Alegerile fiecărei zile

În ulti­mele zile m‐am tot gân­dit dacă e vre­mea să renunț la deci­zia mea de a nu mai vota. Eve­ni­men­tele ulti­me­lor șapte‐opt luni mi s‐au părut îngri­jo­ră­toare din multe puncte de vedere, iar anun­țata vic­to­rie a USL nu face decât să adân­cească sen­ti­men­tul unei imi­nente dete­ri­o­rări a situ­a­ției Româ­niei. Româ­nii par să îi poarte spre o vic­to­rie ale cărei merite nu le apar­țin – între­gul merit îi revine lui Băsescu, care a reu­șit să divi­zeze Româ­nia în două tabere: jeguri băsiste și use­liști ordi­nari. Doar că vic­to­ria se anunță a fi prea zdro­bi­toare, prea multă putere trece în mâi­nile unora care sunt com­plet ires­pon­sa­bili. E oare vre­mea să încerc cu pute­rea modestă a unui sin­gur vot să apăr un oare­care echi­li­bru? Ce echi­li­bru este acela între două rele și cât de rezo­na­bil șî moral este să sus­ții niște lichele pen­tru a nu fi com­plet înlă­tu­rate de niște jigo­dii?

Ale­ge­rile de azi se deo­se­besc oare­cum de cele ante­ri­oare, pen­tru că aproape toți acto­rii poli­tici au renun­țat la măș­tile ide­o­lo­gice pe care le‐au afi­șat până acum, iar miza e doar drep­tul de a guverna și pute­rea de a dis­pune de banii publici pen­tru afa­ce­rile pro­prii. Căr­țile sunt date pe față, într‐un fel. Dreapta și stânga poli­tică nu mai au impor­tanță nici măcar teo­re­tică. Ori­cum româ­nii nu au înțe­les în marea lor majo­ri­tate dife­ren­țele sem­ni­fi­ca­tive ale ide­o­lo­gi­i­lor, așa că pen­tru cei mai mulți aceste nuanțe nu aveau nici o impor­tanță. Ale­ge­rile de azi sunt poate cele mai cinice din­tre toate câte le‐am avut după '89.

Mi‐am dat seama până la urmă că nu ale­ge­rea unui par­la­men­tar este cea care are o impor­tanță, nu echi­li­brul din­tre pede­liști și use­liști este impor­tant. Dacă aș putea să aleg ceva, nu un par­la­men­tar corect ar fi prima mea dorință. Mi‐aș dori mai mult ca româ­nul de rând să fie onest și mun­ci­tor, orga­ni­zat și chi­b­zuit, res­pec­tuos și demn. Mi‐aș dori să îl văd civi­li­zat în com­por­ta­men­tele sale zil­nice, impli­cat în comu­ni­tă­țile din care face parte, atent la ima­gi­nea sa în fața celor­lalți. Aș vrea să‐l aud recunoscându‐și gre­șe­lile tre­cu­tu­lui și cerând scuze celor cărora le‐a făcut nedrep­tăți, afir­mând răs­pi­cat prin­ci­pi­ile sale fun­damen­tale și susținându‐le prin pute­rea exem­plu­lui per­so­nal. Aș vrea să‐l văd mai edu­cat și mai inte­re­sat de valo­rile spi­ri­tu­ale decât este astăzi.

Doar că ale­ge­rile aces­tea nu le pot face eu. Ale­ge­rile aces­tea le face fie­care pen­tru sine, într‐un fel de demo­cra­ție nein­sti­tu­țio­na­li­zată. Ale­ge­rile aces­tea nu se țin pe 9 decem­brie, ci prin fie­care gest pe care îl face fie­care român. Ale­ge­rile aces­tea au loc în fie­care zi. Iar cele par­la­men­tare din 9 decem­brie nu sunt decât oglinda ale­ge­ri­lor făcute zil­nic de majo­ri­ta­tea româ­ni­lor.

De aceea votul meu de azi nu are nici o impor­tanță. Ale­ge­rile din fie­care zi sunt sin­gu­rele care con­tează.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu