Din­tre toate sta­tis­ti­cile care se fac acum, ime­diat după ale­geri, mie unul mi-ar place să văd una în mod spe­cial: o es­ti­mare a pro­cen­tu­lui din PIB ge­ne­rat de cei care s‑au pre­zen­tat la vot, com­pa­ra­tiv cu cei care nu s‑au pre­zen­tat. De­si­gur, nu este po­si­bil să ob­ții aceste date, pen­tru că ar în­călca con­fi­den­ți­a­li­ta­tea in­for­ma­ți­i­lor des­pre nea Ghe­or­ghe și țața Floa­rea pe care i‑a scos pri­ma­rul PSD la vot. Dar aș pu­tea să fac pa­riu că, dacă am avea aceste date, am do­bândi o ima­gine foarte in­te­re­santă asu­pra noastră.

Fai­mo­sul prin­ci­piu al lui Pa­reto (80–20) se aplică mai mult ca si­gur și în ca­zul po­pu­la­ției Ro­mâ­niei. 80% din PIB e pro­dus de 20% din po­pu­la­ția ac­tivă. Poanta e că ăș­tia 20% nu se duc la vot. Iar din cei­lalți 80%, ju­mă­tate nu s‑au dus nici ei. Am o bă­nu­ială că, dacă s‑ar face sta­tis­tica de care po­me­neam, am des­co­peri că cei 40% pre­zenți la vot pro­duc în­tre 5 și 10% din PIB. Este ca și cum într‑o fa­mi­lie ia de­ci­zii ăla care aduce cei mai pu­țini bani în casă. Și n‑ar fi nici o pro­blemă, dacă ar lua de­ci­zii bune. Dar când sunt proaste și îi duce de râpă și pe cei­lalți, în­cepi să te în­trebi care e legitimitatea.

Ci­neva ar pu­tea spune că nu‑i îm­pie­dică ni­meni pe cei 20% să se ducă la vot. E ade­vă­rat, cu un amen­dament: ar tre­bui să aibă cu cine să vo­teze. Pen­tru că a da vo­tul ori­cui e la fel de rău ca și atunci când nu‑l dai ni­mă­nui. Sau chiar mai rău. Iar cei care ar tre­bui să fie în po­li­tică pen­tru a re­pre­zenta in­te­re­sele aces­tei clase pro­duc­tive a Ro­mâ­niei, ar tre­bui să-și asume pen­tru mulți ani scui­pa­ții pu­blici ai ce­lor­lalți 80%, care i‑ar urî pen­tru eli­tism și dis­curs ne­po­pu­lar. Cine vrea să facă asta? Ni­meni, bi­ne­în­țe­les. Iar aso­ci­e­rea unei ast­fel de forțe po­li­tice cu ac­tori exis­tenți ai cla­sei po­li­tice e ne­câști­gă­toare. Do­vada este ce s‑a în­tâm­plat cu Noua Re­pu­blică după ce s‑a aso­ciat cu PDL. Cele câ­teva idei in­te­re­sante ale lor s‑au îne­cat în ocea­nul de mi­ze­rie pedelist.

Sunt tot mai con­vins că sin­gu­rul mod în care o mi­nimă nor­ma­li­tate s‑ar pu­tea re­in­sta­ura în po­li­tica Ro­mâ­niei este să ajun­gem la fund. Com­plet. Abia atunci pros­ti­mea se va uita dis­pe­rată spre cei care pot pro­duce so­lu­ții în loc de vorbe și mici elec­to­rali. Dar asta va dura foarte mult. Ca­lea mai ra­pidă sunt Sta­tele Unite ale Europei.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  Am ajuns sa cred ca nu mai exista so­lu­tii, cel pu­tin pen­tru ur­ma­to­rii 50 de ani. Chiar daca ajun­gem la fund (cum am fost in 89) o sa schim­bam pe unii cu al­tii, Li­nia 1 cu Li­nia 2/3/4…
  Asa, poate dupa 50 de ani de con­trol bu­ge­tar strict de la Bru­xe­l­les, de ta­iat fon­duri daca le fu­ram, de su­pra­ve­ghere per­pe­tua pe jus­ti­tie in­cat sa ajun­gem la o jus­ti­tie semi-func­tio­nala sa avem sansa ca cei nas­cuti in 2062 sa in­te­le­gea ca a lua spaga sau a fura din ba­nii pu­blici nu e ceva cu care sa te la­uzi cand te vezi cu prietenii.
  Eu am vo­tat, cred ca mai sunt si ex­cep­tii de la te­o­ria cu 80–20, oa­meni nor­mali care inca nu s‑au de­cis care e so­lu­tia co­recta: a vota si a spera (nici spe­ranta n‑am mai avut anul asta, am vo­tat ca sa fie un echi­li­bru in­tre cele 2 tagme de…PDL/USL) sau a nu vota.
  P.S. In rit­mul asta la vi­i­toa­rele ale­geri nu o sa mai vo­tez pe prin­ci­piul ca daca tot sunt ires­pon­sa­bili (atat vo­tan­tii cat si cei vo­tati) ma­car sa‑i las in pace, sa nu‑i mai de­ran­jez cu vo­tul meu.

  • Sorin Sfirlogea

   Si­gur că au exis­tat ex­cep­ții de la re­gula lui Pa­reto, Bo­gdan, dar ele nu au cum să con­teze în tă­vă­lu­gul sta­tis­tic ma­jo­ri­tar. Spe­ranța care te‑a dus pe tine la vot e lă­u­da­bilă, dar inu­tilă așa cum ți-ai dat seama. Doar vo­tând nu vom schimba ni­mic, nici­o­dată, iar du­ș­ma­nul nu e clasa po­li­tică, ci proș­tii din ju­rul nos­tru. În­tre­ba­rea e cum re­u­șim să‑i ți­nem acasă pe proști, cum oprim pros­tia să se vo­teze singură…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.