În zi­lele di­na­in­tea ale­ge­ri­lor a cir­cu­lat pe in­ter­net o ima­gine-text cu acest me­saj: Sin­gu­rii ab­senți mo­ti­vați sunt eroii Re­vo­lu­ției din 1989. Pe 9 de­cem­brie vo­tez din res­pect pen­tru sa­cri­fi­ciul lor. Am primit‑o și eu prin in­ter­me­diul unei pri­e­tene și măr­tu­ri­sesc că am avut o clipă de ezi­tare, gân­dindu-mă că n‑am să merg la vot — me­sa­jul e pu­ter­nic emo­țio­nal și, chiar dacă știu că eroii re­vo­lu­ției au mu­rit inu­til și dra­ma­tic pen­tru a con­tri­bui la o sce­no­gra­fie po­li­tică, nu pot să nu mă simt miș­cat de ideea de a‑i res­pecta. Până la urmă, eroi sau vic­time co­la­te­rale, au avut ro­lul lor în eve­ni­men­tele care ne-au dat șansa pe care o avem astăzi.

Am re­zis­tat emo­ției și nu m‑am dus la vot. Ui­tându-mă la re­zul­ta­tele anun­țate până acum în­țe­leg că n‑am greșit: di­fe­rența din­tre vo­tul ma­jo­ri­tar și cel pe care l‑aș fi dat eu e atât de mare în­cât nu are nici o im­por­tanță fap­tul că am stat acasă. Mă uit acum la re­zul­tate și rea­na­li­zez me­sa­jul pe care l‑am primit.

În co­le­giul 8 pen­tru Se­nat, în Bu­cu­rești, Dan Vo­i­cu­lescu a câști­gat cu 70%. Dan Vo­i­cu­lescu este un per­so­naj care este co­la­bo­ra­tor do­ve­dit al Se­cu­ri­tă­ții co­mu­niste. De­ține te­le­vi­ziuni cu care ma­ni­pu­lează po­pu­la­ția pen­tru a în­lo­cui lipsa de pro­gram și ide­o­lo­gie a par­ti­du­lui său. Are pro­cese pe­nale pe rol, pe care le pre­lun­gește și le mută dintr‑o in­stanță în alta, pen­tru a scăpa de con­dam­nare. Unul din­tre con­tra­can­di­da­ții săi este un om imo­bi­li­zat în scaun cu ro­tile, care a re­u­șit în ciuda han­di­ca­pu­lui să aibă o firmă de software și să de­vină an­tre­pre­nor. Pro­ba­bil nu e un în­ger. Dar față de Voiculescu…

În co­le­giul 5 pen­tru Ca­mera De­pu­ta­ți­lor, în Hu­ne­doara, a câști­gat can­di­da­tul PP-DD, Mo­nica Ia­cob-Ri­dzi. Nu doar că este do­ve­dită ca in­frac­toare în ca­li­ta­tea sa de fost mi­nis­tru PDL, ci este și o evi­dentă tra­se­i­stă po­li­tică. Tre­ce­rea la PP-DD s‑a plătit pro­ba­bil cu bani grei, în nă­dej­dea că scapă de puș­că­rie prin imu­ni­ta­tea par­la­men­tară. Nu e vorba de imo­ra­li­tate, ci de amoralitate.

În sec­to­rul 6, can­di­dând ca de­pu­tat, Gigi Be­cali a ob­ți­nut 65% din vo­turi. Lim­ba­jul co­lo­rat, lipsa de res­pect pen­tru orice va­loare re­ală, mi­so­gi­nis­mul, in­cul­tura și fan­fa­ron­ada sa nu au con­tat pen­tru ale­gă­to­rii res­pec­tivi. Au con­tat pro­ba­bil doar ipo­te­ti­cele po­meni pe care le va face, în sti­lul său bi­ne­cu­nos­cut. Alt­ceva nici nu are de ofe­rit, doar fi­ri­mi­turi din ave­rea sa do­bân­dită prin spe­cu­la­ții imobiliare.

Pro­ba­bil că mai sunt mulți, mulți al­ții în ace­eași si­tu­a­ție. Dan Dia­co­ne­scu — alt in­di­vid lip­sit de scru­pule și de prin­ci­pii — ar fi fost cu si­gu­ranță ales dacă nu avea am­bi­ția pros­tească de a se bate cu Ponta în ace­lași co­le­giu. Clasa po­li­tică ro­mâ­nească este con­stru­ită din aceste ti­po­lo­gii umane. Așa că mă în­torc la me­sa­jul pri­mit care mă de­nunță ca ab­sent ne­mo­ti­vat și vă întreb:

DRAGI COMPATRIOȚI,
DIN RESPECT PENTRU EROII REVOLUȚIEI
AȚI VOTAT ACESTE JIGODII?

Și pen­tru că nu vreau să vă tor­tu­rez cu în­tre­bări in­chi­zi­to­ri­ale (am au­zit că după re­fe­ren­du­mul din vară ați fost stre­sați de pro­cu­rori ne­mer­nici, care v‑au în­tre­bat cum de-ați vo­tat de câte șapte ori), am să răs­pund tot eu la această în­tre­bare: nu, nu din res­pect pen­tru eroii re­vo­lu­ției ați vo­tat așa. Ci pen­tru că sun­teți proști și lip­siți de ca­rac­ter. Pen­tru că de­mo­cra­ția e doar un cu­vânt pen­tru voi. Pen­tru că sun­teți ne­chi­b­zu­iți și oport­u­niști. Pen­tru că nu aveți de­cât etica pro­fi­tu­lui per­so­nal, prin orice mij­loace. Pen­tru că sun­teți niște pu­tu­roși și po­ma­na­gii no­to­rii — rro­mii din Oc­ci­dent sunt oglinda voas­tră per­fectă. De aia sun­teți eter­nii ra­tați ai Eu­ro­pei. Pen­tru voi pla­gi­a­tul nu în­seamnă furt, tur­nă­to­ria e jus­ti­fi­ca­bilă ca me­todă de su­pra­vie­țu­ire, lipsa de scru­pule e ac­cep­ta­bilă, ho­ția poate fi tre­cută cu ve­de­rea dacă vi se face parte.

Iar sin­gu­rul mod în care mă pot dezice de voi, cei care vă sim­țiți re­pre­zen­tați de hoți, tur­nă­tori și min­ci­noși, este să rămân un ab­sent ne­mo­ti­vat de la mo­men­tele pe­ni­bile prin care vă scri­eți istoria.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.