lucru­rile au ajuns foarte departe, mult prea departe după păre­rea mea și e vre­mea să se oprească, pen­tru că – ușor, ușor – observ că se înce­tă­țe­nește ideea că așa se face poli­tică, împroș­când cu rahat în toate direc­ți­ile. Iată câteva exem­ple din ultima vreme.

Decla­ra­ția neve­ri­fi­ca­bilă
MRU spune des­pre Anto­ne­scu că, dacă ser­vi­ci­ile secrete ar fi fost poli­ti­zate, acesta n‐ar mai fi fost azi în poli­tică, insi­nu­ând că există niște infor­ma­ții îngro­pate în dosa­rele aces­tor insti­tu­ții care l‐as des­ca­li­fica ire­me­di­a­bil pe pre­șe­din­tele PNL. Venind din gura unui fost direc­tor SIE, afir­ma­ția e gravă. Dar este în egală măsură neve­ri­fi­ca­bilă, pen­tru că ast­fel de dosare sunt cla­si­fi­cate. Ea este însă un răs­puns la o altă decla­ra­ție neve­ri­fi­ca­bilă a lui Anto­ne­scu, care spu­nea că ser­vi­ci­ile secrete ale Româ­niei sunt anga­jate poli­tic. Fără să aducă nici o dovadă care să demon­streze asta, și această infor­ma­ție e lovită de nuli­tate. Dar nici una, nici alta nu intră în cate­go­ria decla­ra­ți­i­lor poli­tice.

Decla­ra­ția dez­in­for­ma­toare
Van­ghe­lie spu­nea la eve­ni­men­tul de lan­sare a can­di­da­ți­lor USL pen­tru Bucu­rești că "demo­cra­ția e gălă­gi­oasă, dare sănă­toasă". Pro­ba­bil că se refe­rea la gălă­gia elec­to­ri­lor săi din sec­to­rul 5, care sunt cunos­cuți pen­tru scan­da­lu­rile pe care le pro­voacă. Cât des­pre par­tea cu sănă­ta­tea, nu știu de unde s‐o iau. Con­ti­nu­a­rea este însă dez­in­for­ma­toare: "Să‐i spu­nem lui Tra­ian Bsăescu că vii­to­rul prim‐ministru va fi Vic­tor Ponta, pen­tru că vrem noi şi pen­tru că vor româ­nii, şi vii­to­rul preşe­dinte va fi Crin Anto­ne­scu". Dacă dom­nul Van­ghe­lie ar fi citit Con­sti­tu­ția ar fi aflat că pri­mul minis­tru nu este rezul­ta­tul voin­ței nici unui par­tid, nici al popo­ru­lui, ci este o desem­nare făcută de pre­șe­dinte. A face ast­fel de afir­ma­ții nu e doar ine­xact, ci este și un act de dez­in­for­mare a elec­to­ra­tu­lui, mai ales că majo­ri­ta­tea româ­ni­lor n‐au citit în viața lor Con­sti­tu­ția.

Decla­ra­ția jig­ni­toare
De curând Liviu Drag­nea spu­nea la Bis­trița că nu vrea să fie jig­niţi cetă­ţe­nii din Tele­or­man prin a o com­para pe Cătă­lina Şte­fă­ne­scu cu Mihai Răzvan Ungu­reanu. Pen­tru cine nu știe domni­șoara în cauză are 23 de ani, a fost secre­tara lui Drag­nea și a absol­vit Facul­ta­tea de Limbi şi Lite­ra­turi Stră­ine, Secţia Limbi Moderne Apli­cate, din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Bucu­reşti, cu un mas­ter în poli­tici publice şi inte­grare euro­peană, la SNSPA. Indi­fe­rent cât de nemai­po­me­nită ar fi, la 23 de ani nu poate avea pre­ten­ția vre­u­nei expe­riențe prac­tice. Dom­nul Drag­nea își for­mează mafia pro­prie în Camera Depu­ta­ți­lor, din oameni care îi sunt obli­gați și tre­buie să‐i retur­neze favo­ruri – asta e treaba elec­to­ra­tu­lui din Tele­or­man. Dar la decla­ra­ția lui Drag­nea, Vic­tor Ponta a adă­u­gat, încer­când să sub­li­ni­eze ase­mă­nă­rile din­tre ea și MRU: "deşi poate folo­seşte tot atâ­tea … par­fu­muri şi creme". O alu­zie la sexu­a­li­ta­tea lui Ungu­reanu – ce legă­tură are asta cu decla­ra­ția poli­tică?

Decla­ra­ția dis­cri­mi­na­to­rie
În ultima vreme Gigi Becali se întrece pe sine în a demon­stra proasta sa creș­tere și lipsa de edu­ca­ție. Repli­cile sale la adresa feme­i­lor apar zi de zi în presă – dom­nul oier con­si­deră că e sub dem­ni­ta­tea lui să dis­cute cu femei și, chiar dacă unele din­tre ele sunt dis­cu­ta­bile din punct de vedere al carac­te­ru­lui (cazul Monica Tatoiu), genul ăsta de dis­cri­mi­nare nu se poate înca­dra la decla­ra­ție poli­tică. Dacă doriți să reve­deți 😆 cei de la Eve­ni­men­tul Zilei au făcut aici o anto­lo­gie a mito­că­ni­i­lor aces­tui per­so­naj.

Cred că mi‐am argu­men­tat înde­a­juns punc­tul de vedere. Decla­ra­ția poli­tică are nevoie de o defi­ni­ție mult mai clară, iar aba­te­rea de la for­mu­lă­rile accep­tate tre­buie să iasă de sub inci­dența imu­ni­tă­ții. Eu aș pro­pune ca tex­tul con­sti­tu­ției să sune așa:

Depu­ta­ţii şi sena­to­rii nu pot fi traşi la răs­pun­dere juri­dică pen­tru votu­rile sau pen­tru opi­ni­ile poli­tice expri­mate în exer­ci­ta­rea man­da­tu­lui. Prin opi­nie poli­tică se înțe­lege orice decla­ra­ție sau afir­ma­ție făcută public, prin inter­me­diul mass‐media sau prin adre­sare directă, care se referă la con­vin­ge­rile sau ide­o­lo­gia poli­tică sus­ți­nută de cel ce exprimă opi­nia. Remar­cile nega­tive refe­ri­toare la alte per­soane tre­buie să se limi­teze la cri­ti­ca­rea opi­ni­i­lor aces­tora, fără a se face nici un fel de remarci dis­cri­mi­na­to­rii refe­ri­toare la aspec­tul fizic, capa­ci­tate inte­lec­tu­ală, sex, reli­gie, rasă sau națio­na­li­tate. Afir­ma­ți­ile refe­ri­toare la fapte ce repre­zintă încăl­cări ale ori­că­rei legi a Româ­niei tre­buie înso­țite în mod obli­ga­to­riu de dovada con­cretă a încăl­că­rii res­pec­tive. Orice decla­ra­ție sau afir­ma­ție care nu res­pectă aceste reguli nu este con­si­de­rată opi­nie poli­tică și nu este pro­te­jată de imu­ni­ta­tea par­la­men­tară.

Voi ce părere aveți?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu