Eu gă­sesc că ar tre­bui să um­blăm un pic la le­gea aia fun­damen­tală, res­pec­tiv Con­sti­tu­ția, mai pre­cis pe la ar­ti­co­lul 72, cel re­fe­ri­tor la imu­ni­ta­tea par­la­men­tară. Tex­tul sună așa:

De­pu­ta­ţii şi se­na­to­rii nu pot fi traşi la răs­pun­dere ju­ri­dică pen­tru vo­tu­rile sau pen­tru opi­ni­ile po­li­tice ex­pri­mate în exer­ci­ta­rea man­da­tu­lui.

Și mi se pare ab­so­lut în re­gulă. Doar că po­li­ti­cie­nii ro­mâni au tras con­clu­zia greșită că se poate spune orice în ca­li­tate de par­la­men­tar. Lu­cru­rile au ajuns foarte de­parte, mult prea de­parte după pă­re­rea mea și e vre­mea să se oprească, pen­tru că — ușor, ușor — ob­serv că se în­ce­tă­țe­nește ideea că așa se face po­li­tică, îm­proș­când cu ra­hat în toate di­rec­ți­ile. Iată câ­teva exem­ple din ul­tima vreme.

De­cla­ra­ția ne­ve­ri­fi­ca­bilă
MRU spune des­pre An­to­ne­scu că, dacă ser­vi­ci­ile se­crete ar fi fost po­li­ti­zate, acesta n‑ar mai fi fost azi în po­li­tică, in­si­nu­ând că există niște in­for­ma­ții în­gro­pate în do­sa­rele aces­tor in­sti­tu­ții care l‑as des­ca­li­fica ire­me­di­a­bil pe pre­șe­din­tele PNL. Ve­nind din gura unui fost di­rec­tor SIE, afir­ma­ția e gravă. Dar este în egală mă­sură ne­ve­ri­fi­ca­bilă, pen­tru că ast­fel de do­sare sunt cla­si­fi­cate. Ea este însă un răs­puns la o altă de­cla­ra­ție ne­ve­ri­fi­ca­bilă a lui An­to­ne­scu, care spu­nea că ser­vi­ci­ile se­crete ale Ro­mâ­niei sunt an­ga­jate po­li­tic. Fără să aducă nici o do­vadă care să de­mon­streze asta, și această in­for­ma­ție e lo­vită de nuli­tate. Dar nici una, nici alta nu in­tră în ca­te­go­ria de­cla­ra­ți­i­lor po­li­tice.

De­cla­ra­ția dez­in­for­ma­toare
Van­ghe­lie spu­nea la eve­ni­men­tul de lan­sare a can­di­da­ți­lor USL pen­tru Bu­cu­rești că “de­mo­cra­ția e gă­lă­gi­oasă, dare să­nă­toasă”. Pro­ba­bil că se re­fe­rea la gă­lă­gia elec­to­ri­lor săi din sec­to­rul 5, care sunt cu­nos­cuți pen­tru scan­da­lu­rile pe care le pro­voacă. Cât des­pre par­tea cu să­nă­ta­tea, nu știu de unde s‑o iau. Con­ti­nu­a­rea este însă dez­in­for­ma­toare: “Să‑i spu­nem lui Tra­ian Bsăescu că vi­i­to­rul prim-mi­nis­tru va fi Vic­tor Ponta, pen­tru că vrem noi şi pen­tru că vor ro­mâ­nii, şi vi­i­to­rul preşe­dinte va fi Crin An­to­ne­scu”. Dacă dom­nul Van­ghe­lie ar fi ci­tit Con­sti­tu­ția ar fi aflat că pri­mul mi­nis­tru nu este re­zul­ta­tul vo­in­ței nici unui par­tid, nici al po­po­ru­lui, ci este o de­sem­nare fă­cută de pre­șe­dinte. A face ast­fel de afir­ma­ții nu e doar in­e­xact, ci este și un act de dez­in­for­mare a elec­to­ra­tu­lui, mai ales că ma­jo­ri­ta­tea ro­mâ­ni­lor n‑au ci­tit în viața lor Con­sti­tu­ția.

De­cla­ra­ția jig­ni­toare
De cu­rând Li­viu Drag­nea spu­nea la Bis­trița că nu vrea să fie jig­niţi ce­tă­ţe­nii din Te­le­or­man prin a o com­para pe Că­tă­lina Şte­fă­ne­scu cu Mi­hai Răzvan Un­gu­reanu. Pen­tru cine nu știe domni­șoara în ca­uză are 23 de ani, a fost se­cre­tara lui Drag­nea și a ab­sol­vit Fa­cul­ta­tea de Limbi şi Li­te­ra­turi Stră­ine, Se­cţia Limbi Mo­derne Apli­cate, din ca­drul Uni­ver­si­tă­ţii Bu­cu­reşti, cu un mas­ter în po­li­tici pu­blice şi in­te­grare eu­ro­peană, la SNSPA. In­di­fe­rent cât de ne­mai­po­me­nită ar fi, la 23 de ani nu poate avea pre­ten­ția vre­u­nei ex­pe­riențe prac­tice. Dom­nul Drag­nea își for­mează ma­fia pro­prie în Ca­mera De­pu­ta­ți­lor, din oa­meni care îi sunt obli­gați și tre­buie să‑i re­tur­neze fa­vo­ruri — asta e treaba elec­to­ra­tu­lui din Te­le­or­man. Dar la de­cla­ra­ția lui Drag­nea, Vic­tor Ponta a adă­u­gat, în­cer­când să sub­li­ni­eze ase­mă­nă­rile din­tre ea și MRU: “deşi poate fo­lo­seşte tot atâ­tea … par­fu­muri şi creme”. O alu­zie la se­xu­a­li­ta­tea lui Un­gu­reanu — ce le­gă­tură are asta cu de­cla­ra­ția po­li­tică?

De­cla­ra­ția dis­cri­mi­na­to­rie
În ul­tima vreme Gigi Be­cali se în­trece pe sine în a de­mon­stra proasta sa creș­tere și lipsa de edu­ca­ție. Re­pli­cile sale la adresa fe­me­i­lor apar zi de zi în presă — dom­nul oier con­si­deră că e sub dem­ni­ta­tea lui să dis­cute cu fe­mei și, chiar dacă unele din­tre ele sunt dis­cu­ta­bile din punct de ve­dere al ca­rac­te­ru­lui (ca­zul Mo­nica Ta­toiu), ge­nul ăsta de dis­cri­mi­nare nu se poate în­ca­dra la de­cla­ra­ție po­li­tică. Dacă do­riți să re­ve­deți 😆 cei de la Eve­ni­men­tul Zi­lei au fă­cut aici o an­to­lo­gie a mi­to­că­ni­i­lor aces­tui per­so­naj.

Cred că mi-am ar­gu­men­tat în­de­a­juns punc­tul de ve­dere. De­cla­ra­ția po­li­tică are ne­voie de o de­fi­ni­ție mult mai clară, iar aba­te­rea de la for­mu­lă­rile ac­cep­tate tre­buie să iasă de sub in­ci­dența imu­ni­tă­ții. Eu aș pro­pune ca tex­tul con­sti­tu­ției să sune așa:

De­pu­ta­ţii şi se­na­to­rii nu pot fi traşi la răs­pun­dere ju­ri­dică pen­tru vo­tu­rile sau pen­tru opi­ni­ile po­li­tice ex­pri­mate în exer­ci­ta­rea man­da­tu­lui. Prin opi­nie po­li­tică se în­țe­lege orice de­cla­ra­ție sau afir­ma­ție fă­cută pu­blic, prin in­ter­me­diul mass-me­dia sau prin adre­sare di­rectă, care se re­feră la con­vin­ge­rile sau ide­o­lo­gia po­li­tică sus­ți­nută de cel ce ex­primă opi­nia. Re­mar­cile ne­ga­tive re­fe­ri­toare la alte per­soane tre­buie să se li­mi­teze la cri­ti­ca­rea opi­ni­i­lor aces­tora, fără a se face nici un fel de re­marci dis­cri­mi­na­to­rii re­fe­ri­toare la as­pec­tul fi­zic, ca­pa­ci­tate in­te­lec­tu­ală, sex, re­li­gie, rasă sau na­țio­na­li­tate. Afir­ma­ți­ile re­fe­ri­toare la fapte ce re­pre­zintă în­căl­cări ale ori­că­rei legi a Ro­mâ­niei tre­buie în­so­țite în mod obli­ga­to­riu de do­vada con­cretă a în­căl­că­rii res­pec­tive. Orice de­cla­ra­ție sau afir­ma­ție care nu res­pectă aceste re­guli nu este con­si­de­rată opi­nie po­li­tică și nu este pro­te­jată de imu­ni­ta­tea par­la­men­tară.

Voi ce pă­rere aveți?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu