De­cla­ra­ți­ile lui Bă­sescu din ul­tima vreme sunt pen­tru mulți sur­prin­ză­toare. Nu prin con­ți­nu­tul lor, ci prin to­nul tă­ios cu care le face. De par­tea cea­laltă a ba­ri­ca­dei, Ponta și An­to­ne­scu ame­nință zil­nic cu sus­pen­da­rea, pu­nând tot fe­lul de con­di­ții pen­tru a se ab­ține de la acest gest, în­cer­când prin toate mij­loa­cele să de­mon­streze pu­blic că ei sunt stă­pâ­nii zi­lei. Aro­ganța lor, ges­tu­rile po­li­tice pe care le fac, com­por­ta­men­tul lor îna­in­tea ale­ge­ri­lor, toate de­mon­strează că deja se simt cu mâi­nile pe pâr­ghi­ile pu­te­rii. Lip­sesc câ­teva, cum ar fi DNA și ANI, dar lu­crează la asta. Ie­rii toc­mai ce au as­tu­pat gura CNA-ului. Orice sursă de cri­tici sau de opo­zi­ție este su­pri­mată sau re­dusă la tă­cere, sistematic.

În con­di­ți­ile as­tea Bă­sescu ar face mult mai bine să-și mo­de­reze dis­cur­sul dacă nu vrea să aibă de a face cu a treia sus­pen­dare. Însă n‑o face, dim­po­trivă, e tot mai as­cuțit la limbă, tot mai vi­ru­lent la adresa USL. Aseară, pe B1 TV, a de­clan­șat ar­ti­le­ria grea, arun­când în luptă ar­gu­mente grave. Răz­bo­iul to­tal a în­ce­put. Este Bă­sescu si­nu­ci­gaș? Eu cred că nu. Mulți spun că face pro­pa­gandă PDL-ului, în mod in­di­rect, ară­tând cu de­ge­tul spre in­com­pe­ten­țele cu­plu­lui Ponta-An­to­ne­scu. Însă mi se pare că PDL-ul nu se ri­dică de­loc în son­daje, dim­po­trivă pare să se afunde tot mai mult și este ab­so­lut im­po­si­bil să mai re­vină acum, cu doar două săp­tămâni îna­inte de ale­geri. Dacă Bă­sescu ar face cam­pa­nie elec­to­rală, ar în­semna că nu pri­cepe si­tu­a­ția re­ală — ori el e prea ex­pe­ri­men­tat în bă­tă­lii po­li­tice ca să‑l sus­pec­tez de naivitate.

Eu cred că Bă­sescu știe cu si­gu­ranță ca sus­pen­da­rea se va de­clanșa ori­cum. Poate că are in­for­ma­ții de la ser­vi­ci­ile se­crete, poate e doar in­tu­i­ția lui. La a treia tură nu va mai scăpa, mai ales că USL a în­vă­țat lec­ția din vară și știe acum ce ope­ra­ții sta­tis­tice tre­buie să efec­tu­eze în pre­a­la­bil pen­tru a se asi­gura de suc­ces. Așa­dar de­mi­te­rea lui în lu­nile ime­diat ur­mă­toare ale­ge­ri­lor este in­du­bi­ta­bilă. Și atunci ce mai poate face Bă­sescu? Păi un sin­gur lu­cru: să “moară” în stil mare. Să tragă USL-ul după el. Să pună pe masă toate do­ve­zile in­com­pe­ten­ței și co­rup­ției aces­tei ali­anțe po­li­tice și să le facă vi­zi­bile în Oc­ci­dent. Când îl vor ataca a treia oară pe omul care vor­bește des­pre so­li­da­ri­tate eu­ro­peană, de lupta anti-co­rup­ție și de apă­ra­rea sta­tu­lui de drept, li­de­rii USL se vor des­ca­li­fica pu­ter­nic în fața Uniu­nii Eu­ro­pene. Aceasta este miza lui Bă­sescu, pen­tru asta ser­vește dis­cur­sul său ex­trem de dur și de re­a­list, după pă­re­rea mea.

Iar suc­ce­sul post-elec­to­ral al USL de­pinde ca­te­goric de fon­du­rile eu­ro­pene. Doar de acolo pot fi­nanța pro­iec­tele care vor răs­plăti sus­ți­nă­to­rii lor fi­nan­ci­ari. Iar de la FMI vor bani pen­tru pen­sii și sa­la­rii bu­ge­tare, în­da­torând Ro­mâ­nia și mai mult. Dacă nu vin acești bani — din Eu­ropa și de la FMI — în mai pu­țin de un an de la ale­geri ali­anța se va des­trăma sub pre­siu­nea ne­mul­țu­mi­ri­lor po­pu­lare, li­de­rii ce­lor două par­tide vor că­dea sub com­plo­tu­rile in­terne și noi re­gru­pări de forțe po­li­tice vor fi po­si­bile. Caz în care Bă­sescu va fi acolo, în frun­tea unei con­struc­ții po­li­tice gen ARD sau alt­ceva si­mi­lar, aș­tep­tând să-și ofere co­la­bo­ra­rea și să re­vină la pu­tere. Dis­cur­sul lui Bă­sescu este — în opi­nia mea — o stra­te­gie în ve­de­rea unui vi­i­tor șah-mat.

Ar fi tre­buit să spună de mult lu­cru­rile pe care le spune acum. Ar fi tre­buit să fie la fel de cri­tic și cu gu­ver­nul PDL. Ar fi tre­buit să se re­zume la a‑și juca ro­lul de re­pre­zen­tant in­ter­națio­nal al ță­rii, în loc să se ames­tece în toate de­ci­zi­ile gu­ver­ne­lor pe­de­liste. Ar fi tre­buit să țină cu Ro­mâ­nia, așa cum face acum so­li­ci­tând res­pon­sa­bi­li­tate și co­e­rență po­li­tică, de la în­ce­pu­tul man­da­te­lor sale. Ar fi tre­buit să aibă un com­por­ta­ment ci­vi­li­zat, ne­gro­bian, să se ri­dice la înăl­ți­mea po­zi­ției po­li­tice pe care o ocupă. N‑a fă­cut nici una din aces­tea. Dar asta nu face spu­sele sale pre­zente mai pu­țin ade­vă­rate. Chiar dacă n‑are au­to­ri­ta­tea mo­rală să vor­bească des­pre anti-co­rup­ție, nu în­seamnă că afir­ma­ți­ile sale nu sunt ade­vă­rate. Bă­sescu e imo­ral, dar acum spune niște ade­vă­ruri. Este gro­bian, dar ceea ce spune re­flectă re­a­li­ta­tea. Până la urmă ce este de pre­fe­rat, ele­ganța unui min­ci­nos sau mi­to­că­nia unuia care spune ade­vă­rul? Grea alegere!

Bă­sescu leagă de sine toate sim­bo­lu­rile pro-eu­ro­pe­nis­mu­lui, lup­tei anti-co­rup­ție și ale apă­ră­rii in­sti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui de drept. Asta este stra­te­gia lui. A‑l de­mite pe Bă­sescu, chiar și prin re­fe­ren­dum po­pu­lar, va echi­vala cu o de­cla­ra­ție de răz­boi fă­cută li­de­ri­lor eu­ro­peni șî ame­ri­ca­ni­lor. Am vă­zut asta în vară, o vom ve­dea din nou la a treia sus­pen­dare. Pe care o vom avea cu si­gu­ranță, pen­tru că An­to­ne­scu și Vo­i­cu­lescu nu au li­mite în de­mența lor po­li­tică și îl vor im­pinge pe Ponta în jo­cul lor. Doar că, vorba ma­ri­na­ru­lui, iarna nu‑i ca vara.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.