Să nu‐ți faci chip cioplit

În 2010 o ilus­tră necu­nos­cută ieșea din ano­ni­mat și uimea întreaga Româ­nie cu îndă­ră­t­ni­cia ei cara­ca­leană. Cris­ti­ana Anghel, învă­ță­toa­rea nemul­țu­mită de redu­ce­rea cu 25% a sala­ri­i­lor buge­ta­ri­lor și de nea­pli­ca­rea legii de majo­rare cu 50% a sala­ri­i­lor din învă­țământ, a intrat în greva foa­mei și a rezis­tat 70 de zile pen­tru cauza ei. Am considerat‐o nebună, dar am admi­rat sto­icis­mul ei, pute­rea de a îndura pen­tru o idee. Une­ori, chiar și atunci când moti­va­ți­ile ne sunt con­fuze, stă­ru­ința de a ne sus­ține punc­tul de vedere e un semn că ne îndrep­tăm spre o cale mai bună. Cel puțin avem cre­dință în ceva, ceea ce e mai bine decât a nu crede în nimic.

Pe urmă, în vara lui 2012, doamna Anghel a intrat din nou în greva foa­mei, de data asta simțindu‐se jig­nită de… Baro­sso, pre­șe­din­tele Comi­siei Euro­pene. Am fost stu­pe­fiat de sim­pli­ta­tea jude­că­ții doam­nei învă­ță­toare, care sus­ți­nea că popo­rul român era jig­nit de decla­ra­ți­ile ofi­ci­a­lu­lui euro­pean, ca și cum ast­fel de pro­bleme se rezolvă prin metoda supă­ră­rii văca­ru­lui pe sat. Mân­dria națio­nală a doam­nei din Cara­cal era însă dată la maxim, se pare. A tre­cut și prin etapa asta, iar eu am crezut‐o doar o exal­tată pro­vin­ci­ală, care țîne musai să devină ero­ină de con­junc­tură.

Se dove­dește însă că am subestimat‐o pe doamna Cris­ti­ana. La ale­ge­rile par­la­men­tare care toc­mai s‐au înche­iat, Cris­ti­ana Anghel s‐a meta­mor­fo­zat din doamna învă­ță­toare în doamna sena­tor USL. Să mai zică cineva că die­tele astea severe sunt o pros­tie… Inte­re­sant, doamna sena­tor nu s‐a ales la cole­giul din Cara­cal, unde s‐ar fi aștep­tat un naiv ca mine, ci la Crai­ova, unde a fost uti­li­zată pen­tru a‐l învinge pe Anto­nie Solo­mon, per­so­naj noto­riu și con­tro­ver­sat al urbei oltene. M‐am îngri­jo­rat de cunoș­tin­țele mele de geo­gra­fie, cre­zând că am uitat în ce județ e Cara­cal și că uitu­ce­nia mea mă împie­dică să înțe­leg cum a ajuns doamna Anghel la Crai­ova – dar  nu, Cara­cal e în jude­țul Olt, așa cum bine știam, nici­de­cum în Dolj. Cum de a can­di­dat o cara­ca­leancă la Crai­ova, rămâne un mis­ter al PSD…

Biblia ne învață să nu facem chip cio­plit celor ce sunt în ceruri sau pe pământ, închinându‐ne lor. Dar ce alt­ceva este votul dat unei per­soane care face sacri­fi­cii în numele unor pre­su­puse cauze nobile, pen­tru ca apoi să devină instru­men­tul unor mane­vre poli­tice one­roase? Nu e oare mima­rea unei ver­ti­ca­li­tăți morale, pen­tru sco­puri mer­can­tile? Sunt tare curios să văd la ce s‐o pri­ce­pând doamna învă­ță­toare din Cara­cal, pen­tru că în par­la­ment nu e nevoie nici de peda­go­gie, nici de meto­dica pre­dă­rii la cla­sele I‐IV, nici de greva foa­mei. Am s‐o întreb peste ceva timp care a fost con­tri­bu­ția ei la mai binele țării, pen­tru care cân­dva era gata să‐și sacri­fice sănă­ta­tea.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu