Când Ponta a anun­țat că dis­cută cu Ke­le­men Hu­nor des­pre in­tra­rea UDMR într‑o coa­li­ție cu USL, toată lu­mea a să­rit în sus. Mai cu seamă co­le­gii de ali­anță ai PSD-ului, care în cam­pa­nia elec­to­rală s‑au bă­tut cu pum­nul în piept că nu‑i vor primi pe ma­ghiari la gu­ver­nare, pro­ba­bil pen­tru a în­muia inima elec­to­ra­tu­lui ar­de­lean, unde USL nu avea sco­ruri prea bune. Am fost cu­rios să văd care va fi fi­na­lul aces­tei în­tâm­plări, din două mo­tive. Pri­mul este cel pe care l‑au dis­cu­tat mulți în presa ul­ti­me­lor zile: este Vic­tor Ponta su­fi­cient de pu­ter­nic să re­ziste opo­zi­ției fă­cute de Vo­i­cu­lescu și de PNL? Ju­de­când după mina în­gâm­fată pe care a tot afișat‑o în ul­ti­mele câ­teva luni, aș fi pa­riat că va arunca mă­car câ­teva iro­nii îna­inte de a că­dea la un com­pro­mis. M‑am în­șe­lat, Ponta a ce­dat des­tul de ușor, cu un soi de do­ci­li­tate sus­pectă, care nu face de­cât să ali­men­teze co­men­ta­ri­ile ră­u­tă­cioase pri­vind sub­or­do­na­rea sa față de trio-ul Voiculescu-Antonescu-Dragnea.

Dar a exis­tat și un al doi­lea mo­tiv pen­tru care eram cu­rios de fi­na­lul aces­tor dis­cu­ții în­tre USL și UDMR. Poate vă amin­tiți epi­so­dul cu sus­pen­da­rea lui Bă­sescu în Par­la­ment — în seara aceea s‑au pur­tat multe dis­cu­ții în­tre cei de la USL și toți cei ce tre­bu­iau atrași în fa­voa­rea sus­pen­dă­rii: mi­no­ri­tă­țile, UNPR, UDMR. Într-un fi­nal toate cele trei gru­puri par­la­men­tare au pus umă­rul la suc­ce­sul ini­ția­ti­vei use­liste. De­si­gur, fi­e­că­ruia i s‑a pro­mis ceva în schimb. UNPR și‑a pri­mit plata, in­trând pe ușa din dos la gu­ver­nare, ală­turi de PSD, par­ti­dul din care dez­er­ta­seră cu pu­țin timp îna­inte, din mo­tive de ne­po­tri­vire de ca­rac­ter. Mi­no­ri­tă­țile pro­ba­bil că se vor alege cu niște po­zi­ții în co­mi­sii sau alte mici si­ne­cure politice.

Cred că Ponta a vrut pur și sim­plu să-și res­pecte pro­mi­siu­nea de atunci, ofe­rindu-le ce­lor de la UDMR un os­cior de ros, poate unul sau două pos­turi de se­cre­tar de stat. Vo­i­cu­lescu, An­to­ne­scu și Drag­nea au con­si­de­rat pro­ba­bil că nu mai e ca­zul, vic­to­ria use­listă e atât de to­tală în­cât nu mai e ne­voie nici mă­car să-și res­pecte pro­mi­siu­nile. De la înăl­ți­mea vic­to­riei lor nu se mai apleacă pen­tru a ri­dica un bănuț.

Nu se va face ga­ură în cer din asta. Ma­ghia­rii au un lung is­to­ric de com­pro­mi­suri fă­cute cu toate ta­be­rele po­li­tice din Ro­mâ­nia, deci nu sunt niște mi­ro­no­sițe care să se fan­do­sească pu­blic. Au mai fost pă­că­liți, nu e prima oară. Dar în po­li­tica ro­mâ­nească fi­e­care re­gim are un mo­ment de în­ce­put — Ili­escu în ’90, Năs­tase în 2000, Bă­sescu în 2004 — când toți de­vin fete mari și orice nouă ali­anță este po­si­bilă. În ast­fel de mo­mente toată su­fla­rea po­li­tică se re­a­li­ni­ază, își re­con­si­deră sim­pa­ti­ile și cu­me­tri­ile. To­tul se ia de la în­ce­put. Iar ne­res­pec­ta­rea pro­mi­siu­nii este prima din epoca use­listă. Și dacă îi iartă pe cei care îi pă­că­lesc, vă spun si­gur că ude­me­riș­tii nu uită niciodată.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.