Vân­tu­rându-mă azi prin oraș cu ma­șina (nu mă în­tre­bați ce că­u­tam în mie­zul zi­lei prin târg, că iar mă ener­vez!) am as­cul­tat ra­di­oul vreme de vreo trei cea­suri. Și aproape în tot acest timp s‑a dis­cu­tat des­pre noul ca­bi­net Ponta 2 și des­pre mi­niș­trii no­mi­na­li­zați. Am re­mar­cat creș­te­rea spec­ta­cu­loasă a nu­mă­ru­lui de mi­nis­tere, cam cu 50%, dar nu am fost prea mi­rat ști­ind cât de mare e USL-ul vic­to­rios și câte guri or­go­li­oase tre­buie hră­nite și în­des­tu­late. Toată lu­mea e re­pre­zen­tată în gu­vern, ca să fie pace șî ar­mo­nie în ali­anța în­ving­ă­toare — doar că un gu­vern e ase­meni unei orches­tre: nu con­tează doar in­stru­men­tiș­tii, ci mai ales ca­pa­ci­ta­tea lor de a se ma­ni­festa îm­pre­ună. Ceea ce nu prea cred că se va întâmpla.

Dar sa­rea și pi­pe­rul zi­lei l‑au con­sti­tuit dez­ba­te­rile des­pre cei doi no­mi­na­li­zați ca mi­niș­tri, dar cu pro­bleme în jus­ti­ție. Dacă Li­viu Drag­nea e doar în faza de ur­mă­rire pe­nală, Relu Fe­ne­chiu e tri­mis deja în ju­de­cată pen­tru că a vân­dut sta­tu­lui ro­mân trans­for­ma­toare elec­trice vechi re­con­di­țio­nate sub nu­mele de pro­duse noi. Iar tex­tul Con­sti­tu­ției este des­tul de clar: dacă mi­nis­trul e ur­mă­rit pe­nal, poate fi sus­pen­dat de pre­șe­dinte, dacă e tri­mis în ju­de­cată, e obli­ga­to­rie sus­pen­da­rea. În emi­siu­nea lui Mo­ise Gu­ran (Ro­mâ­nia în di­rect) s‑au pe­rin­dat mulți as­cul­tă­tori care și-au ex­pus opi­ni­ile. Am ob­ser­vat că ma­jo­ri­ta­tea erau foarte ne­a­tenți la de­ta­li­ile pro­ble­mei, con­fun­dând de­mi­te­rea unui mi­nis­tru cu sus­pen­da­rea lui, ames­te­când ar­gu­men­tele ju­ri­dice cu cele mo­rale. În mod cert ro­mâ­ni­lor le e ne­ce­sară edu­ca­ția lo­gi­cii, pen­tru că nu prea par în stare nici de ra­țio­na­mente in­duc­tive, nici de cele deductive.

Până la urmă în­tre­ba­rea care mi‑a ră­mas în minte a fost asta: de ce a do­rit Ponta să no­mi­na­li­zeze ca mi­niș­tri  niște in­di­vizi care ar pu­tea fi sus­pen­dați în se­cunda ime­diat ur­mă­toare de­pu­ne­rii ju­rămân­tu­lui? Cu si­gu­ranță știe tex­tul con­sti­tu­țio­nal. Îi dă altă in­ter­pre­tare? Am au­zit o opi­nie cum că tex­tul din Con­sti­tu­ție, ar­ti­co­lul 1091, s‑ar re­feri doar la fap­tele să­vâr­șite fi­ind în ca­li­ta­tea de mi­nis­tru. Mă în­do­iesc pro­fund. Dar dacă nu e vorba de o in­ter­pre­tare aiu­ri­toare a le­gii fun­damen­tale, ce vrea Victor(iosul) Ponta cu aceste no­mi­na­li­zări ale unor in­di­vizi con­tro­ver­sați? Să‑l pro­voace pe Bă­sescu, aș­tep­tând gre­șe­ala aces­tuia pen­tru a de­clanșa un nou pro­ces de demitere?

* * *

Fără nici o le­gă­tură cu asta, Wor­d­Press s‑a tre­zit dat în ju­de­cată de Zenyth Phar­ma­ce­u­ti­cals Ro­mâ­nia pen­tru că un blo­gger gă­z­duit de bi­ne­cu­nos­cuta plat­formă a pu­bli­cat niște ar­ti­cole în care se în­do­iește de ca­li­tă­țile pro­du­su­lui Co­lonHelp, așa cum sunt ele pre­zen­tate de pro­du­că­tor. Dez­ba­te­rea e mult mai am­plă și com­pli­cată2, iar eu per­so­nal am ex­pe­rien­țele mele cu acest pro­dus3. Nu e lip­sit de im­por­tanță cine are drep­tate în pri­vința pro­du­su­lui, dar mi se pare mai grav și mai se­rios că un pro­du­că­tor în­cearcă să tri­mită în ju­de­cată un blo­gger pen­tru de­lic­tul de opinie.

Prima gre­șe­ală și pro­ba­bil cea mai mare este ac­cea că Zenyth Phar­ma­ce­u­ti­cals și‑a fă­cut sin­gur re­clamă proastă. Blo­gul in­cri­mi­nat nu avea cine știe ce au­diență. Po­ves­tea cu da­tul în ju­de­cată în­cepe să facă în­con­ju­rul Ro­mâ­niei, in­for­mând pe toată lu­mea că pro­du­sul lor ar pu­tea avea mai pu­ține ca­li­tăți de­cât spun ei. A doua gre­șe­ală este că s‑au bă­gat într‑0 si­tu­a­ție fără ie­șire ono­ra­bilă pen­tru că, chiar dacă vor ieși vic­to­ri­oși și vor obliga Wor­d­Press să dez­vă­luie iden­ti­ta­tea blo­gger-ului, pe care apoi îl vor chema în in­stanță și îi vor cere des­pă­gu­biri mo­rale, în­treaga blo­gosferă se va porni îm­po­triva lor. Iar forța aces­tora este — vă asi­gur — im­pre­sio­nantă când vine vorba de de­mo­lat brand-uri.

* * *

Am pus ală­turi cele două po­vești ca să sub­li­niez fap­tul că în Ro­mâ­nia de azi este mai in­cri­mi­na­bil să ai o pă­rere pu­blică des­pre un pro­dus, de­cât să vinzi sta­tu­lui ro­mân trans­for­ma­toare elec­trice vechi și re­vop­site. În pri­mul caz, fără să fi avut nici un câștig fi­nan­ciar, poți să ajungi să plă­tești da­une tot res­tul vie­ții. În al doi­lea caz în­ca­sezi două mi­li­oane de euro, te face Ponta mi­nis­tru al trans­por­tu­ri­lor și s‑a rezolvat.


Note:


  1. Nu­mai Ca­mera De­pu­ta­ţi­lor, Se­na­tul şi Preşe­din­tele Ro­mâ­niei au drep­tul să ceară ur­mă­ri­rea pe­nală a mem­bri­lor Gu­ver­nu­lui pen­tru fap­tele să­vârşite în exer­ci­ţiul fun­cţiei lor. Dacă s‑a ce­rut ur­mă­ri­rea pe­nală, Preşe­din­tele Ro­mâ­niei poate dis­pune sus­pen­da­rea aces­tora din fun­cţie. Tri­mi­te­rea în ju­de­cată a unui mem­bru al Gu­ver­nu­lui atrage sus­pen­da­rea lui din fun­cţie. Com­pe­tenţa de ju­de­cată apa­rţine îna­l­tei Cu­rţi de Ca­sa­ţie şi Jus­ti­ţie. []
  2. Se pune în dis­cu­ție dacă de­to­xi­fi­e­rea prin cu­ră­ța­rea for­țată a co­lo­nu­lui este în re­a­li­tate be­ne­fică or­ga­nis­mu­lui uman []
  3. Ur­mând re­co­man­da­rea pro­du­că­to­ru­lui, am în­cer­cat să-mi tra­tez co­lita cro­nică uti­li­zând pro­du­sul, pen­tru a afla apoi de la un me­dic că nu fă­ceam alt­ceva de­cât să-mi în­ră­u­tă­țesc in­fla­ma­ția prin în­ghi­ți­rea unor plante care pro­duc tranzit ra­pid prin iri­ta­rea in­tes­ti­ne­lor… după ce am re­nun­țat la tra­ta­men­tul auto­pre­scris, m‑am sim­țit ime­diat mai bine. []

Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.