Lui Radu C. și tu­tu­ror ce­lor care cred că is­to­ria ro­mâ­ni­lor este o scuză

De fi­e­care dată când vine vorba des­pre pă­ca­tele tre­cute ale ro­mâ­ni­lor se gă­sește ci­neva care să amin­tească de ghi­ni­oa­nele noas­tre is­to­rice, de ne­șansa de a ne fi aflat unde ne-am aflat, co­tro­piți, ocu­pați și je­fu­iți de toți cei din jur, care au pro­fi­tat de bo­gă­ți­ile pămân­tu­ri­lor noas­tre și de su­pe­ri­o­ri­ta­tea lor nu­me­rică pen­tru a ne face me­reu una cu pămân­tul. Îmi amin­tesc că am au­zit te­o­ria asta încă din vre­mea șco­lii ge­ne­rale, când în­ce­pu­sem să în­văț is­to­rie și mă în­tre­bam — cu nai­vi­tate co­pi­lă­rească — ce-or fi avut cu noi tur­cii și tă­ta­rii și hu­nii și pe­ce­n­e­gii și vi­zi­go­ții, de nu­mai pe noi ne-au ur­gi­sit și ne-au obi­dit, în timp ce pe po­lo­nezi, pe cehi și pe un­guri i‑au lă­sat în pace. Di­lema mea era lesne ex­pli­cată de is­to­ria fa­bri­cată de co­mu­niști, care ne în­vă­țau că cei­lalți au fost pro­te­jați de vi­te­jia cu care ne-am opus noi aces­tor hoarde dis­tru­gă­toare. Noi eram la por­țile din­tre ră­să­rit ale Eu­ro­pei și orice mi­gra­tor ne­pri­e­te­nos tre­buia să in­tre pe la noi, ca să‑l în­tre­băm de să­nă­tate. La adă­pos­tul des­to­i­ni­ciei noas­tre Oc­ci­den­tul a în­flo­rit li­niș­tit, apă­rat cu pre­țul ră­ni­lor și sa­cri­fi­ci­i­lor românești.

Doar că în ul­ti­mii do­uă­zeci de ani is­to­ria a în­ce­put trep­tat să-și schimbe dis­cur­sul și să ad­mită că, pe ici-pe colo și anume prin păr­țile esen­ți­ale, a cam exa­ge­rat cu vi­te­jia noas­tră. Cică tre­ce­rea mi­gra­to­ri­lor pe aici și nu prin altă parte avea oa­rece le­gă­tură și cu dez­or­ga­ni­za­rea sta­tală, nu doar cu bo­gă­ția re­col­te­lor. Că nu ne prea ri­di­cam la luptă în­tot­dea­una, ci doar din când în când luam furca, to­po­rul sau coasa și stă­team în ca­lea ur­giei. Apoi, re­nu­mă­rându-ne vic­to­ri­ile de‑a lun­gul se­co­le­lor, ne ies cam pu­țin­tele ca să fim chiar așa de mân­dri de is­pră­vile noas­tre de arme. Că de fapt sunt multe bă­tă­lii pe care noi le de­cla­ra­sem drept mari vic­to­rii, dar care se văd nițel di­fe­rit din­spre cea­laltă parte combatantă.

Dacă aveți cu­ri­o­zi­ta­tea să că­u­tați pe Wi­ki­pe­dia lista domni­to­ri­lor Mol­do­vei sau ai Ță­rii Ro­mâ­nești veți con­stata că nu apuca nici unul din­tre ei să se prea în­ve­chească în scaun, că îl uzur­pau alți ro­mâni sau chiar îl scur­tau de cap. Lesne de în­țe­les că nu prea era loc de con­struc­ții po­li­tice du­ra­bile și con­sis­tente. Neagu Dju­vara ne ex­plică — și are ar­gu­mente se­ri­oase — că s‑ar prea pu­tea ca fa­mi­li­ile domni­toare din Mol­dova și Țara Ro­mâ­nească să nici nu fi fost de ori­gine lo­cală, ci nis­cai cu­mani și pe­ce­n­egi, ră­mași să domnească peste gloata lo­cu­lui după in­cur­siu­nile lor vi­je­li­oase. Nu aș mira din cale afară să aibă drep­tate. Dar te­o­ria lui, deși aprig com­bă­tută de na­țio­na­liș­tii con­vinși (cum să fie cu­man Ba­sa­rab În­te­me­ie­to­rul!?! peste poate, monșer!), a re­în­viat altă scuză na­țio­nală: au ve­nit stră­i­nii și ne-au dez­bi­nat, ne-au ți­nut în pros­tie și nești­ință, n‑au clă­dit ni­mic pen­tru că nu vo­iau de­cât să ne jefuiască.

Co­vâr­șit de atâ­tea ar­gu­mente în fa­voa­rea te­o­riei ghi­nio­nu­lui ge­o­gra­fico-is­to­ric, mi-am pus o în­tre­bare sim­plă: bun, ne-au co­tro­pit, ne-au ur­gi­sit, ne-au je­fuit, dar noi ce fă­ceam în tim­pul ăsta? Răs­pun­sul e des­tul de com­pli­cat și în ace­lași timp re­la­tiv sim­plu: otră­veam fân­tă­nile, pâr­jo­leam grâ­nele și ne re­tră­geam în co­dri unde mai com­pu­neam o do­ină de jale. Și așa s‑a năs­cut și Mi­o­rița, ba­lada păs­to­ru­lui care se re­sem­nează în fața mor­ții fără a în­cerca nici o re­plică, un fel de em­blemă na­țio­nală a ati­tu­di­nii ro­mâ­nești în fața unui des­tin po­tri­v­nic. Nu lup­tăm, nu ri­pos­tăm, nici mă­car nu ne re­vol­tăm. Ac­cep­tăm cu su­pu­nere și, even­tual, în­cer­căm un ul­tim com­pro­mis: să spui să mă-ngroape, pe-aici pe aproape.

Aș fi vrut să fi exis­tat mă­car o ge­ne­ra­ție sa­cri­fi­cată pen­tru un ideal, fie el și greșit, un sin­gur exem­plu is­to­ric ma­jor de re­voltă ge­ne­rală, de so­li­da­ri­tate îm­po­triva du­ș­ma­ni­lor ori­care ar fi fost aceia, o sin­gură asu­mare co­lec­tivă a unei ati­tu­dini de ră­zme­riță îm­po­triva ne­drep­tă­ți­lor, o sin­gură dată când am avut cu­ra­jul de a lua is­to­ria în răs­păr. Nu aș cere să fi fost vic­to­ri­oși, ci doar să ne fi ri­di­cat toți ca unul și să spu­nem nu des­ti­nu­lui pe care ni l‑au im­pus al­ții, plă­tind chiar și cu viața în­drăz­ne­ala de a ne opune. Nu s‑a în­tâm­plat nici­o­dată asta în de­cât în pre­zența unui li­der pro­vi­den­țial, care a tre­buit să vină cu vi­ziu­nea, cu pla­nul, dar mai ales cu mo­ti­va­ți­ile ne­ce­sare pen­tru a ri­dica plă­ie­șii, că alt­min­teri nu‑l ur­mau la luptă. De aici vine cul­tul nos­tru pen­tru câ­teva per­so­na­li­tăți is­to­rice — Ște­fan cel Mare, Mi­hai Vi­tea­zul, Vlad Țe­peș — care au avut vi­ziu­nea unei soarte mai bune pen­tru ro­mâni și au in­spi­rat ma­sele să‑i ur­meze, ade­sea pro­mițând ceva în schimb. Cel mai ade­sea s‑au gă­sit al­ții care să‑i pi­ardă, iar scân­teia spi­ri­tu­lui lor nu a fost dusă mai de­parte de ni­meni. Pen­tru că mă­mă­liga ro­mâ­nească nici nu ex­plo­dează, nici nu moc­nește timp îndelungat.

Ma­rile po­poare au avut cu to­tul alte is­to­rii, mai cu seamă pen­tru că ei și le-au croit așa. După ce au con­struit un im­pe­riu ci­vi­li­za­tor, care a stat la te­me­lia mai mul­tor po­poare — ce­hii, slo­va­cii, slo­ve­nii, un­gu­rii, po­lo­nii* — ger­ma­nii și-au asu­mat so­li­dar na­țio­nal-so­ci­a­lis­mul lui Hi­tler, au cre­zut în des­ti­nul lor de po­por ales să‑i con­ducă pe cei­lalți și au în­cer­cat să im­pli­nească această vi­ziune. Nu au an­ti­ci­pat până unde va ajunge un ast­fel de drum, nu cred că ma­jo­ri­ta­tea ger­ma­ni­lor a fost de la bun în­ce­put în­cre­din­țată că vor con­strui la­găre de ex­ter­mi­nare pen­tru evrei și ți­gani, au avut pro­ba­bil o vi­ziune ceva mai pu­țin inu­mană asu­pra că­i­lor de a‑și îm­plini me­ni­rea is­to­rică. Lu­cru­rile au alu­ne­cat trep­tat — is­to­ria este plină de exem­ple în care in­ten­ții re­la­tiv bune au de­ge­ne­rat în atro­ci­tăți re­pro­ba­bile — și s‑au tre­zit puși în si­tu­a­ția unei cul­pa­bi­li­tăți ge­ne­rale. Și-au asumat‑o și pe asta, au pus ca­pul în pământ și tră­iesc și azi cu o jenă per­sis­tentă pen­tru fap­tele pe­tre­cute atunci, ne­în­ce­tând să-și ceară scuze. Au ales altă cale pen­tru a do­mina Eu­ropa, una paș­nică, dar nu mai pu­țin efi­cientă. Panze­rele eco­no­miei ger­mane stri­vesc as­tăzi sub șe­ni­lele pro­duc­ti­vi­tă­ții orice nu este la înăl­ți­mea stan­dar­de­lor lor.

Eroa­rea is­to­rică a ger­ma­ni­lor nu este de­cât una con­junc­tu­rală. În Ame­rica ani­lor ’32–33 vi­i­to­rul pre­șe­dinte Ro­o­se­velt era de­sem­nat can­di­dat al de­mo­cra­ți­lor la pre­șe­din­ție în de­tri­men­tul lui Al Smith, un om care a do­ve­dit ul­te­rior că avea ve­deri mult mai fa­vo­ra­bile față de po­li­tica lui Hi­tler. Ima­gi­nați-vă un al doi­lea răz­boi mondial cu ame­ri­ca­nii de par­tea ger­ma­ni­lor sau mă­car ne­u­tri — as­tăzi al­ții ar fi fost în­ving­ă­to­rii și alt­fel ar fi fost scrisă is­to­ria. Nu fac apo­lo­gia hi­tle­ris­mu­lui, con­stat doar că is­to­ria e în­tot­dea­una fa­vo­ra­bilă în­ving­ă­to­ri­lor. De­plâng moar­tea atâ­tor oa­meni în la­gă­rele de con­cen­trare na­ziste, dar vă rea­min­tesc de tra­ge­di­ile na­ti­vi­lor nord și sud-ame­ri­cani, uciși fără milă și cru­țare de eu­ro­pe­nii ci­vi­li­za­tori. În pri­mul caz vor­bim de ho­lo­ca­ust, în al doi­lea tre­cem to­tul sub tă­cere. Cum spu­neam, is­to­ria e scrisă de cei care înving.

Ro­mâ­ni­lor le‑a lip­sit exact această di­men­siune is­to­rică, această do­rință de a conta la scara uma­ni­tă­ții. Ro­mâ­nul este de pro­fe­sie su­pra­vie­țu­i­tor. So­lu­ți­ile lui sunt in­di­vi­du­ale, du­ș­ma­nii săi sunt cei­lalți ro­mâni, pen­tru că‑i fac com­pe­ti­ție în lupta lui de a su­b­zista. Po­li­tica lui merge și-așa e cre­zul na­țio­nal al ro­mâ­ni­lor, des­cur­ca­tul este pro­fe­sia lor de bază. Nu s‑au în­că­pă­țâ­nat nici­o­dată să fie cei care dau to­nul, pen­tru că ei cred cu tă­rie că nu‑s vre­mu­rile sub om, ci bie­tul om sub vre­muri. Pre­o­cu­pați prea mult să se adap­teze is­to­riei, au ui­tat să își cre­eze una. N‑ar fi târ­ziu nici acum, doar că tre­buie să în­ceapă prin a‑și re­cu­noaște gre­șe­lile din tre­cut pen­tru a pu­tea spera că le vor în­drepta vreo­dată. Alt­min­teri vor rămâne cu va­ni­ta­tea ar­gu­men­te­lor unei is­to­rii do­mi­nată de ghi­ni­oane și mal­ver­sa­țiu­nile du­ș­ma­ni­lor, dar cu izme­nele rupte în fund. Niște plân­gă­cioși lip­siți de importanță.

PS Exact pe aceste slă­bi­ciuni is­to­rice se în­te­me­iază con­struc­ția cla­sei po­li­tice ac­tu­ale. Ei au în­țe­les că, orice porcă­rii ar face, ro­mâ­nii nu se vor uni nici­o­dată ce­rându-le so­co­teală pen­tru fap­tele lor, ci se vor certa la nesfâr­șit în­tre ei, nu­mindu-se re­ci­proc ji­go­dii bă­siste și pon­taci or­di­nari. În vre­mea asta ade­vă­ra­ții bă­siști și pon­taci je­fu­iesc li­niș­tiți țara.


* Asi­mi­lez aici Aus­tria ci­vi­li­za­ției ger­ma­nice, deși ci­neva mai ri­gu­ros din punct de ve­dere is­to­ric ar pu­tea obiecta că există di­fe­rențe sem­ni­fi­ca­tive — nu con­test asta, dar pen­tru con­tex­tul ar­gu­men­ta­ției mele nu mi se par importante.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anca Stefan

    Re­sem­na­rea mi­o­ri­tica este una din­tre tra­sa­tu­rile de­fi­ni­to­rii ale ro­ma­ni­lor. Ex­pre­sia “asta este…” in­so­tita de ges­tul ri­di­ca­rii din umeri a ne­pu­tinta este una din cele mai des in­tal­nite in vor­bi­rea cu­renta, dupa ce po­ves­tim cuiva des­pre un lu­cru rau care ni s‑a intamplat. 


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.