Redefinirea opiniei politice

Eu găs­esc că ar tre­bui să umblăm un pic la legea aia fun­da­men­tală, respec­tiv Con­sti­tuția, mai pre­cis pe la arti­colul 72, cel refer­i­tor la imu­ni­tatea par­la­men­tară. Tex­tul sună așa:

Dep­utaţii şi sen­a­torii nu pot fi traşi la răspun­dere juridică pen­tru voturile sau pen­tru opini­ile politice expri­mate în exercitarea man­dat­u­lui.

Și mi se pare abso­lut în reg­ulă. Doar că politi­cienii români au tras con­cluzia greșită că se poate spune orice în cal­i­tate de par­la­men­tar. Lucrurile au ajuns foarte departe, mult prea departe după păr­erea mea și e vre­mea să se oprească, pen­tru că — ușor, ușor — observ că se încetățenește ideea că așa se face politică, împroșcând cu rahat în toate direcți­ile. Iată câteva exem­ple din ultima vreme.

Declar­ația nev­er­i­fi­ca­bilă
MRU spune despre Antonescu că, dacă ser­vici­ile secrete ar fi fost poli­ti­zate, acesta n‑ar mai fi fost azi în politică, insin­uând că există niște infor­mații îngropate în dosarele aces­tor insti­tuții care l‑as descal­i­fica ire­me­di­a­bil pe președ­in­tele PNL. Venind din gura unui fost direc­tor SIE, afir­mația e gravă. Dar este în egală măsură nev­er­i­fi­ca­bilă, pen­tru că ast­fel de dosare sunt clasifi­cate. Ea este însă un răspuns la o altă declar­ație nev­er­i­fi­ca­bilă a lui Antonescu, care spunea că ser­vici­ile secrete ale României sunt anga­jate politic. Fără să aducă nici o dovadă care să demon­streze asta, și această infor­mație e lovită de nuli­tate. Dar nici una, nici alta nu intră în cat­e­go­ria declar­ați­ilor politice.

Declar­ația dez­in­for­ma­toare
Vanghe­lie spunea la eveni­men­tul de lansare a can­di­daților USL pen­tru București că "democrația e gălă­gioasă, dare sănă­toasă". Prob­a­bil că se ref­erea la gălă­gia elec­to­rilor săi din sec­torul 5, care sunt cunoscuți pen­tru scan­dalurile pe care le provoacă. Cât despre partea cu sănă­tatea, nu știu de unde s‑o iau. Con­tin­uarea este însă dez­in­for­ma­toare: "Să‑i spunem lui Tra­ian Bsăescu că viitorul prim-ministru va fi Vic­tor Ponta, pen­tru că vrem noi şi pen­tru că vor românii, şi viitorul preşed­inte va fi Crin Antonescu". Dacă dom­nul Vanghe­lie ar fi citit Con­sti­tuția ar fi aflat că primul min­istru nu este rezul­tatul voinței nici unui par­tid, nici al poporu­lui, ci este o desemnare făcută de președ­inte. A face ast­fel de afir­mații nu e doar inex­act, ci este și un act de dez­in­for­mare a elec­torat­u­lui, mai ales că majori­tatea românilor n‑au citit în viața lor Con­sti­tuția.

Declar­ația jig­ni­toare
De curând Liviu Drag­nea spunea la Bistrița că nu vrea să fie jig­niţi cetăţenii din Tele­or­man prin a o com­para pe Cătălina Şte­fă­nescu cu Mihai Răz­van Ungure­anu. Pen­tru cine nu știe dom­nișoara în cauză are 23 de ani, a fost sec­re­tara lui Drag­nea și a absolvit Fac­ul­tatea de Limbi şi Lit­er­a­turi Străine, Secţia Limbi Mod­erne Apli­cate, din cadrul Uni­ver­sităţii Bucureşti, cu un mas­ter în politici pub­lice şi inte­grare euro­peană, la SNSPA. Indifer­ent cât de nemaipomenită ar fi, la 23 de ani nu poate avea pre­tenția vre­unei expe­riențe prac­tice. Dom­nul Drag­nea își formează mafia pro­prie în Cam­era Dep­utaților, din oameni care îi sunt oblig­ați și tre­buie să‑i returneze favoruri — asta e tre­aba elec­torat­u­lui din Tele­or­man. Dar la declar­ația lui Drag­nea, Vic­tor Ponta a adău­gat, încer­când să sub­lin­ieze asemănările din­tre ea și MRU: "deşi poate foloseşte tot atâtea … par­fumuri şi creme". O aluzie la sex­u­al­i­tatea lui Ungure­anu — ce legă­tură are asta cu declar­ația politică?

Declar­ația dis­crim­i­na­to­rie
În ultima vreme Gigi Becali se întrece pe sine în a demon­stra proasta sa creștere și lipsa de edu­cație. Repli­cile sale la adresa femeilor apar zi de zi în presă — dom­nul oier con­sid­eră că e sub dem­ni­tatea lui să dis­cute cu femei și, chiar dacă unele din­tre ele sunt dis­cutabile din punct de vedere al car­ac­teru­lui (cazul Mon­ica Tatoiu), genul ăsta de dis­crim­inare nu se poate încadra la declar­ație politică. Dacă doriți să revedeți 😆 cei de la Eveni­men­tul Zilei au făcut aici o antolo­gie a mitocăni­ilor aces­tui per­sonaj.

Cred că mi-am argu­men­tat îndea­juns punc­tul de vedere. Declar­ația politică are nevoie de o definiție mult mai clară, iar abaterea de la for­mulările accep­tate tre­buie să iasă de sub inci­dența imu­nității. Eu aș prop­une ca tex­tul con­sti­tuției să sune așa:

Dep­utaţii şi sen­a­torii nu pot fi traşi la răspun­dere juridică pen­tru voturile sau pen­tru opini­ile politice expri­mate în exercitarea man­dat­u­lui. Prin opinie politică se înțelege orice declar­ație sau afir­mație făcută pub­lic, prin inter­mediul mass-media sau prin adresare directă, care se referă la convin­ger­ile sau ide­olo­gia politică susțin­ută de cel ce exprimă opinia. Remar­cile neg­a­tive refer­i­toare la alte per­soane tre­buie să se lim­iteze la criti­carea opini­ilor aces­tora, fără a se face nici un fel de remarci dis­crim­i­na­torii refer­i­toare la aspec­tul fizic, capac­i­tate int­elec­tu­ală, sex, religie, rasă sau națion­al­i­tate. Afir­mați­ile refer­i­toare la fapte ce reprez­intă încăl­cări ale oricărei legi a României tre­buie însoțite în mod oblig­a­to­riu de dovada con­cretă a încăl­cării respec­tive. Orice declar­ație sau afir­mație care nu respectă aceste reg­uli nu este con­sid­er­ată opinie politică și nu este pro­te­jată de imu­ni­tatea par­la­men­tară.

Voi ce părere aveți?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu