Cucerirea Europei [1]

În 2006 Moam­mar Gha­dafi spu­nea că există 50 de mili­oane de musul­mani în Europa, deci – cu voia lui Allah – fără săbii, fără arme, fără răz­bo­aie, acest con­ti­nent va deveni al Isla­mu­lui până în 2050. Se înșela sau avea drep­tate? Cert este că aproape toate țările occi­den­tale au des­chis larg por­țile emi­gra­ției musul­mane în ulti­mii 30–40 de ani. Franța a invi­tat magrebie­nii să vină în Europa, iar Ger­ma­nia, Sue­dia și Olanda au accep­tat o emi­gra­ție masivă de arabi și turci. Nu la fel de pri­mi­toare s‐au dove­dit a fi aceste țări cu est‐europenii. Multă vreme n‐am înțe­les de ce.

M‐a lămu­rit un fran­cez care a avut sin­ce­ri­ta­tea de a‐mi spune ceea ce auto­ri­tă­țile țării sale nu ar recu­noaște nici în rup­tul capu­lui: dra­gul meu, magrebie­nii sunt bine­ve­niți la noi, pen­tru că vin să strângă guno­iul, să spele toa­le­tele și să facă cură­țe­nie în came­rele de hotel. Voi, est‐europenii, aveți pre­ten­ția să lucrați cot la cot cu noi și sun­teți dis­puși s‐o faceți pe bani mai puțini decât pre­tin­dem noi – cum ai vrea să fim feri­ciți că ne luați slu­j­bele? Am pri­ce­put ime­diat că dife­ren­țele de edu­ca­ție din­tre estul Euro­pei și nor­dul Afri­cii nu lucrează – para­do­xal – în favoa­rea noas­tră.

Doar că între timp ale­ge­rea poli­tică a occi­den­ta­li­lor a căpă­tat dimen­siuni pe care nu știu dacă le‐au anti­ci­pat. Ca și romii est‐europeni, musul­ma­nii nu se prea omoară cu pla­ni­fi­ca­rea fami­li­ală. Fac câți copii le dă Allah și abia apoi se întreabă cu ce îi hră­nesc. Gene­ra­ți­ile noi de arabi euro­pe­ni­zați se simt aici ca acasă – pe bună drep­tate se așteaptă la un tra­ta­ment egal cu cel al nati­vi­lor locali, doar că soci­e­ta­tea occi­den­tală nu e foarte dis­pusă să le facă loc la masa boga­ți­lor. Revolta subu­r­bi­i­lor pari­ziene din 2006 a avut foarte mult de a face cu aceste pro­bleme.

Nu sunt nici împo­triva, nici pen­tru emi­gra­ția musul­mană. Pri­vesc cu o oare­care neu­tra­li­tate acest subiect, încer­când să înțe­leg efec­tele secun­dare ale unor expe­ri­mente demo­gra­fice cu scop poli­tic. Europa tre­buie să culeagă roa­dele pro­pri­i­lor sale  prin­ci­pii de mul­ti­cul­tu­ra­li­tate, des­pre care unii spun că au fost doar o mască pen­tru a importa forță de muncă slab cali­fi­cată, nece­sară eco­no­mi­i­lor în expansiune. Rămâne de văzut dacă gus­tul aces­tor roade va fi unul dulce sau amar. Vă invit să vedeți un docu­men­tar des­pre Islam în Europa, cu men­țiu­nea că e rea­li­zat de pro­du­că­tori evrei, ale căror opi­nii des­pre musul­mani nu mai nece­sită pre­ci­zări. Totuși, fap­tele sunt fapte. Și pro­ba­bil că nu există spe­cia­liști mai buni în lume decât isra­e­li­e­nii când vine vorba de arabi.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Cirstoiu Radu

  Europa des­co­pera de ce nu exista uni­corni. Din­colo de fan­te­zi­ile unor lideri, in orice soci­e­tate exista niste gene cul­tu­rale care se mani­festa pre­cum genele in orga­nis­mele bio­lo­gice.
  Civi­li­za­tia "supe­ri­oara" e cea care ramane in picioare la sfar­sit; degeaba viseaza euro­pe­nii la uni­corni pen­tru ca uni­cor­nii pur si sim­plu nu au sens din punct de vedere evo­lu­tiv si gene­tic 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   Măr­tu­ri­sesc că nu des­ci­frez mesa­jul tău… Sunt de acord cu exis­tența unor gene cul­tu­rale și mani­fes­ta­rea lor ase­mă­nă­tor bio­lo­gică, doar că cele spi­ri­tu­ale țin de edu­ca­ție insis­tentă de‐a lun­gul isto­riei și mai puțin de o moș­te­nire pasivă de la cul­turi ante­ri­oare. Dovada ar fi gre­cii – ce cul­tură au dat lumii în anti­chi­tate și ce modestă moș­te­nire mai dețin astăzi în baga­jul lor genetic‐cultural.
   Dar uni­cor­nii?!? Don't get it…

  • Cirstoiu Radu

   Am vrut sa spun ca degeaba incearca Europa sa cre­eze o soci­e­tate demo­cra­tica, mul­ti­cul­tu­rala, cu ega­li­tati de sanse samd(unicornul) daca genele cul­tu­rale nu se trans­mit mai departe din sim­plul motiv ca euro­pe­nii nu prea mai fac copii.
   In schimb ori­care alta cul­tura in al carei cod gene­tic este scris "faceti 5 copii", este una care‐si va per­pe­tua acel cod gene­tic si in final va tri­umfa asu­pra altei civi­li­za­tii in al carei cod gene­tic este scris "hai sa facem uni­corni" dar nu este scris si "hai sa ne per­pe­tuam ca si civi­li­za­tie".
   Valo­rile euro­pene tra­di­tio­nale au fost schim­bate foarte rapid si per­soa­nele care au facut schim­ba­rile au avut aler­gie la vechile valori (de exem­plu nici macar n‐au vrut sa amin­teasca de tre­cu­tul cres­tin) si din exces de zel au taiat cam mult.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu