Mă te­meam că miș­ca­rea lui Mi­hail Neamțu va eșua în pe­ni­bil sau în ri­di­col, din pri­cina în­cli­na­ției pe care o au toate pro­iec­tele care în­cep în Ro­mâ­nia de a se auto­dis­truge, atunci când nu sunt sa­bo­tate te­me­i­nic de al­ții. Și uite că te­me­rile mi-au fost con­fir­mate, ca o sub­li­ni­ere a fap­tu­lui că ce în­cepe bine pe pla­iu­rile mi­o­ri­tice se sfâr­șește prost, iar ce în­cepe prost nu se mai sfâr­șește nici­o­dată. Dom­nul Neamțu este cvasi-in­e­xis­tent, iar sin­gu­rul me­saj cu care a tul­bu­rat me­dia a fost de­cla­ma­rea unei po­e­zii a unui poet le­gio­nar, no­ta­bilă ca va­loare ar­tis­tică și ab­so­lut ne­frec­ven­ta­bilă într‑o cam­pa­nie elec­to­rală. Cam la atât se re­duce con­tri­bu­ția Noii Re­pu­blici la pe­i­sa­jul preelectoral.

De­u­năzi au apă­rut son­daje care spun că PDL-ului i‑ar fi fost cu două pro­cente mai bine dacă nu se ames­teca în ciorba for­mată îm­pre­ună cu Forța Ci­vică, Fun­da­ția Creș­tin-De­mo­crată și Noua Re­pu­blică. Pa­ra­do­xal, suma ali­an­ței este mai mică de­cât a ele­men­te­lor lu­ate in­di­vi­dual. Ro­mâ­nia Dreaptă este un brand care nu‑i in­te­re­sează pe ro­mâni. Ro­mâ­nia Dreaptă vor­bește prea mult des­pre re­forme și des­pre re­or­ga­ni­zare — cu­vin­tele as­tea nu fac de­cât să‑i în­gri­jo­reze pe Ghe­or­ghe și Ion, care nu prea vor să se ri­dice de unde stau atât de co­mod, mai ales că la ure­chea cea­laltă le șop­tește USL că le va da și‑i va în­des­tula. Pe vre­muri PDL-ul le vor­bea și el pe limba lor, le spu­nea des­pre cum vor face șî vor drege, cum Eu­ropa va da bani, iar ro­mâ­nii nu vor tre­bui de­cât să‑i chel­tu­iască și să se în­des­tu­leze — exact cum zice acum USL… Iar Ghe­or­ghe și Ion pri­ce­peau asta, era lim­pede — vi­i­to­rul con­ți­nea o gră­madă de lu­cruri bune și ni­că­ieri cu­vân­tul ăla urât: muncă. Da’ de la o vreme, de când cu ARD-ul ăsta, pe­de­liș­tii au luat‑o razna, nu‑i mai în­țe­lege nimeni.

Aripa re­for­ma­toare a PDL-ului nici nu mai fâl­fâie. Mo­nica Ma­co­vei agită ici și colo sa­bia jus­ti­ției, lă­u­dându-se cu te­ri­bila ei is­pravă din această cam­pa­nie: 75% din can­di­da­ții ARD sunt noi. Fap­tul în sine nu face pe ni­meni să tre­sară, presa îi tra­tează exact ca pe ceea ce sunt, niște ne­cu­nos­cuți și se con­cen­trează pe ar­ti­le­ria grea ră­masă în par­tid — Udrea, Vi­deanu, Blaga. Cristi Preda mai scrie câte un ar­ti­col ne­con­vins în blo­gul său și mai face câte o de­cla­ra­ție de presă — e un tip in­te­li­gent, nu‑i vorbă — da’ nu‑i ajută la ni­mic. Ca­va­le­rii jus­ti­țiari și-au ter­mi­nat ma­rea lor ca­val­cadă într-un nor de praf, după ri­si­pi­rea că­ruia se vede că nu au în­vins pe nimeni.

Pe ale­gă­to­rii Noii Re­pu­blici i‑a dez­a­mă­git aso­ci­e­rea cu PDL. Ei aș­tep­tau un anume ra­di­ca­lism, o rup­tură clară cu ve­chile me­tehne ale po­li­ti­cii dâm­bo­vițene, pe care a promis‑o și trâmbițat‑o chiar Mi­hail Neamțu, în lu­nile care au pre­mers trans­for­ma­rea din miș­care ci­vică în par­tid. De fapt nici n‑au fost pri­miți la masa ARD, au pri­mit doar câ­țiva din­tre ei niște man­date in­di­vi­du­ale. Exista un mo­men­tum, poate nu foarte mare, dar no­ta­bil, un cu­rent de opi­nie al unei clase de mij­loc care s‑a să­tu­rat de porcă­rii și min­ciuni și care nu do­rea avan­taje eco­no­mice, pen­tru că sunt oa­re­cum în­stă­riți. Vro­iau jus­ti­ție, vro­iau schim­bări ra­di­cale. Care nu sunt po­si­bile ală­turi de Blaga, Ber­ceanu, Udrea, Vi­deanu și cei­lalți mas­to­donți pe­de­liști. Așa că, foarte pro­ba­bil, s‑au în­tors la dez­in­te­re­sul lor ini­țial pen­tru politică.

MRU și Pa­pa­hagi ve­neau de ni­că­ieri, fără elec­to­rat pro­priu, doar cu un dis­cu­ta­bil ca­pi­tal de ima­gine. Vor­besc fru­mos, dar nu prea pro­mit ni­mic in­te­re­sant pen­tru ro­mâni. Pen­tru că ro­mâ­nii nu sunt in­te­re­sați de re­forme struc­tu­rale sau de one­s­ti­tate. Anti-co­rup­ția trece prin sto­mac. Is­to­ria noas­tră de­mon­strează lim­pede că vrem mai în­tâi să fim să­tui și abia apoi ne gân­dim dacă vrem să fim demni, efi­cienți sau har­nici. Și în ge­ne­ral s‑a do­ve­dit că, după ce um­plem bu­r­țile, nu ne prea mai vine să ne for­țăm nici in­te­lec­tul, nici vir­tu­țile, așa că fa­cem o siestă pre­lun­gită până ne apucă iar foamea.

Pro­ba­bil că lo­vi­tura de gra­ție pen­tru ima­gi­nea ali­an­ței de dreapta au dat‑o nu­me­ro­șii pri­mari pe­de­liști care au sus­ți­nut can­di­da­ții USL din lo­ca­li­tă­țile lor. Când te gân­dești la pro­pria re­a­le­gere, când vrei să te faci pri­mar de me­se­rie, cel mai im­por­tant lu­cru este să-ți vină bani de un­deva, de la o pu­tere dar­nică, care să te sus­țină fi­nan­ciar pen­tru pro­iec­tele ce vor în­des­tula pe cei ce te-au spon­so­ri­zat în cam­pa­nia de la lo­cale și vor de­mon­stra co­mu­ni­tă­ții că mai me­riți un man­dat în frun­tea ei. Prag­ma­tis­mul se naște ast­fel la ca­pă­tul mâi­nii în­tinse a ori­că­rui pri­mar, ce speră să i se dea, mai mult lui de­cât celorlalți.

Con­clu­zia? Pe ro­mâni îi in­te­re­sează un sin­gur lu­cru: cine dă mai multă po­mană. Prea pu­țin con­tează de unde și cu ce preț. Bogdaproste!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.