Am ci­tit zi­lele as­tea un ar­ti­col foarte in­te­re­sant des­pre cul­tura po­li­tică a ro­mâ­ni­lor, al că­rui su­biect — oli­gar­hia po­li­tică și evo­lu­ția ei — aduce un punct in­te­re­sant de ve­dere asu­pra struc­tu­rii so­ci­e­tă­ții ro­mâ­nești. Ar­gu­men­tele în fa­voa­rea aces­tui tip de cul­tură po­li­tică, în care cei con­duși sunt într‑o re­la­ție de sim­bi­oză cu oli­gar­hia con­du­că­toare, sunt ex­trem de pla­u­zi­bile, mai ales în per­spec­tiva că­u­tă­rii unei so­lu­ții pen­tru re­for­ma­rea cla­sei po­li­tice ro­mâ­nești ((Por­nesc de la pre­miza că ci­ti­to­rul meu va fi par­curs ar­ti­co­lul pe care l‑am ci­tat, pen­tru a în­țe­lege exact re­fe­rin­țele pe care le fac în continuare)).

Într-ade­văr, pri­vită în per­spec­tivă is­to­rică, oli­gar­hia po­li­tică ro­mâ­nească pare să fie mo­de­lul de or­ga­ni­zare sta­tală pe care ro­mâ­nii îl pre­feră, ju­de­când după lipsa ori­că­ror miș­cări se­ri­oase de con­tes­tare a cla­sei con­du­că­toare. Ro­mâ­nii nu par să își fi do­rit vreo­dată să răs­to­arne “sis­te­mul”, așa cum s‑a în­tâm­plat prin re­vo­lu­ția fran­ceză, poate și pen­tru că ur­ba­nis­mul (ca po­ten­ța­tor al co­mu­ni­tă­ții so­ci­ale re­for­ma­toare) a fost mult în­târ­ziat în te­ri­to­ri­ile ro­mâ­nești ale mij­lo­cu­lui de se­col XIX. Oli­gar­hia fe­u­dală a fost atunci în­lo­cu­ită trep­tat de “bei­za­de­lele” edu­cate la Pa­ris, con­ta­mi­nate de un spi­rit re­vo­lu­țio­nar care nu avea to­tuși sub­stanța miș­că­ri­lor oc­ci­den­tale. Cu toate as­tea re­for­ma­rea cla­sei con­du­că­toare a fost be­ne­fică și a per­mis o nouă evo­lu­ție so­cio-po­li­tică, po­ten­țată și de apa­ri­ția în frun­tea noii oli­gar­hii a unei case re­gale ori­ginând dintr‑o ci­vi­li­za­ție net superioară.

Frac­tura pe­tre­cută după al doi­lea ră­boi mondial a fost vi­o­lentă. A doua re­for­mare a cla­sei oli­gar­hice nu s‑a mai fă­cut pe prin­ci­piul evo­lu­ției is­to­rice, ci prin pro­mo­va­rea ori­gi­nii să­nă­toase a no­u­lui con­du­că­tor, ri­di­când din ano­ni­mat re­pre­zen­tan­ții unei pă­turi ab­so­lut ne­e­du­cate, dor­nică de a‑și asuma res­pon­sa­bi­li­tă­țile gu­ver­nă­rii, dar lip­sită de com­pe­ten­țele ne­ce­sare exer­ci­tă­rii pu­te­rii. Pro­ba­bil că această schim­bare po­li­tică ra­di­cală a fost cea care a să­dit în cul­tura po­li­tică ro­mâ­nească ideea că pro­ve­niența din po­por este un ar­gu­ment va­lid și su­fi­cient pen­tru a ac­cede la pu­tere, aban­donându-se orice urme de meritocrație.

Ur­mă­toa­rea re­for­mare — cea pro­dusă de re­vo­lu­ția din ’89 — nu a fost una la fel de bruscă și de ra­di­cală, deși a creat aceste apa­rențe. Noua oli­gar­hie post-de­cem­bristă nu este, de fapt, una nouă, ci ace­eași cu cea co­mu­nistă, că­reia i s‑au adă­u­gat câ­teva ele­mente su­pra­vie­țu­ind din clasa con­du­că­toare in­ter­be­lică: Co­posu, Ra­țiu, Câm­peanu, Dia­co­ne­scu. În spa­tele aces­tor vechi li­deri s‑a for­mat o fi­li­a­ție apa­rent ide­o­lo­gică, a unor per­so­naje care s‑au re­ven­di­cat pro-eu­ro­pene și pro-de­mo­cra­ție: Tă­ri­ceanu, An­to­ne­scu, Pa­tri­ciu. S‑a do­ve­dit apoi că in­te­re­sele lor erau mai de­grabă de na­tură eco­no­mică, iar ac­țiu­nile lor ul­te­ri­oare (in­clu­siv ali­erea re­centă cu PSD, do­mi­nat au­to­ri­tar de re­pre­zen­tan­ții oli­gar­hiei co­mu­niste) sunt ar­gu­mente în­des­tu­lă­toare pen­tru a do­vedi fal­si­ta­tea re­for­mă­rii pe care o pro­pu­neau. Sin­gu­rul per­so­naj care a avut o altă tra­iec­to­rie este Bă­sescu, des­pre care am să-mi re­zerv un ar­ti­col vi­i­tor unde să pot dez­bate mai pe larg per­so­na­li­ta­tea aces­tui in­di­vid po­li­tic re­mar­ca­bil. Re­mar­ca­bil în­seamnă demn de a fi luat în seamă, nu ne­a­pă­rat în sens pozitiv.

Con­clu­zia care se des­prinde din această tre­cere în re­vistă a evo­lu­ției oli­gar­hiei ro­mâ­nești este că nu există o do­rință re­ală a so­ci­e­tă­ții ro­mâ­nești de a schimba acest mo­del cul­tu­ral, ci — așa cum ex­ce­lent re­marcă Ale­xan­dru Ca­buz — doar o ne­mul­țu­mire ca­u­zată de lipsa de res­pon­sa­bi­li­tate a cla­sei con­du­că­toare. Acest șa­blon de gân­dire se po­tri­vește per­fect, de pildă, cu ideea că este ac­cep­ta­bil ca un pri­mar, par­la­men­tar sau mi­nis­tru să fure, cu con­di­ția de a presta și niște ser­vi­cii so­ci­ale că­tre co­mu­ni­ta­tea pe care o de­po­se­dează. Într-un anume sens ro­mâ­nii ad­miră ges­tu­rile de forță, con­si­de­rându-le un semn al com­pe­ten­ței de con­du­că­tor, chiar dacă ele se află în con­tra­dic­ție cu le­gea. Pu­te­rea de a transcende le­gii a fost și este un mo­tiv de ad­mi­ra­ție în ochii ro­mâ­nu­lui, de la hai­du­cul evu­lui me­diu târ­ziu, până la par­la­men­ta­rul sau pri­ma­rul de azi. Pro­ba­bil din acest mo­tiv pla­gi­a­tul lui Ponta este ne­im­por­tant la nive­lul so­ci­e­tă­ții ro­mâ­nești, unde mo­ra­li­ta­tea ges­tu­lui este pu­țin im­por­tantă, iar sem­ni­fi­ca­ția po­li­tică este aceea de pu­tere de a face ceva ile­gal sau imo­ral și a scăpa nepedepsit.

Re­ve­nind la tema ce­lor zece la sută des­pre care vor­beam într‑o pos­tare an­te­ri­oară, această clasă pro-eu­ro­peană s‑a cris­ta­li­zat printr-un pro­ces a că­rui fer­men­ta­ție este de sor­ginte ex­ternă. Do­rința de a im­ple­menta cul­tura po­li­tică eu­ro­peană nu este in­trin­secă so­ci­e­tă­ții ro­mâ­nești, ci in­dusă unui grup so­cial prin edu­ca­ție și con­tact cu lu­mea oc­ci­den­tală. Pro­blema aces­tei sub­țiri clase de mij­loc este că as­pi­ra­ți­ile sale de­vin tot mai di­scor­dante atât cu in­te­re­sele oli­gar­hiei, cât și cu cele ale cla­sei con­duse. În plus ea este ne­re­pre­zen­tată po­li­tic, ceea ce cre­ază o frus­trare cres­cândă, ce con­duce la adân­ci­rea fa­liei din­tre ea și res­tul po­pu­la­ției, care se ma­ni­festă foarte preg­nant în pre­zent prin scin­da­rea în două ta­bere: pro-bă­siști și anti-bă­siști. De ce Bă­sescu și‑a le­gat nu­mele de această clasă am să co­men­tez în pos­ta­rea pro­misă mai sus.

Re­zultă din toate cele de mai sus că o trans­for­mare fa­vo­ra­bilă aces­tei clase de mij­loc (pe care o poate re­clama din pos­tura de mo­tor al bu­năs­tă­rii eco­no­mice) se poate ob­ține prin doar două mij­loace: fie se im­plică în edu­ca­ția cla­se­lor in­fe­ri­oare și în­cearcă să de­ter­mine o re­for­mare a oli­gar­hiei po­li­tice prin vo­ința ma­se­lor, fie se con­sti­tuie într‑o nouă oli­gar­hie și în­cearcă să ob­țină sus­ți­ne­rea cla­sei con­duse în de­tri­men­tul cla­sei con­du­că­toare actuale.

(va urma)


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  Eu nu cred in acest 10%. Re­a­list vor­bind sunt cu mult sub 1% cei care au niste va­lori mo­rale care se re­ga­sesc intr-un fel sau al­tul in Oc­ci­den­tul “evo­lut”. Iar in Oc­ci­dent se re­ga­sesc ca ur­mare a uti­li­za­rii for­tei si co­er­ci­tiei de se­cole, vezi po­ves­tile din sa­tele sa­sesti, etc. In ran­dul va­lo­ri­lor mo­rale se nu­mara cin­stea, po­li­te­tea, etc.
  Vezi ca­zu­rile de ce­ta­teni ai unor state ci­vi­li­zate care cum vin in Ro­ma­nia in ma­rea ma­jo­ri­tate in­cep sa se com­porte pre­cum bas­ti­na­sii (ma­sina par­cata pe tro­tuar, even­tual un SUV, spagi, etc). Acasa n‑ar trece de 50km/h in lo­ca­li­tate, aici stiu ca se re­zolva cu 1–200 de lei.
  Iar cul­tura po­li­tica ori­cum nu e ceva de masa, vezi tari ff ci­vi­li­zate pre­cum Aus­tria care au vo­tat cu Hai­der + alte exemple.
  Con­clu­zia mea e ca men­ta­li­ta­tea unei na­tii nu o schimba clasa po­li­tica care se trage din ea ci in­sti­tu­ti­ile func­tio­nale si mai ales bi­ciul. Un bici drept (le­gea), nu bi­ciul apli­cat mu­ji­ci­lor. Si asta se va in­tam­pla dupa vreo 100–200 de ani de po­li­tie si jus­ti­tie functionale.
  Cum ajun­gem sa avem po­li­tie si jus­ti­tie => pro­ba­bil alti zeci de ani de efor­turi, de pasi ma­runti in di­rec­tia cea buna.

 2. Mihai Moisei

  Exista in men­ta­li­ta­tea ro­ma­neasca no­tiu­nea “de‑l nos­tru” care ma dis­pera, si pana nu va dis­pa­rea aceasta men­ta­li­tate este greu sa se in­sa­na­to­seasca so­ci­e­ta­tea ro­ma­neasca. Per­soana care are pri­mit acest atri­but nu mai este su­pus le­gi­sla­tie in vi­goare, are drep­tul la orice. 

  • Sorin Sfirlogea

   Poate că nu ar fi atât de gravă ab­sol­vi­rea in­frac­țiu­nii pe mo­ti­vul apar­te­nen­ței la gru­pul “nos­tru”, pe cât mi se pare de gravă flui­di­ta­tea com­po­nen­ței aces­tui grup. În or­ga­ni­za­ți­ile ma­fi­ote a fi “de-al nos­tru” este o re­gulă im­por­tantă care îți per­mite ac­ce­sul la pro­tec­ție și sus­ți­nere, dar ac­ce­sul în grup este bine de­fi­nit și di­fi­cil de ob­ți­nut. Pen­tru ro­mâ­nii a fi “de-al nos­tru” nu are o de­fi­ni­ție foarte clară, ci una am­bi­guă — azi poate fi par­la­men­ta­rul pe­se­dist, mâine cel pe­de­list sau ori­cine alt­ci­neva care pro­mite să ofere avan­taje celorlalți. 


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.