Cum facem rost de bani

După ce s‐au risipt abu­rii beției dema­go­gice din cam­pa­nia elec­to­rală, guver­nul Ponta se tre­zește repede din ame­țe­ala vic­to­riei și dă nas în nas cu rea­li­tă­țile eco­no­mice. Nimic sur­prin­ză­tor până aici, poate doar pen­tru  unii din­tre elec­to­rii români care cred cu tărie că pro­ble­mele se rezolvă dându‐i jos pe unii și înscăunându‐i pe alții. Pro­blema numă­rul unu este, desi­gur, insu­fi­ciența bani­lor la buget. Tre­buie dați bani pen­tru pen­sii, buge­ta­rii așteaptă par­tea a doua a refa­ce­rii sala­ri­i­lor lor, spon­so­rii elec­to­rali vor începe curând să întrebe de inves­ti­ți­ile alea care li se cuvin pen­tru a‐și recu­pera banii dați pe cam­pa­nia elec­to­rală, bașca fir­mele pese­diș­ti­lor, pene­liș­ti­lor, voi­cu­leș­ti­lor și câți or mai fi în burta aces­tui mare USL, toate aștep­tând să curgă lap­tele și mie­rea la care tot visează din 2004.

Deci, punc­tul unu pe agenda guver­nu­lui: cum facem rost de bani? Subiec­tul e deli­cat și stâr­nește ner­vo­zi­tăți între PSD și PNL, lăsând să se între­vadă că – în spa­tele uși­lor inchise – pos­tlu­diul s‐a înche­iat și acum urmează con­su­ma­rea rela­ției conjugale.Victor Ponta vine cu o idee: hai să res­truc­tu­răm prin minis­tere, că sunt mulți care freacă trei hâr­tii. Exce­lentă idee, doar că pen­tru a sta­bili cine e util și cine nu din­tre func­țio­na­rii publici ar fi nevoie de niște cri­te­rii clare și de niște prin­ci­pii de orga­ni­zare. Ambele lip­sesc, iar domnii miniș­trii (care erau 16 și au mai rămas doar vreo 27) habar n‐au des­pre cum se orga­ni­zează o admi­nis­tra­ție. Ei sunt poli­tici. E treaba celor teh­nici să facă res­truc­tu­ra­rea. Adică a func­țio­na­ri­lor publici, care tre­buie să se auto­res­truc­tu­reze. Ha! Or să dea afară pe ăia mai fără pile și o să zică: gata! am res­truc­tu­rat admi­nis­tra­ția minis­te­ru­lui. Adică drep­tate până la capăt.

Dar e bine. Acum e vre­mea săr­bă­to­ri­lor de iarnă și toți func­țio­na­rii din pro­vin­cie, mai ales ăia de au vreo slu­jbă de șefu­leț, se dau de cea­sul mor­ții să pre­gă­tească pache­tele pen­tru șefii de la Bucu­rești. Se umplu por­tba­gaje de mașini, se leagă bra­zii pe capota auto­mo­bi­lu­lui și por­nesc cu toții la minis­ter sau la regie, de unde le va veni sigu­ranța sca­u­nu­lui în 2013. Vor ajunge la des­ti­na­ție, par­când pe stră­duțe late­rale, încer­când să rămână dis­creți, că presa asta e de groază, își bagă nasul peste tot, apoi vor suna dis­cret pe bene­fi­ci­ari și le vor spune în lim­baj codi­fi­cat că au venit și sunt gata să le ureze săr­bă­tori feri­cite. Apoi or să se întoarcă în locu­rile de unde au venit, mul­țu­miți că s‐au des­cur­cat și anul ăsta și că, slavă Dom­nu­lui, vor putea și ei să facă la anul drep­tate. Până la capăt.

Dom­nul Con­stan­tin Niță vine șî el cu o idee, deși recu­noaște că nu e treaba lui: hai să mărim rede­ven­țele la petrol șî gaze. Că uite, în Europa sunt de vreo 20–30% și la noi îs tare pir­pi­rii, doar vreo 13% în cel mai bun caz. Bra­vos, dom' Cos­tel, straș­nică idee, cum de ți‐a venit toc­mai dumi­tale? Dar ia să ne gân­dim noi nițel: ce‐o să facă OMV când o să audă de pla­nul ăsta? O să zică offf! și o să se gân­dească nos­tal­gic la pro­fi­tu­rile care le pierde? Neeeh! O să zică așa: cos­tul e atâta, pro­fi­tul nos­tru tre­buie să fie atâta, iar peste asta mai majo­răm cu 30% ca să dăm la stat rede­vența. Etete Cos­tele, ce preț fru­mos iese la pompă! Vorba aia, drep­tate până la capăt.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.



Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu