Cu mulți ani în urmă, pe când eram elev în clasa a pa­tra la școala ge­ne­rală 147 (un­deva prin Pre­lun­gi­rea Să­laj, la ca­pă­tul Bu­cu­rești­u­lui), unui pro­fe­sor de mu­zică i‑a ve­nit ideea mai pu­țin obiș­nu­ită de a or­ga­niza o orches­tră de flu­iere pen­tru orches­tră sim­fo­nică. La ma­ga­zi­nul Mu­zica se gă­seau de obi­cei flu­ie­rele te­nor, des­tul de mici ca să în­capă într-un ghi­o­z­dan șco­lă­resc și des­tul și de ieftine — vreo pa­tru­zeci și cinci de lei — ca să și le per­mită orice pă­rinte. A ve­nit prin clase și ne‑a anun­țat de ini­ția­tiva sa, in­vi­tându-ne să ne în­scriem. Nu-mi amin­tesc cum am ajuns acolo, cert este că m‑a mâ­nat o cu­ri­o­zi­tate ce mă mai cu­tre­ieră și azi, une­ori. Timp de doi ani, o dată pe săp­tămână, fă­ceam re­pe­ti­ții la școală, in­ter­pre­tând piese mai mult sau mai pu­țin pi­o­ni­e­rești. În­vă­țam mu­zică, spre no­ro­cul meu și spre dis­pe­ra­rea fa­mi­liei care tre­buia să su­porte exer­ci­ți­ile mele zil­nice, nu toc­mai lăudabile.

Am tre­cut prin multe chi­nuri și am pus multă stră­da­nie ca să do­bân­desc o oa­rece abi­li­tate de a cânta la flu­ier. Chiar și azi îmi mai amin­tesc câ­teva cân­tece, in­clu­siv di­gi­ta­ția lor, chiar dacă n‑am mai pus mâna pe acest in­stru­ment de vreo trei­zeci de ani. Țin însă minte pre­cis bu­cu­ria pe care o aveam atunci când re­u­șeam să în­văț încă un pa­saj al unui cân­tec, mai ales dacă era com­pli­cat ca exe­cu­ție și spec­ta­cu­los ca in­ter­pre­tare. N‑am de­ve­nit nici­o­dată un ma­es­tru al flu­ie­ru­lui sim­fo­nic, dar cu si­gu­ranță acolo a în­ce­put dra­gos­tea mea pen­tru muzică.

Au tre­cut ani și am ajuns la fa­cul­tate. Flu­ie­rul sim­fo­nic era cam de­suet și nu prea apre­ciat în rân­dul ado­les­cen­ți­lor, așa că îl în­gro­pa­sem în amin­ti­rile co­pi­lă­riei. Unii din­tre co­le­gii mei cân­tau la chi­tară și asta era foarte in­te­re­sant — suc­ce­sul la fete era mult îm­bu­nă­tă­țit dacă zdrăn­gă­neai de­cent — așa că am de­cis să în­văț să cânt la acest in­stru­ment. Au tre­cut vreo trei­zeci de ani de atunci și nu m‑am des­păr­țit de chi­tară, m‑a în­so­țit peste tot pe unde am mers. N‑am de­ve­nit un vir­tuos, n‑am luat nici­o­dată lec­ții se­ri­oase, nu m‑au aju­tat nici mâi­nile mele cu de­gete prea scurte pen­tru per­for­manțe in­stru­men­tale. Am do­bân­dit doar o oa­re­care în­demâ­nare ce în­so­țește plă­ce­rea de a cânta, iar unii sunt în­șe­lați de această pa­siune și mă cred mai bun in­stru­men­tist de­cât sunt în realitate.

V‑am spus po­ves­tea asta ca o in­tro­du­cere la fil­mul de mai jos, o po­veste fru­moasă des­pre cum do­rința de a cânta poate trece peste orice obs­ta­cole, chiar și acela al să­ră­ciei. Și des­pre fap­tul că mu­zica îți poate în­fru­mu­seța su­fle­tul, făcându‑l să su­râdă. Arta se poate naște chiar și din res­tu­rile so­ci­e­tă­ții con­su­ma­to­riste, iar dacă ex­pri­ma­rea ei nu este la înăl­ți­mea per­for­man­țe­lor unor in­stru­mente ade­vă­rate, va­loa­rea ei so­ci­ală este in­fi­nit mai mare atunci când atinge su­fle­tele unor co­pii ce tră­iesc în mar­gi­nea so­ci­e­tă­ții. Vă in­vit să as­cul­tați mu­zică cla­sică, in­ter­pre­tată pe in­stru­mente im­pro­vi­zate din res­turi și să ob­ser­vați pri­vi­rile co­pi­i­lor din film. Com­pa­rați-le apoi cu pri­vi­rile ce­lor care cântă hip-hop în spa­tele blo­cu­ri­lor. Pri­mii fac artă din gu­noi. Cei­lalți doar îl ex­pun, ci­nic și dezesperant.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.