Gașca de pe internet

Jur­na­liști moderni scriu online. De fapt tre­buie să scrie online, pen­tru că presa scrisă e pe patul de moarte. Și ală­turi de ei scriu o mul­țime de ano­nimi. Sunt aceștia jur­na­liști la rân­dul lor? Opriți‐vă ten­ta­ția de a răs­punde rapid cu nu. Gândiți‐vă: ce este un jur­na­list? O per­soană care își expune ide­ile în mod public, comen­tând fapte și întâm­plări din rea­li­ta­tea con­tem­po­rană sau din tre­cut, prin inter­me­diul unei publi­ca­ții. Care parte a defi­ni­ției aces­tea nu cores­punde pen­tru un comen­ta­tor?

Unele ziare nu soli­cită comen­ta­to­ri­lor să se iden­ti­fice în vreun fel. Sub ano­ni­ma­tul unor alias‐uri bizare, hilare sau gro­tești, mii de per­soane pot face orice fel de afir­ma­ții în comen­ta­ri­ile unui arti­col, fără a tre­bui să dove­dească în vreun fel veri­di­ci­ta­tea lor. Pot să jig­nească, pot să mintă, pot să exa­ge­reze. În urma lor vine alt­ci­neva, care își va forma o opi­nie nu doar din arti­co­lul propriu‐zis, ci și din comen­ta­ri­ile care îl suc­ced. Ei, și ce, în fond nu spu­nem noi că fie­care ins citește presa și judecă cu pro­pria sa minte dacă e corect sau nu ce spune jur­na­lis­tul și comen­ta­to­rii săi? Într‐o lume ide­ală pro­ba­bil că așa s‐ar întâm­pla. Rea­li­ta­tea este însă alta. Oame­nii nu ana­li­zează obiec­tiv fie­care infor­ma­ție pe care o pri­mesc, nu o trec prin fil­trul pro­priei gân­diri din sim­plul motiv că nu au capa­ci­ta­tea inte­lec­tu­ală și cunoș­tin­țele nece­sare pen­tru asta. Și atunci iau de‐a gata ceea ce li se spune, ceea ce li se arată, ceea ce li se suge­rează. Comen­ta­to­rul devine și el for­ma­tor de opi­nie.

Există și ziare care per­mit comen­ta­rii și prin inter­me­diul id‐ului de Face­book, făcând ast­fel mai vizi­bilă iden­ti­ta­tea unor comen­ta­tori. Pro­ba­bil că unii își cre­ază pagini de Face­book spe­ci­ale pen­tru comen­ta­rii, dar cei mai mulți par să fie per­soane reale, care simt nevoia de a‐și face cunos­cute opi­ni­ile comen­tând arti­cole din presă. Ce poate fi mai recon­for­tant decât să spui că l‐ai pus la punct pe jur­na­lis­tul X sau Y, că i‐ai zis "în față una care să il usture"? Comen­ta­riul insu­lui se publică auto­mat pe pagina sa de Face­book, ală­turi de link‐ul către arti­co­lul ori­gi­nal. Popu­la­ția de pri­e­teni ai comen­ta­to­ru­lui – selec­tată cel mai pro­ba­bil după cri­te­rii ce țin de ace­lași nivel de inte­li­gență, opi­nii și valori simi­lare – vor năvăli și ei să comen­teze la gazetă, întă­rind ast­fel opi­nia ami­cu­lui lor. Repe­tând ace­leași enun­țuri, uti­li­zând voca­bu­la­rul comun, gru­pul de pri­e­teni vir­tu­ali își recon­firmă valo­rile pro­prii – insulta, jig­ni­rea, semi­doc­tis­mul sau inep­ția, națio­na­lis­mul șamd – fără nici o pre­o­cu­pare de a‐și dovedi afir­ma­ți­ile sau de a‐și jus­ti­fica ati­tu­di­nile.

Inca­pa­bili să for­meze comu­ni­tăți din cauza into­le­ran­ței la opi­nii diverse și a inca­pa­ci­tă­ții de a lucra în echipă, româ­nii simt totuși nevoia gru­pu­lui unde să‐și regă­sească opi­ni­ile rever­be­rate de alți indi­vizi, adică gașca. La fel cum gașca de car­tier nu își jus­ti­fică acțiu­nile, considerându‐se îndrep­tă­țită să acos­teze necu­nos­cuți, să‐i bată pe cei mai slabi, să înjure vâr­st­nici și să pro­li­fe­reze invec­tive în gura mare, gașca de Face­book își este sieși sufi­cientă în mani­fes­tă­rile ei pe inter­net. Cu o deo­se­bire, totuși: pe stradă, acos­tați de poli­ție și luați la între­bări, găș­ca­rii tre­buie să scoată bule­ti­nele, să se legi­ti­meze și să‐și explice com­por­ta­men­tul. Pe inter­net însă se simt com­plet pro­te­jați, nu?

Există nevoia de res­pon­sa­bi­li­tate a afir­ma­ți­i­lor din comen­ta­rii? Dacă jig­nești și insulți tre­buie să poți fi iden­ti­fi­cat și tras la răs­pun­dere? Sunt sigur că subiec­tul acesta naște mari con­tro­verse. Cât de îndrep­tă­țit este un jur­na­list, care a fost numit bou, cre­tin sau în alt fel prin comen­ta­ri­ile la un arti­col al său, să ceară iden­ti­fi­ca­rea indi­vi­du­lui care l‐a cata­lo­gat ast­fel și să‐l acțio­neze pe cale civilă? Ar tre­bui Face­book să ofere infor­ma­ți­ile nece­sare iden­ti­fi­că­rii col­por­to­ru­lui? Ști­ind cât caz se face pe tema con­fi­den­ți­a­li­tă­ții infor­ma­ți­i­lor pe inter­net, aș jura că răs­pun­sul majo­ri­tar ar fi un NU hotă­rât. Dar dacă inci­den­tul s‐ar întâm­pla pe stradă, care ar fi opi­nia majo­ri­tă­ții? Desi­gur, un DA aproape una­nim. Și totuși, care e dife­rența sem­ni­fi­ca­tivă din­tre cele două situ­a­ții?

Dacă mă între­bați pe mine, nici una.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu