Ro­mâ­nul e creș­tin prin de­fi­ni­ție. Mai mult de­cât atât, e or­to­dox, ceea ce în­seamnă că ține la ri­tu­a­lu­rile re­li­gi­oase în fe­lul în care au fost sta­bi­lite de cele șapte si­noa­dele ecu­me­nice. Or­to­dox, adică ne­a­bă­tut de la dogmă. În co­mu­ni­tă­țile de ro­mâni bi­se­rica este cen­trul vie­ții so­ci­ale, iar pre­o­tul este un re­per spi­ri­tual și mo­ral. Poți spune multe des­pre cre­dința ro­mâ­ni­lor, dar în nici un caz că ea nu este pro­fund an­co­rată în su­fle­tul lor, călăuzindu‑i în viață prin în­vă­ță­tu­rile re­li­gi­oase. De­si­gur, Bi­blia este car­tea de că­pă­tâi a ori­că­rui român.

Iată câ­teva opi­nii ale ro­mâ­ni­lor des­pre au­to­rii Bi­bliei, care do­ve­desc încă o dată te­me­i­ni­cia cre­din­ței lor stră­mo­șești. Dar și res­pec­tul față de Emi­ne­scu, scri­i­to­rul nos­tru ăl bun, care pre­cis a scris și el la Biblie.

Până la urmă, in­di­fe­rent de cine ar fi fost scrisă — Alec­san­dri, Emi­ne­scu sau vreun popă cre­din­cios — im­por­tant este ceea ce Bi­blia ne în­vață. Iar aici e foarte lim­pede, după cum pu­teți ve­dea: nu e bine să bei și să fu­mezi pen­tru că ca­u­zează la moarte. E to­tuși voie să în­juri, dacă nu e în direct.

Și dacă aveți in con­ti­nu­are du­bii cu pri­vire la re­li­gi­o­zi­ta­tea ro­mâ­nu­lui, vă pro­pun să vi le ri­si­piți aflând opi­ni­ile lor in­for­mate des­pre cine au fost Adam și Eva. Pe mine m‑a im­pre­sio­nat foarte mult in­ter­pre­ta­rea unuia din­tre con­ce­tă­țe­nii mei, care a su­ge­rat că Adam a fost so­ția lui Cris­tos, iar Eva — fata lor. Sub­til, pro­fund, strămoșesc.

 

După ce vă opriți din râs, amin­tiți-vă că TOATE ACESTE PERSOANE AU DREPT DE VOT !!!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anda Badea

    Va­le­e­eeu!!!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.