Iarna nu‐i ca vara

Decla­ra­ți­ile lui Băsescu din ultima vreme sunt pen­tru mulți sur­prin­ză­toare. Nu prin con­ți­nu­tul lor, ci prin tonul tăios cu care le face. De par­tea cea­laltă a bari­ca­dei, Ponta și Anto­ne­scu ame­nință zil­nic cu sus­pen­da­rea, punând tot felul de con­di­ții pen­tru a se abține de la acest gest, încer­când prin toate mij­loa­cele să demon­streze public că ei sunt stă­pâ­nii zilei. Aro­ganța lor, ges­tu­rile poli­tice pe care le fac, com­por­ta­men­tul lor îna­in­tea ale­ge­ri­lor, toate demon­strează că deja se simt cu mâi­nile pe pâr­ghi­ile pute­rii. Lip­sesc câteva, cum ar fi DNA și ANI, dar lucrează la asta. Ierii toc­mai ce au astu­pat gura CNA‐ului. Orice sursă de cri­tici sau de opo­zi­ție este supri­mată sau redusă la tăcere, sis­te­ma­tic.

În con­di­ți­ile astea Băsescu ar face mult mai bine să‐și mode­reze dis­cur­sul dacă nu vrea să aibă de a face cu a treia sus­pen­dare. Însă n‐o face, dim­po­trivă, e tot mai ascuțit la limbă, tot mai viru­lent la adresa USL. Aseară, pe B1 TV, a declan­șat arti­le­ria grea, arun­când în luptă argu­mente grave. Răz­bo­iul total a înce­put. Este Băsescu sinu­ci­gaș? Eu cred că nu. Mulți spun că face pro­pa­gandă PDL‐ului, în mod indi­rect, ară­tând cu dege­tul spre incom­pe­ten­țele cuplu­lui Ponta‐Antonescu. Însă mi se pare că PDL‐ul nu se ridică deloc în son­daje, dim­po­trivă pare să se afunde tot mai mult și este abso­lut impo­si­bil să mai revină acum, cu doar două săp­tămâni îna­inte de ale­geri. Dacă Băsescu ar face cam­pa­nie elec­to­rală, ar însemna că nu pri­cepe situ­a­ția reală – ori el e prea expe­ri­men­tat în bătă­lii poli­tice ca să‐l sus­pec­tez de nai­vi­tate.

Eu cred că Băsescu știe cu sigu­ranță ca sus­pen­da­rea se va declanșa ori­cum. Poate că are infor­ma­ții de la ser­vi­ci­ile secrete, poate e doar intu­i­ția lui. La a treia tură nu va mai scăpa, mai ales că USL a învă­țat lec­ția din vară și știe acum ce ope­ra­ții sta­tis­tice tre­buie să efec­tu­eze în pre­a­la­bil pen­tru a se asi­gura de suc­ces. Așa­dar demi­te­rea lui în lunile ime­diat urmă­toare ale­ge­ri­lor este indu­bi­ta­bilă. Și atunci ce mai poate face Băsescu? Păi un sin­gur lucru: să "moară" în stil mare. Să tragă USL‐ul după el. Să pună pe masă toate dove­zile incom­pe­ten­ței și corup­ției aces­tei ali­anțe poli­tice și să le facă vizi­bile în Occi­dent. Când îl vor ataca a treia oară pe omul care vor­bește des­pre soli­da­ri­tate euro­peană, de lupta anti‐corupție și de apă­ra­rea sta­tu­lui de drept, lide­rii USL se vor des­ca­li­fica puter­nic în fața Uniu­nii Euro­pene. Aceasta este miza lui Băsescu, pen­tru asta ser­vește dis­cur­sul său extrem de dur și de rea­list, după păre­rea mea.

Iar suc­ce­sul post‐electoral al USL depinde cate­goric de fon­du­rile euro­pene. Doar de acolo pot finanța pro­iec­tele care vor răs­plăti sus­ți­nă­to­rii lor finan­ci­ari. Iar de la FMI vor bani pen­tru pen­sii și sala­rii buge­tare, înda­torând Româ­nia și mai mult. Dacă nu vin acești bani – din Europa și de la FMI – în mai puțin de un an de la ale­geri ali­anța se va des­trăma sub pre­siu­nea nemul­țu­mi­ri­lor popu­lare, lide­rii celor două par­tide vor cădea sub com­plo­tu­rile interne și noi regru­pări de forțe poli­tice vor fi posi­bile. Caz în care Băsescu va fi acolo, în frun­tea unei con­struc­ții poli­tice gen ARD sau alt­ceva simi­lar, aștep­tând să‐și ofere cola­bo­ra­rea și să revină la putere. Dis­cur­sul lui Băsescu este – în opi­nia mea – o stra­te­gie în vede­rea unui vii­tor șah‐mat.

Ar fi tre­buit să spună de mult lucru­rile pe care le spune acum. Ar fi tre­buit să fie la fel de cri­tic și cu guver­nul PDL. Ar fi tre­buit să se rezume la a‐și juca rolul de repre­zen­tant inter­națio­nal al țării, în loc să se ames­tece în toate deci­zi­ile guver­ne­lor pede­liste. Ar fi tre­buit să țină cu Româ­nia, așa cum face acum soli­ci­tând res­pon­sa­bi­li­tate și coe­rență poli­tică, de la înce­pu­tul man­da­te­lor sale. Ar fi tre­buit să aibă un com­por­ta­ment civi­li­zat, negro­bian, să se ridice la înăl­ți­mea pozi­ției poli­tice pe care o ocupă. N‐a făcut nici una din aces­tea. Dar asta nu face spu­sele sale pre­zente mai puțin ade­vă­rate. Chiar dacă n‐are auto­ri­ta­tea morală să vor­bească des­pre anti‐corupție, nu înseamnă că afir­ma­ți­ile sale nu sunt ade­vă­rate. Băsescu e imo­ral, dar acum spune niște ade­vă­ruri. Este gro­bian, dar ceea ce spune reflectă rea­li­ta­tea. Până la urmă ce este de pre­fe­rat, ele­ganța unui min­ci­nos sau mito­că­nia unuia care spune ade­vă­rul? Grea ale­gere!

Băsescu leagă de sine toate sim­bo­lu­rile pro‐europenismului, lup­tei anti‐corupție și ale apă­ră­rii insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui de drept. Asta este stra­te­gia lui. A‐l demite pe Băsescu, chiar și prin refe­ren­dum popu­lar, va echi­vala cu o decla­ra­ție de răz­boi făcută lide­ri­lor euro­peni șî ame­ri­ca­ni­lor. Am văzut asta în vară, o vom vedea din nou la a treia sus­pen­dare. Pe care o vom avea cu sigu­ranță, pen­tru că Anto­ne­scu și Voi­cu­lescu nu au limite în demența lor poli­tică și îl vor impinge pe Ponta în jocul lor. Doar că, vorba mari­na­ru­lui, iarna nu‐i ca vara.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu