În 2006 Moam­mar Gha­dafi spu­nea că există 50 de mi­li­oane de mu­sul­mani în Eu­ropa, deci — cu voia lui Al­lah — fără să­bii, fără arme, fără răz­bo­aie, acest con­ti­nent va de­veni al Isla­mu­lui până în 2050. Se în­șela sau avea drep­tate? Cert este că aproape toate ță­rile oc­ci­den­tale au des­chis larg por­țile emi­gra­ției mu­sul­mane în ul­ti­mii 30–40 de ani. Franța a in­vi­tat ma­grebie­nii să vină în Eu­ropa, iar Ger­ma­nia, Su­e­dia și Olanda au ac­cep­tat o emi­gra­ție ma­sivă de arabi și turci. Nu la fel de pri­mi­toare s‑au do­ve­dit a fi aceste țări cu est-eu­ro­pe­nii. Multă vreme n‑am în­țe­les de ce.

M‑a lă­mu­rit un fran­cez care a avut sin­ce­ri­ta­tea de a‑mi spune ceea ce au­to­ri­tă­țile ță­rii sale nu ar re­cu­noaște nici în rup­tul ca­pu­lui: dra­gul meu, ma­grebie­nii sunt bi­ne­ve­niți la noi, pen­tru că vin să strângă gu­no­iul, să spele toa­le­tele și să facă cu­ră­țe­nie în ca­me­rele de ho­tel. Voi, est-eu­ro­pe­nii, aveți pre­ten­ția să lu­crați cot la cot cu noi și sun­teți dis­puși s‑o fa­ceți pe bani mai pu­țini de­cât pre­tin­dem noi — cum ai vrea să fim fe­ri­ciți că ne lu­ați slu­j­bele? Am pri­ce­put ime­diat că di­fe­ren­țele de edu­ca­ție din­tre es­tul Eu­ro­pei și nor­dul Afri­cii nu lu­crează — pa­ra­do­xal — în fa­voa­rea noastră.

Doar că în­tre timp ale­ge­rea po­li­tică a oc­ci­den­ta­li­lor a că­pă­tat di­men­siuni pe care nu știu dacă le-au an­ti­ci­pat. Ca și ro­mii est-eu­ro­peni, mu­sul­ma­nii nu se prea omoară cu pla­ni­fi­ca­rea fa­mi­li­ală. Fac câți co­pii le dă Al­lah și abia apoi se în­treabă cu ce îi hră­nesc. Ge­ne­ra­ți­ile noi de arabi eu­ro­pe­ni­zați se simt aici ca acasă — pe bună drep­tate se aș­teaptă la un tra­ta­ment egal cu cel al na­ti­vi­lor lo­cali, doar că so­ci­e­ta­tea oc­ci­den­tală nu e foarte dis­pusă să le facă loc la masa bo­ga­ți­lor. Re­volta su­bu­r­bi­i­lor pa­ri­ziene din 2006 a avut foarte mult de a face cu aceste probleme.

Nu sunt nici îm­po­triva, nici pen­tru emi­gra­ția mu­sul­mană. Pri­vesc cu o oa­re­care ne­u­tra­li­tate acest su­biect, în­cer­când să în­țe­leg efec­tele se­cun­dare ale unor ex­pe­ri­mente de­mo­gra­fice cu scop po­li­tic. Eu­ropa tre­buie să cu­leagă roa­dele pro­pri­i­lor sale  prin­ci­pii de mul­ti­cul­tu­ra­li­tate, des­pre care unii spun că au fost doar o mască pen­tru a im­porta forță de muncă slab ca­li­fi­cată, ne­ce­sară eco­no­mi­i­lor în ex­pansiune. Rămâne de vă­zut dacă gus­tul aces­tor roade va fi unul dulce sau amar. Vă in­vit să ve­deți un do­cu­men­tar des­pre Islam în Eu­ropa, cu men­țiu­nea că e re­a­li­zat de pro­du­că­tori evrei, ale că­ror opi­nii des­pre mu­sul­mani nu mai ne­ce­sită pre­ci­zări. To­tuși, fap­tele sunt fapte. Și pro­ba­bil că nu există spe­cia­liști mai buni în lume de­cât isra­e­li­e­nii când vine vorba de arabi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Cirstoiu Radu

  Eu­ropa des­co­pera de ce nu exista uni­corni. Din­colo de fan­te­zi­ile unor li­deri, in orice so­ci­e­tate exista niste gene cul­tu­rale care se ma­ni­festa pre­cum ge­nele in or­ga­nis­mele biologice.
  Ci­vi­li­za­tia “su­pe­ri­oara” e cea care ra­mane in pi­cioare la sfar­sit; de­geaba vi­seaza eu­ro­pe­nii la uni­corni pen­tru ca uni­cor­nii pur si sim­plu nu au sens din punct de ve­dere evo­lu­tiv si genetic 🙂

  • Sorin Sfirlogea

   Măr­tu­ri­sesc că nu des­ci­frez me­sa­jul tău… Sunt de acord cu exis­tența unor gene cul­tu­rale și ma­ni­fes­ta­rea lor ase­mă­nă­tor bi­o­lo­gică, doar că cele spi­ri­tu­ale țin de edu­ca­ție in­sis­tentă de‑a lun­gul is­to­riei și mai pu­țin de o moș­te­nire pa­sivă de la cul­turi an­te­ri­oare. Do­vada ar fi gre­cii — ce cul­tură au dat lu­mii în an­ti­chi­tate și ce mo­destă moș­te­nire mai de­țin as­tăzi în ba­ga­jul lor genetic-cultural.
   Dar uni­cor­nii?!? Don’t get it…

  • Cirstoiu Radu

   Am vrut sa spun ca de­geaba in­cearca Eu­ropa sa cre­eze o so­ci­e­tate de­mo­cra­tica, mul­ti­cul­tu­rala, cu ega­li­tati de sanse samd(unicornul) daca ge­nele cul­tu­rale nu se trans­mit mai de­parte din sim­plul mo­tiv ca eu­ro­pe­nii nu prea mai fac copii.
   In schimb ori­care alta cul­tura in al ca­rei cod ge­ne­tic este scris “fa­ceti 5 co­pii”, este una care-si va per­pe­tua acel cod ge­ne­tic si in fi­nal va tri­umfa asu­pra al­tei ci­vi­li­za­tii in al ca­rei cod ge­ne­tic este scris “hai sa fa­cem uni­corni” dar nu este scris si “hai sa ne per­pe­tuam ca si civilizatie”.
   Va­lo­rile eu­ro­pene tra­di­tio­nale au fost schim­bate foarte ra­pid si per­soa­nele care au fa­cut schim­ba­rile au avut aler­gie la ve­chile va­lori (de exem­plu nici ma­car n‑au vrut sa amin­teasca de tre­cu­tul cres­tin) si din ex­ces de zel au ta­iat cam mult.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.