Să nu-ți faci chip cioplit

În 2010 o ilus­tră necunos­cută ieșea din anon­i­mat și uimea întreaga Românie cu îndărăt­ni­cia ei cara­caleană. Cris­tiana Anghel, învăță­toarea nemulțu­mită de reduc­erea cu 25% a salari­ilor buge­tar­ilor și de neapli­carea legii de majo­rare cu 50% a salari­ilor din învățământ, a intrat în greva foamei și a rezi­s­tat 70 de zile pen­tru cauza ei. Am considerat‑o neb­ună, dar am admi­rat sto­icis­mul ei, put­erea de a îndura pen­tru o idee. Une­ori, chiar și atunci când moti­vați­ile ne sunt con­fuze, stăru­ința de a ne susține punc­tul de vedere e un semn că ne îndrep­tăm spre o cale mai bună. Cel puțin avem cred­ință în ceva, ceea ce e mai bine decât a nu crede în nimic.

Pe urmă, în vara lui 2012, doamna Anghel a intrat din nou în greva foamei, de data asta simțindu-se jig­nită de… Barosso, președ­in­tele Comisiei Europene. Am fost stu­pe­fiat de sim­pli­tatea judecății doam­nei învăță­toare, care susținea că poporul român era jig­nit de declar­ați­ile ofi­cialu­lui euro­pean, ca și cum ast­fel de prob­leme se rezolvă prin metoda supărării văcaru­lui pe sat. Mân­dria națion­ală a doam­nei din Cara­cal era însă dată la maxim, se pare. A tre­cut și prin etapa asta, iar eu am crezut‑o doar o exal­tată provin­cială, care țîne musai să dev­ină eroină de con­junc­tură.

Se dovedește însă că am subestimat‑o pe doamna Cris­tiana. La alegerile par­la­mentare care toc­mai s‑au încheiat, Cris­tiana Anghel s‑a meta­mor­fozat din doamna învăță­toare în doamna sen­a­tor USL. Să mai zică cineva că dietele astea severe sunt o prostie… Intere­sant, doamna sen­a­tor nu s‑a ales la colegiul din Cara­cal, unde s‑ar fi aștep­tat un naiv ca mine, ci la Craiova, unde a fost uti­lizată pen­tru a‑l învinge pe Antonie Solomon, per­sonaj noto­riu și con­tro­ver­sat al urbei oltene. M‑am îngri­jo­rat de cunoșt­ințele mele de geografie, crezând că am uitat în ce județ e Cara­cal și că uituce­nia mea mă împiedică să înțe­leg cum a ajuns doamna Anghel la Craiova — dar  nu, Cara­cal e în județul Olt, așa cum bine știam, nicide­cum în Dolj. Cum de a can­di­dat o cara­caleancă la Craiova, rămâne un mis­ter al PSD…

Bib­lia ne învață să nu facem chip cio­plit celor ce sunt în ceruri sau pe pământ, închinându-ne lor. Dar ce altceva este votul dat unei per­soane care face sac­ri­ficii în numele unor pre­su­puse cauze nobile, pen­tru ca apoi să dev­ină instru­men­tul unor manevre politice oneroase? Nu e oare mimarea unei ver­ti­cal­ități morale, pen­tru scop­uri mer­can­tile? Sunt tare curios să văd la ce s‑o pri­cepând doamna învăță­toare din Cara­cal, pen­tru că în par­la­ment nu e nevoie nici de ped­a­gogie, nici de metod­ica predării la clasele I‑IV, nici de greva foamei. Am s‑o întreb peste ceva timp care a fost con­tribuția ei la mai binele țării, pen­tru care cândva era gata să-și sac­ri­fice sănă­tatea.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu