Cucerirea Europei [1]

În 2006 Moam­mar Ghadafi spunea că există 50 de mil­ioane de musul­mani în Europa, deci — cu voia lui Allah — fără săbii, fără arme, fără războaie, acest con­ti­nent va deveni al Isla­mu­lui până în 2050. Se înșela sau avea drep­tate? Cert este că aproape toate țările occi­den­tale au deschis larg porțile emi­grației musul­mane în ultimii 30–40 de ani. Franța a invi­tat magre­bi­enii să vină în Europa, iar Ger­ma­nia, Sue­dia și Olanda au accep­tat o emi­grație masivă de arabi și turci. Nu la fel de prim­i­toare s‑au dovedit a fi aceste țări cu est-europenii. Multă vreme n‑am înțe­les de ce.

M‑a lămu­rit un francez care a avut sin­cer­i­tatea de a‑mi spune ceea ce autoritățile țării sale nu ar recunoaște nici în rup­tul capu­lui: dragul meu, magre­bi­enii sunt bin­eveniți la noi, pen­tru că vin să strângă gunoiul, să spele toaletele și să facă curățe­nie în camerele de hotel. Voi, est-europenii, aveți pre­tenția să lucrați cot la cot cu noi și sun­teți dis­puși s‑o faceți pe bani mai puțini decât pretin­dem noi — cum ai vrea să fim feri­ciți că ne luați slu­j­bele? Am pri­ceput ime­diat că difer­ențele de edu­cație din­tre estul Europei și nor­dul Africii nu lucrează — para­doxal — în favoarea noas­tră.

Doar că între timp alegerea politică a occi­den­talilor a căpă­tat dimen­si­uni pe care nu știu dacă le-au antic­i­pat. Ca și romii est-europeni, musul­manii nu se prea omoară cu plan­i­fi­carea famil­ială. Fac câți copii le dă Allah și abia apoi se între­abă cu ce îi hră­nesc. Gen­er­ați­ile noi de arabi europ­enizați se simt aici ca acasă — pe bună drep­tate se așteaptă la un trata­ment egal cu cel al nativilor locali, doar că soci­etatea occi­den­tală nu e foarte dis­pusă să le facă loc la masa bogaților. Revolta sub­ur­bi­ilor pariziene din 2006 a avut foarte mult de a face cu aceste prob­leme.

Nu sunt nici împotriva, nici pen­tru emi­grația musul­mană. Privesc cu o oare­care neu­tral­i­tate acest subiect, încer­când să înțe­leg efectele secun­dare ale unor exper­i­mente demografice cu scop politic. Europa tre­buie să culeagă road­ele pro­pri­ilor sale  prin­cipii de mul­ti­cul­tur­al­i­tate, despre care unii spun că au fost doar o mască pen­tru a importa forță de muncă slab cal­i­fi­cată, nece­sară economi­ilor în expan­si­une. Rămâne de văzut dacă gus­tul aces­tor roade va fi unul dulce sau amar. Vă invit să vedeți un doc­u­men­tar despre Islam în Europa, cu menți­unea că e real­izat de pro­ducă­tori evrei, ale căror opinii despre musul­mani nu mai nece­sită pre­cizări. Totuși, faptele sunt fapte. Și prob­a­bil că nu există spe­cial­iști mai buni în lume decât israelienii când vine vorba de arabi.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Cirstoiu Radu

  Europa desc­opera de ce nu exista uni­corni. Din­colo de fan­tezi­ile unor lid­eri, in orice soci­etate exista niste gene cul­tur­ale care se man­i­festa pre­cum genele in organ­is­mele bio­log­ice.
  Civ­i­liza­tia "supe­rioara" e cea care ramane in picioare la sfar­sit; dege­aba viseaza europenii la uni­corni pen­tru ca uni­cornii pur si sim­plu nu au sens din punct de vedere evo­lu­tiv si genetic 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   Măr­turis­esc că nu descifrez mesajul tău… Sunt de acord cu exis­tența unor gene cul­tur­ale și man­i­festarea lor asemănă­tor bio­log­ică, doar că cele spir­i­tuale țin de edu­cație insis­tentă de‑a lun­gul isto­riei și mai puțin de o moștenire pasivă de la cul­turi ante­rioare. Dovada ar fi grecii — ce cul­tură au dat lumii în anti­chi­tate și ce mod­estă moștenire mai dețin astăzi în baga­jul lor genetic-cultural.
   Dar uni­cornii?!? Don't get it…

  • Cirstoiu Radu

   Am vrut sa spun ca dege­aba incearca Europa sa creeze o soci­etate demo­c­ra­t­ica, mul­ti­cul­tur­ala, cu egal­i­tati de sanse samd(unicornul) daca genele cul­tur­ale nu se trans­mit mai departe din sim­plul motiv ca europenii nu prea mai fac copii.
   In schimb ori­care alta cul­tura in al carei cod genetic este scris "faceti 5 copii", este una care-si va per­petua acel cod genetic si in final va tri­umfa asupra altei civ­i­liza­tii in al carei cod genetic este scris "hai sa facem uni­corni" dar nu este scris si "hai sa ne per­pet­uam ca si civ­i­liza­tie".
   Val­o­rile europene tra­di­tionale au fost schim­bate foarte rapid si per­soanele care au facut schim­bar­ile au avut alergie la vechile val­ori (de exem­plu nici macar n‑au vrut sa aminteasca de tre­cu­tul crestin) si din exces de zel au taiat cam mult.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu