Iarna nu‑i ca vara

Declar­ați­ile lui Băs­escu din ultima vreme sunt pen­tru mulți sur­prinză­toare. Nu prin conțin­u­tul lor, ci prin tonul tăios cu care le face. De partea cealaltă a bar­i­cadei, Ponta și Antonescu amenință zil­nic cu sus­pendarea, punând tot felul de condiții pen­tru a se abține de la acest gest, încer­când prin toate mijloacele să demon­streze pub­lic că ei sunt stăpânii zilei. Aro­ganța lor, ges­turile politice pe care le fac, com­por­ta­men­tul lor înain­tea alegerilor, toate demon­strează că deja se simt cu mâinile pe pârghi­ile put­erii. Lipsesc câteva, cum ar fi DNA și ANI, dar lucrează la asta. Ierii toc­mai ce au astu­pat gura CNA-ului. Orice sursă de crit­ici sau de opoz­iție este supri­mată sau redusă la tăcere, sis­tem­atic.

În condiți­ile astea Băs­escu ar face mult mai bine să-și mod­ereze dis­cur­sul dacă nu vrea să aibă de a face cu a treia sus­pendare. Însă n‑o face, dim­potrivă, e tot mai ascuțit la limbă, tot mai vir­u­lent la adresa USL. Aseară, pe B1 TV, a declanșat arti­le­ria grea, aruncând în luptă argu­mente grave. Războiul total a început. Este Băs­escu sin­u­ci­gaș? Eu cred că nu. Mulți spun că face pro­pa­gandă PDL-ului, în mod indi­rect, arătând cu dege­tul spre incom­pe­tențele cuplu­lui Ponta-Antonescu. Însă mi se pare că PDL-ul nu se ridică deloc în son­daje, dim­potrivă pare să se afunde tot mai mult și este abso­lut imposi­bil să mai revină acum, cu doar două săp­tămâni înainte de alegeri. Dacă Băs­escu ar face cam­panie elec­torală, ar însemna că nu pri­cepe situ­ația reală — ori el e prea exper­i­men­tat în bătălii politice ca să‑l sus­pectez de naiv­i­tate.

Eu cred că Băs­escu știe cu sig­u­ranță ca sus­pendarea se va declanșa oricum. Poate că are infor­mații de la ser­vici­ile secrete, poate e doar intu­iția lui. La a treia tură nu va mai scăpa, mai ales că USL a învățat lecția din vară și știe acum ce oper­ații sta­tis­tice tre­buie să efectueze în pre­al­a­bil pen­tru a se asigura de suc­ces. Așadar demiterea lui în lunile ime­diat urmă­toare alegerilor este indu­bitabilă. Și atunci ce mai poate face Băs­escu? Păi un sin­gur lucru: să "moară" în stil mare. Să tragă USL-ul după el. Să pună pe masă toate dovezile incom­pe­tenței și corupției aces­tei alianțe politice și să le facă viz­ibile în Occi­dent. Când îl vor ataca a treia oară pe omul care vor­bește despre sol­i­dar­i­tate euro­peană, de lupta anti-corupție și de apărarea stat­u­lui de drept, lid­erii USL se vor descal­i­fica put­er­nic în fața Uni­u­nii Europene. Aceasta este miza lui Băs­escu, pen­tru asta servește dis­cur­sul său extrem de dur și de real­ist, după păr­erea mea.

Iar suc­ce­sul post-electoral al USL depinde cat­e­goric de fon­durile europene. Doar de acolo pot finanța proiectele care vor răs­plăti susțină­torii lor finan­ciari. Iar de la FMI vor bani pen­tru pen­sii și salarii bugetare, înda­torând Româ­nia și mai mult. Dacă nu vin acești bani — din Europa și de la FMI — în mai puțin de un an de la alegeri alianța se va destrăma sub pre­siunea nemulțu­mir­ilor pop­u­lare, lid­erii celor două par­tide vor cădea sub com­plo­turile interne și noi regrupări de forțe politice vor fi posi­bile. Caz în care Băs­escu va fi acolo, în frun­tea unei con­strucții politice gen ARD sau altceva sim­i­lar, aștep­tând să-și ofere colab­o­rarea și să revină la put­ere. Dis­cur­sul lui Băs­escu este — în opinia mea — o strate­gie în ved­erea unui viitor șah-mat.

Ar fi tre­buit să spună de mult lucrurile pe care le spune acum. Ar fi tre­buit să fie la fel de critic și cu guver­nul PDL. Ar fi tre­buit să se rezume la a‑și juca rolul de reprezen­tant inter­național al țării, în loc să se amestece în toate decizi­ile guver­nelor pedeliste. Ar fi tre­buit să țină cu Româ­nia, așa cum face acum solic­itând respon­s­abil­i­tate și coerență politică, de la începutul man­datelor sale. Ar fi tre­buit să aibă un com­por­ta­ment civ­i­lizat, negro­bian, să se ridice la înălțimea poz­iției politice pe care o ocupă. N‑a făcut nici una din aces­tea. Dar asta nu face spusele sale prezente mai puțin ade­vărate. Chiar dacă n‑are autori­tatea morală să vor­bească despre anti-corupție, nu înseamnă că afir­mați­ile sale nu sunt ade­vărate. Băs­escu e imoral, dar acum spune niște ade­văruri. Este gro­bian, dar ceea ce spune reflectă real­i­tatea. Până la urmă ce este de preferat, ele­ganța unui min­ci­nos sau mitocă­nia unuia care spune ade­vărul? Grea alegere!

Băs­escu leagă de sine toate sim­bolurile pro-europenismului, luptei anti-corupție și ale apărării insti­tuți­ilor stat­u­lui de drept. Asta este strate­gia lui. A‑l demite pe Băs­escu, chiar și prin ref­er­en­dum pop­u­lar, va echivala cu o declar­ație de război făcută lid­er­ilor europeni șî amer­i­canilor. Am văzut asta în vară, o vom vedea din nou la a treia sus­pendare. Pe care o vom avea cu sig­u­ranță, pen­tru că Antonescu și Voiculescu nu au lim­ite în demența lor politică și îl vor impinge pe Ponta în jocul lor. Doar că, vorba mari­naru­lui, iarna nu‑i ca vara.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu