Fă­când stu­dii pse­udo-so­cio­lo­gice pe co­men­ta­to­rii din ar­ti­co­lele zia­re­lor on-line, am dat peste un spe­ci­men foarte in­te­re­sant. E o per­soană de sex fe­mi­nin, cu o pa­gină de Fa­ce­book de­di­cată su­biec­tu­lui anti-PDL, care își de­clară pre­fe­rin­țele pen­tru Mi­hai Gâ­dea, Mir­cea Ba­dea, An­to­ne­scu, Ponta, Năs­tase și Antena3, dar și pen­tru in­sti­tu­tul de mar­ke­ting și o mare com­pa­nie far­ma­ce­u­tică, ceea ce mă face să cred că-și fi­nan­țează exis­tența din munca de min­ci­nos pro­fe­si­o­nist la acel pro­du­că­tor de me­di­ca­mente. Va să zică avem pe ci­neva care are un ve­nit fru­mu­șel — în pharma se plă­tește bine — care își de­dică tot tim­pul de so­ci­a­li­zare in­ter­nau­tică pen­tru a‑l desfi­ința pe Bă­sescu și pe pe­de­liști. Iată o mos­tră de pro­duc­ție jur­na­lis­tică ori­gi­nală, pro­dusă pe 27 iu­lie, când Bă­sescu era încă sus­pen­dat și fă­cea con­fe­rințe de presă din garaj:

Sa­racu Ba­sescu ce jal­nic sta­tea cu har­ti­ile alea in mana de zi­cea ca e ad­mi­nis­tra­to­rul de bloc la sfar­sit de luna, cand alearga dupa oa­meni sa mai dea un ban la in­tre­ti­nere. Parca‑l si vad pe ro­man cum sare dis­pe­rat din pat cand aude ca sa­raca “ANI” si “CCR” sunt in pe­ri­col de dezvir­gi­nare in fata Co­lo­ne­lu­lui Do­garu care a pri­mit li­ber de la Ponta sa-si des­cheie pan­ta­lo­nii. Va dau o veste proasta (pen­tru voi nu pen­tru tara): pe ro­man il doare in cur de ANI, CCR, DNA, CSM, etc. cum l‑a du­rut in cur si cand Ba­sescu se caca in in­sti­tu­ti­ile as­tea cand vroia si cum vroia el.

Niciuna din abre­vi­a­tiu­nile as­tea nu‑i dau de man­care ro­ma­nu­lui si nici nu l‑au apa­rat atunci cand i s‑a ta­iat sa­la­riul sau pen­sia sau i s‑a in­chis scoala si spi­ta­lul din zona sau cand i‑a fost ta­iata alo­ca­tia co­pi­lu­lui sau cand i‑a fost ta­iat aju­to­rul de so­maj sau cand au fost ta­iate in­dem­ni­za­ti­ile ma­me­lor, etc

Ro­ma­nul gan­deste sim­plu si prag­ma­tic: cum i‑a dat Ponta ce i‑a fu­rat Ba­sescu, cum o sa scada Ponta TVA la ali­mente, cum o sa‑l ajute Ponta sa se an­ga­jeze daca are peste 50 de ani sau sub 25 de ani, cum l‑a aju­tat Ponta cu fac­tu­rile, cum a oprit Ponta ho­tia si acum are un ex­ce­dent de 1 mi­li­ard de euro, cum a ta­iat Ponta con­trac­tele ba­ie­ti­lor des­tepti, cum o sa dea Ponta su­b­ven­tii pen­tru iri­ga­tii in agri­cul­tura, cum o sa faca Ponta sa fie ab­sor­biti ba­nii eu­ro­peni, cum a ter­mi­nat Ponta autos­tra­zile A3 si A2, cum stie Ponta sa vor­beasca in limbi straine si o sa in­vete si ger­mana … si tot asa.

Asa ca che­li­o­sul ala bron­zat cu o torta in mana (de parca se pre­ga­tea sa dea foc ta­rii) si cu o mo­maie ala­turi (care pe­semne sim­bo­liza de­mo­cra­tia ro­mana) ESTE PA! La re­ve­dere si-un praz verde!

Este în­spă­i­mân­tă­tor ci­nis­mul cu care ast­fel de per­soane aprobă abu­zu­rile, mo­ti­vând că și cel abu­zat a fost abu­za­tor la rân­dul său. Ju­de­cata com­pa­ra­tivă este foarte pre­zentă în min­tea ro­mâ­nu­lui: dacă X a fă­cut ceva ile­gal și n‑a fost pe­dep­sit, atunci și Y poate să facă ile­ga­li­ta­tea și să scape. În lo­gica ro­mâ­nească X și Y nu tre­buie pe­dep­siți, ci to­le­rați pe mo­tiv de echi­tate in­frac­țio­nală. Lu­ată la bani mă­runți, juna anti-pe­de­listă nu cred că ar ști să dea exem­ple con­crete des­pre când și cum a abu­zat Bă­sescu de ANI și CCR, ea nu face de­cât să re­pete pa­pa­ga­li­cește ceea ce i s‑a spus la te­le­vi­ziu­nea sa pre­fe­rată, con­di­men­tându-și ar­gu­men­ta­ția cu ex­pre­sii co­lo­rate: dezvir­gi­nare, des­che­iere la pan­ta­loni. Ci­neva mai pri­ce­put la psi­ho­lo­gie ar pu­tea ex­plica pro­ba­bil ce fel de pro­bleme tră­dează acest limbaj…

Dar domni­șoara în ca­uză ex­primă și o altă opi­nie larg răs­pân­dită, care de­mon­strează că nu avem un ata­șa­ment real față de va­lo­rile de­mo­cra­tice: sun­tem gata să ig­no­răm vi­o­la­rea unor prin­ci­pii fun­damen­tale, dacă ni se dau bani su­fi­cienți. Prea pu­țin con­tează pen­tru noi ro­lul in­sti­tu­ți­i­lor men­țio­nate — ne doare în cur de ele, după cum se ex­primă ea, plină de fe­mi­ni­tate — dacă în schimb pri­mim sa­la­rii, alo­ca­ții, pen­sii și aju­toare de șo­maj. De­si­gur, sun­tem toți de acord că po­li­ti­cie­nii fac di­verse ile­ga­li­tăți, dar so­lu­ția nu este or­ga­ni­za­rea sta­tu­lui prin me­ca­nisme care să îm­pie­dice aceste com­por­ta­mente. Pe as­tea care le avem le-am fă­cut mai mult sub pre­siu­nea Eu­ro­pei, nu că mu­ream noi de dra­gul lor, iar dacă nu func­țio­nează bine nu e pen­tru că nu le tra­tăm cu se­ri­o­zi­tate, nici pen­tru că nu ne stră­duim să le îm­bu­nă­tă­țim. Nu merg bine pen­tru că sunt niște tâm­pe­nii de care n‑avem ne­voie. So­lu­ția noas­tră este li­de­rul sal­va­tor. De pildă, Vic­tor Ponta.

În iu­lie Ponta avea nu­mai re­a­li­zări la ac­tiv. De­si­gur, toate erau ipo­te­tice, pen­tru că el își ocupa 75% din timp cam­pa­niei anti-Bă­sescu, după cum sin­gur a de­cla­rat. Atunci Ponta era jus­ti­țiar, scă­dea TVA, ajuta ti­ne­rii și bă­trâ­nii să se an­ga­jeze, dă­dea su­b­ven­ții pen­tru iri­ga­ții (??? nici n‑am au­zit de așa ceva), oprea ho­ția, crea ex­ce­dente bu­ge­tare și — cu mâna stângă — ter­mina autos­tră­zile A2 și A3. Vă pu­teți ima­gina un mas­cul mai po­tent și mai vi­ril? Eu nu. Drept e că după ju­mă­tate de an de atunci nu s‑au prea în­tâm­plat nici unele din­tre dezi­de­ra­tele as­tea, cu ex­cep­ția autos­tră­zi­lor. Ero­ina noas­tră nu are însă o pro­blemă cu aceste in­con­sis­tențe din­tre vor­bele tre­cu­tu­lui și fap­tele pre­zen­tu­lui. Iar ex­pli­ca­ția o gă­sim în slo­ga­nul pa­gi­nii sale de Fa­ce­book: în fi­e­care zi în­cepe res­tul vie­ții mele.

În Ro­mâ­nia tre­cu­tul nu prea are im­por­tanță. Ha­bar n‑avem de unde ve­nim și unde ne du­cem. Și nici nu prea vrem să știm. În fi­e­care zi în­ce­pem să trăim res­tu­rile vie­ții noastre.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.