În mod ne­aș­tep­tat isla­mis­mul din Eu­ropa nu e doar o re­li­gie, ci și o po­si­bilă doc­trină po­li­tică și eco­no­mică. După in­suc­ce­sele ră­su­nă­toare ale so­ci­a­lis­mu­lui și co­mu­nis­mu­lui, asis­tând la de­că­de­rea re­centă a ca­pi­ta­lis­mu­lui, Sha­ria — le­gea fun­damen­tală a Isla­mu­lui — pre­tinde că poate fur­niza un mo­del sta­bil și trai­nic de viață. Mult mai com­pre­hen­sivă de­cât Bi­blia, Sha­ria nu e doar un cod de con­du­ită mo­rală, ci face pre­ci­zări foarte con­crete des­pre ves­ti­men­ta­ție, se­xu­a­li­tate, igienă, di­etă, ru­gă­ciune, po­li­tică și chiar eco­no­mie. Într‑o lume care se află în te­ri­bilă de­grin­go­ladă, asta poate suna la fel de ten­tant ca și o ide­o­lo­gie  de ex­tremă stângă sau ex­tremă dreaptă.

Cu alte cu­vinte, ur­mă­to­rul Hi­tler ar pu­tea fi pro­fe­tul Moham­med. Pro­ba­bil nu ime­diat, nu peste tot. Dar zi de zi Isla­mul pre­tinde că avansează can­ti­ta­tiv, iar Sha­ria este tot mai in­tens pro­mo­vată ca al­ter­na­tiva la ‑is­mele ne­re­u­șite ale de­mo­cra­ției. Iată al doi­lea epi­sod al do­cu­men­ta­ru­lui des­pre Islam în Eu­ropa, care abor­dează exact aceste su­biecte. Mi s‑au pă­rut em­ble­ma­tice lo­zin­cile stri­gate de un arab: de­mo­cra­ția este co­rup­ție, să­ră­cie, pe­do­fi­lie, e cri­mi­na­li­tate! Noi nu mai vrem de­mo­cra­ție! La gu­noi cu de­mo­cra­ția! Vrem Sharia!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.